25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18900 4 6 1 นาย สุภชาติ ศรีจำปา จัดถาดสวนแก้ว
2 18949 4 6 2 นาย สุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง ดนตรีในสวน
3 18947 4 6 3 นาย ศรัณยู กลีบกลาง จัดถาดสวนแก้ว
4 18950 4 6 4 นาย อลงกรณ์ รักชาติ เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
5 19028 4 6 5 นาย กิตติคุณ บุญหมั่น ฅ.คนสร้างภาพ
6 19048 4 6 6 นาย อรรณพ โพธิ์มีศิริ ฅ.คนสร้างภาพ
7 19124 4 6 7 นาย ฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ จัดถาดสวนแก้ว
8 19128 4 6 8 นาย ตรีเพชร แก้วเพชร จัดถาดสวนแก้ว
9 19173 4 6 9 นาย จีระศักดิ์ สงึมรัมย์ นาฏศิลป์ไทย
10 19219 4 6 10 นาย เกรียงศักดิ์ ชิดนอก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
11 19239 4 6 11 นาย สิทธิโชค โพธิ์สวัสดิ์ จัดถาดสวนแก้ว
12 21386 4 6 12 นาย ธนภัทร กรงกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
13 21387 4 6 13 นาย นัทวัส ชอบใจ ดนตรีในสวน
14 21388 4 6 14 นาย บูรพา ขากลาง นักกฎหมายน้อย
15 18751 4 6 16 นางสาว พุทธิตา คุณขุนทด ไหมพรมพาเพลิน
16 18810 4 6 17 นางสาว ณัฐชิตา ตันกลาง ไหมพรมพาเพลิน
17 18877 4 6 18 นางสาว วริศรา เพ็ชรจันอัด เบเกอร์รี่
18 18924 4 6 19 นางสาว ศศิรดา กาวะโล นักกฎหมายน้อย
19 19006 4 6 20 นางสาว จีรนันท์ สมนอก เศรษฐกิจพอเพียง
20 19009 4 6 21 นางสาว ณัฐนิชา แก้วสมนึก จัดถาดสวนแก้ว
21 19026 4 6 22 นางสาว อลิษา ปั่นกลาง จัดถาดสวนแก้ว
22 19061 4 6 23 นางสาว นภัสวรรณ ยศกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
23 19107 4 6 24 นางสาว ชนิสรา พงษ์พินิจ ดนตรีในสวน
24 19154 4 6 25 นางสาว ธัญรดา แซ่หลี เบเกอร์รี่
25 19157 4 6 26 นางสาว พรฟ้า ถัดพิมาย เบเกอร์รี่
26 19160 4 6 27 นางสาว มาธาวรรณ อินชูรันต์ เศรษฐกิจพอเพียง
27 19161 4 6 28 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
28 19166 4 6 29 นางสาว อทิติญา ช่วงกลาง เบเกอร์รี่
29 19195 4 6 30 นางสาว โสภิดา แขพุดซา นาฏศิลป์ไทย
30 19208 4 6 31 นางสาว ภาวิดา ศรีอุดม นาฏศิลป์ไทย
31 19246 4 6 32 นางสาว ปราถนา ทองกลาง Cover Dance
32 21390 4 6 33 นางสาว เจนจิรา กระออมกลาง ศิลปะไทย
33 21391 4 6 34 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองหลง นักกฎหมายน้อย
34 21392 4 6 35 นางสาว มินตรา ช่วยพันธ์ นาฏศิลป์ไทย
35 21393 4 6 36 นางสาว สุชาดา มงคลพรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
36 19016 4 6 38 นางสาว พิมลัดดา ภู่กลาง จัดถาดสวนแก้ว
37 19095 4 6 38 นาย สุรศักดิ์ พูนสูงเนิน จัดถาดสวนแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)