18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19472 4 8 1 นาย ยุทธพงศ์ คูณศิริรัตน์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
2 19563 4 8 2 นาย พิพรรธน์ ประวะระ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
3 19699 4 8 3 นาย ศุพิวัตร กิ่งสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
4 19419 4 8 4 นาย พีระชาติ เนียมกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
5 19833 4 8 5 นาย ศัณยพงศ์ จีนกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
6 19870 4 8 6 นาย ธิชานนท์ นุ่นภักดี Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
7 19105 4 8 7 นางสาว จณิสตา บัวโค้ง Cover Dance
8 19449 4 8 8 นางสาว วรรณภา ประจวบกลาง IT (ไอที)
9 19456 4 8 9 นางสาว หยกฟ้า ถิ่นโคกสูง เศรษฐกิจพอเพียง
10 19481 4 8 10 นางสาว กุลธิชา ไชยานนท์ กราฟิกสังคมศึกษา
11 19484 4 8 11 เด็กหญิง จันทร์ทิวากร ทับโคกสูง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
12 19496 4 8 12 เด็กหญิง รุ่งทิวา งอกโพธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง
13 19497 4 8 13 เด็กหญิง ลลิตา กัณหา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
14 19498 4 8 14 เด็กหญิง สร้อยสุดา กองหินกลาง กราฟิกสังคมศึกษา
15 19499 4 8 15 นางสาว สลิลทิพย์ ทับทิม กราฟิกสังคมศึกษา
16 19891 4 8 16 นางสาว นันทกา ชิดจันอัด สหกรณ์โรงเรียน
17 19631 4 8 17 นางสาว รุจี มุ่งซ้อนกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
18 19754 4 8 18 นางสาว จุฑารัตน์ พูนศรี วงโยธวาทิต
19 19807 4 8 19 นางสาว รุจิรดา เพียขันทา เศรษฐกิจพอเพียง
20 19888 4 8 20 นางสาว ธนิษฐา มุ่งสุขกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
21 22061 4 8 21 นางสาว กานดามณี พ่วงกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 22062 4 8 22 นางสาว ณัฐนารี แสงเงิน สภานักเรียน
23 22063 4 8 23 นางสาว ธนภรณ์ เรียงทอง เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
24 22064 4 8 24 นางสาว ธิชานันท์ น้อยมะดัน เศรษฐกิจพอเพียง
25 22065 4 8 25 นางสาว รัตนา อุปฮาด สหกรณ์โรงเรียน
26 22066 4 8 26 นางสาว ศตนันท์ ล้อมกลาง สภานักเรียน
27 22067 4 8 27 นางสาว สินีลักษณ์ เคยพุดซา สภานักเรียน
28 22068 4 8 28 นางสาว อรปรียา ตั้นกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
29 194440 4 8 29 นางสาว ธันวา วรรณปริสุทธิ IT (ไอที)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)