23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18735 4 5 1 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง นักศึกษาวิชาทหาร
2 18763 4 5 2 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์ สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
3 18792 4 5 3 นาย ปริญญา เผยกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
4 18798 4 5 4 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง นักศึกษาวิชาทหาร
5 18887 4 5 5 นาย ณภัทร ก้านบัว สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
6 18893 4 5 6 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
7 18943 4 5 7 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร Let s talk
8 18996 4 5 9 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง ภาษาจีนหรรษา
9 19075 4 5 10 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
10 19079 4 5 11 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
11 19094 4 5 12 นาย สุรธรรม นันกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
12 19136 4 5 13 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
13 21379 4 5 14 นาย สิทธิชัย ตรงด่านกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
14 17170 4 5 15 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม คอมพิวเตอร์
15 18752 4 5 16 นางสาว ลลิตา ตินตะสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร
16 18827 4 5 17 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง ไหมพรมพาเพลิน
17 18830 4 5 18 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง ภาษาจีนหรรษา
18 18863 4 5 19 นางสาว ตะวันฉาย นิยมนา คอมพิวเตอร์
19 18865 4 5 20 นางสาว นริตสรา เกษตรเวทิน สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
20 18866 4 5 21 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง คอมพิวเตอร์
21 18917 4 5 22 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
22 18922 4 5 23 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
23 18965 4 5 24 นางสาว นรัญญา ศรีจันทร์ Club Com
24 19004 4 5 25 นางสาว จิดาภา เกลากลาง ภาษาจีนหรรษา
25 19012 4 5 26 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
26 19014 4 5 27 นางสาว นภัสร แก้วประเสริฐ ภาษาจีนหรรษา
27 19015 4 5 28 นางสาว ปริยากร นามกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
28 19066 4 5 29 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง ภาษาจีนหรรษา
29 19074 4 5 30 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย นักศึกษาวิชาทหาร
30 19147 4 5 31 นางสาว กรกนก ประนิสอน ภาษาจีนหรรษา
31 19148 4 5 32 นางสาว กัญญาณัฐ นิลกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
32 19150 4 5 33 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
33 19201 4 5 34 นางสาว ธนพร เอมกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
34 19240 4 5 35 นางสาว กรษา ขอพิมาย สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
35 19251 4 5 36 นางสาว มัณฑนา คงกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
36 19252 4 5 37 นางสาว ลักษณา สุขเกษม การ์ตูนญี่ปุ่น
37 21380 4 5 40 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
38 21381 4 5 41 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้ คอมพิวเตอร์
39 21382 4 5 42 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
40 21383 4 5 43 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง ไหมพรมพาเพลิน
41 21384 4 5 44 นางสาว รจนา บึงนอก อย.น้อย
42 21385 4 5 45 นางสาว สุณิศา โลลังกา ศิลปะภาพยนตร์
43 1234 4 5 46 นางสาว เนตรปรียา คงปาน แอโรบิก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)