25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18801 4 9 1 นาย อนุชา แว่นกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 18902 4 9 2 นาย อัศระศักดิ์ มุ่งรีกลาง Let s talk
3 18930 4 9 3 นาย คชาธาร ประจงกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4 19130 4 9 4 นาย ธีระศักดิ์ ศรีด่านกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 19225 4 9 5 นาย ชุติเดช ทวีศักดิ์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6 19096 4 9 6 นาย อนาวิล สระภู งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 18989 4 9 7 นาย บัณฑิต หนุนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 19027 4 9 8 นาย กรกฎ ขอกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9 18796 4 9 9 นาย พาทิศ ทวีลาภภิรมย์สุข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10 19170 4 9 10 นาย เกียรติศักดิ์ แนบกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
11 19131 4 9 11 นาย นพกร ชุ่มหมื่นไวย์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 19177 4 9 12 นาย ฐิติกร ชื่นกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
13 18850 4 9 13 นาย อภิวัฒน์ ชำนิกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
14 19044 4 9 14 นาย ภูริพัฒน์ กล้าโนนสูง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15 21404 4 9 15 นาย เกียรติศักดิ์ สุขกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16 18831 4 9 16 นางสาว อรวรรณ นาคสังข์ อย.น้อย
17 18875 4 9 17 นางสาว พิยดา สวยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
18 18906 4 9 18 นางสาว ขนิษฐา ปลั่งกลาง Let s talk
19 18908 4 9 19 นางสาว จิราภรณ์ นิจจอหอ Let s talk
20 18914 4 9 20 นางสาว นันทินี พัฒนะสาร Let s talk
21 18918 4 9 21 นางสาว พรทิพย์ ประดิษฐ์จา นาฏศิลป์ไทย
22 18929 4 9 22 นางสาว อธิชา ทานาแซง นาฏศิลป์ไทย
23 19007 4 9 23 นางสาว ชญาดา ดือขุนทด คอมพิวเตอร์
24 19018 4 9 25 นางสาว วารีย์ แฝงด่านกลาง คอมพิวเตอร์
25 10091 4 9 25 นางสาว ขวัญดาว มิ่งสมร คอมพิวเตอร์
26 19019 4 9 26 นางสาว ศิริวรรณ จั้นอรัญ คอมพิวเตอร์
27 19051 4 9 27 นางสาว กันยาลักษณ์ บุญยัง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
28 19052 4 9 28 นางสาว ขวัญเดือน มิ่งสมร คอมพิวเตอร์
29 19114 4 9 29 นางสาว ประภัสศร ทรายแดง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 19260 4 9 30 นางสาว สมสกุล ม่วงประทาย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 19205 4 9 31 นางสาว พรชิตา กล่องโพธิ์ นาฏศิลป์ไทย
32 19210 4 9 32 นางสาว รุ่งทิวา เกื้อญาติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
33 19259 4 9 33 นางสาว ศศิธร มุ่งคีมกลาง คอมพิวเตอร์
34 19167 4 9 34 นางสาว อภิรดี ขอจัดกลาง Let s talk
35 21405 4 9 35 นางสาว กัศดากรณ์ หวังรุมกลาง คอมพิวเตอร์
36 21406 4 9 36 นางสาว สุปราณี เรืองกลาง Let s talk
37 21407 4 9 37 นางสาว ภัทรลดา จี่พิมาย อย.น้อย
38 18986 4 9 39 นาย ธีรพงษ์ จงเหนี่ยมกลาง นาฏศิลป์ไทย
39 21424 4 9 40 นาย ธนพล บงสูง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)