25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18786 4 8 1 นาย เลิศชนินทร์ คอนงูเหลือม Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
2 18790 4 8 2 นาย นธี ยศกลาง Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
3 18791 4 8 3 นาย บรรพต แก้วกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4 18803 4 8 4 นาย อภิสิทธิ์ เฝ้าสันเทียะ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 18841 4 8 5 นาย ธีระวัฒน์ ศรีด่านกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6 18845 4 8 6 นาย พงศกรณ์ ถมวิลัน Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
7 18984 4 8 7 นาย ธวิพันธ์ เพ็ญกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
8 21361 4 8 7 นาย ณัฐวุฒิ สมุทวรานนท์ นักศึกษาวิชาทหาร
9 18988 4 8 8 นาย นพฤทธิ์ เผด็จพาล นักศึกษาวิชาทหาร
10 19043 4 8 9 นาย ภาณุพงษ์ พรานกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
11 19082 4 8 10 นาย ธีระพงษ์ สิงไทสง นักศึกษาวิชาทหาร
12 19123 4 8 11 นาย กัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร
13 19140 4 8 12 นาย ศิขรินทร์ พยัคจันทร์ นักศึกษาวิชาทหาร
14 19174 4 8 13 นาย ชวลิต บรรจงปรุ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
15 19189 4 8 14 นาย ศุภกร จงอาจกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16 20684 4 8 15 นาย นวพล ขอหน่วงกลาง Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
17 21398 4 8 16 นาย ธีรวัต ยิ่งนอก นักศึกษาวิชาทหาร
18 18818 4 8 17 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
19 18872 4 8 18 นางสาว พรทิพย์ษา มุดด่านกลาง คอมพิวเตอร์
20 18919 4 8 19 นางสาว พรนภา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์
21 18927 4 8 20 นางสาว สุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ คอมพิวเตอร์
22 19013 4 8 21 นางสาว ธิดารัตน์ โพยนอก คอมพิวเตอร์
23 19065 4 8 22 นางสาว ปนัดดา หาญกล้า ฅ.คนสร้างภาพ
24 19071 4 8 23 นางสาว สุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
25 19104 4 8 24 นางสาว กาญจนา ไกลค้างพลู คอมพิวเตอร์
26 19109 4 8 25 นางสาว ธันย์ชนก หมายใยกลาง ฟุตซอลหญิง
27 19113 4 8 25 นางสาว ปภาวี ขาวนวล ฟุตซอลหญิง
28 19119 4 8 26 นางสาว มาริษา คุณขุนทด ไหมพรมพาเพลิน
29 19197 4 8 27 นางสาว จันทิมา ปรงกลาง ไหมพรมพาเพลิน
30 19211 4 8 28 นางสาว ลัดดาวัลย์ โตนอก คอมพิวเตอร์
31 19216 4 8 29 นางสาว สิริวิมล ต้นรังกลาง ไหมพรมพาเพลิน
32 19255 4 8 30 นางสาว วริศรา เผื่อนกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
33 19261 4 8 31 นางสาว สาวิตรี บุญทวี คอมพิวเตอร์
34 19342 4 8 32 นางสาว อรอนงค์ เยียนเพ็ชร ฅ.คนสร้างภาพ
35 21399 4 8 33 นางสาว ณัฏฐณิชา วิริยะเผ่า คอมพิวเตอร์
36 21400 4 8 34 นางสาว ณัฐพร สมานมิตร คอมพิวเตอร์
37 21401 4 8 35 นางสาว นิภาพร ดอกกลาง คอมพิวเตอร์
38 21402 4 8 36 นางสาว ปนัดดา นิสสัยดี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
39 21403 4 8 37 นางสาว ศิริมล นึกชอบ ฅ.คนสร้างภาพ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)