18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19084 4 7 1 นาย นวมินทร์ ภาวะ ธนาคารโรงเรียน
2 19234 4 7 2 นาย พีระวิทย์ วีระเท่า ธนาคารโรงเรียน
3 19345 4 7 3 นาย ณัฐพงศ์ รักไทย นักศึกษาวิชาทหาร
4 19380 4 7 4 นาย กวี วรรณมน นักศึกษาวิชาทหาร
5 19384 4 7 5 นาย ธนภัทร ทวยศิริ นักศึกษาวิชาทหาร
6 19391 4 7 6 นาย วิศวกร เซ็นทองหลาง นักกฏหมายน้อย
7 19421 4 7 7 นาย เมธาสิทธิ์ นาคา ภาษาอังกฤษแสนสนุก
8 19429 4 7 8 นาย สิทธินันท์ ตุ้มจอหอ เศรษฐกิจพอเพียง
9 19458 4 7 9 นาย กิตติ อิ่มกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
10 19477 4 7 10 นาย สุรวุฒิ ปุ่มโคกกรวด นักศึกษาวิชาทหาร
11 19524 4 7 11 นาย สุเทพ ยิ่งจอหอ โอริกามิ
12 19560 4 7 12 นาย นราธร นราพันธ์ สภานักเรียน
13 19643 4 7 13 นาย ชนากานต์ หาหวัน ระบบสมองกล
14 19647 4 7 14 นาย ปฏิภาณ ชาญกิจ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
15 19729 4 7 15 นาย กิตติศักดิ์ นิ่มกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
16 19738 4 7 16 นาย ประดิฐ บำรุงนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
17 19992 4 7 17 นาย ธนาธิป ศิวจิรานนท์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
18 20681 4 7 18 นาย สุขสันต์ ปานอูป จิตอาสาพัฒนาชุมชน
19 22052 4 7 19 เด็กชาย คุณากร วิเชียร จิตอาสาพัฒนาชุมชน
20 22053 4 7 20 นาย พรมทอง คูณศิริรัตน์ นาฏศิลป์ไทย
21 22054 4 7 21 นาย วุฒิภัทร สวนหนองแวง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 22055 4 7 22 นาย อภิวัฒน์ สื่อกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
23 19375 4 7 24 นางสาว สุพิชฌาย์ กลีบกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
24 19403 4 7 25 นางสาว พรปวีณ์ สายศรีบัณฑิต ดาราศาสตร์
25 19407 4 7 26 นางสาว วิลาสินี เสียงใส จิตอาสาพัฒนาชุมชน
26 19490 4 7 27 นางสาว เนตรนภา เกิดกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
27 19632 4 7 28 นางสาว วิภาสิริ ทาทอง คำคม
28 19634 4 7 29 นางสาว สุพรรษา เริกกระโทก ศิลปะไทย
29 19678 4 7 30 นางสาว อภิญญา คันทาไทย จิตอาสาพัฒนาชุมชน
30 19714 4 7 31 นางสาว ทิพวรรณ สุกกะจา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
31 19719 4 7 32 นางสาว พิยดา อ่อนสีมา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
32 19800 4 7 33 นางสาว ฐิติมน กิ่งจันกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
33 19840 4 7 34 นางสาว ชุติมา พ่วงพงษ์ คอมพิวเตอร์น่ารู้
34 19858 4 7 35 นางสาว อลิชา แก้วจอหอ ดาราศาสตร์
35 19886 4 7 36 นางสาว ญาณิษา ยิ่งนอก สภานักเรียน
36 19901 4 7 37 นางสาว อินทิรา บัวบาลศรี จิตอาสาพัฒนาชุมชน
37 22057 4 7 39 นางสาว นิศาชล โสมรักษ์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
38 22058 4 7 40 นางสาว พัชลิดา ฉุนหมื่นไวย์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
39 22059 4 7 41 นางสาว รุ่งนภา จันทรวาด จิตอาสาพัฒนาชุมชน
40 22060 4 7 42 นางสาว สุตาภัทร สาแดง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
41 19816 4 7 43 นางสาว อริษา คงฤทธิ์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
42 19081 4 7 44 นาย ธนวัฒน์ ทิบุญมี นักศึกษาวิชาทหาร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)