17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18931 4 5 1 นาย คมสัน ฉิมปรุ ศิลปะภาพยนตร์
2 19383 4 5 2 นาย ณัฐภัทร แก้วกลาง นักกฏหมายน้อย
3 19469 4 5 3 นาย พีรวัส สิมาทอง ศิลปะภาพยนตร์
4 19593 4 5 4 นาย กิตติศักดิ์ จันทรังศรี กราฟิกสังคมศึกษา
5 19603 4 5 5 นาย นิธิกร มุ่งเขื่องกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
6 19645 4 5 6 นาย ธีระภัทร จัดนอก Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
7 19684 4 5 7 นาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
8 19691 4 5 8 นาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
9 19774 4 5 9 นาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ ดาราศาสตร์
10 19878 4 5 10 นาย วิวัฒน์ สะเทียนทอง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
11 21436 4 5 11 นาย ณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
12 22032 4 5 12 นาย นิติกร เพชรจันอัด ดาราศาสตร์
13 19361 4 5 13 นางสาว เนตรสุภา ตระการไทย ดาราศาสตร์
14 19364 4 5 14 นางสาว ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ ดาราศาสตร์
15 19366 4 5 15 นางสาว เปมิกา มงคลพันธ์ ดาราศาสตร์
16 19376 4 5 16 นางสาว สุภาวิตา ตระการไทย ดาราศาสตร์
17 19442 4 5 17 เด็กหญิง ปวีณา บุญพินิจ IT (ไอที)
18 19451 4 5 18 นางสาว วรัญญา ขอหวนกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
19 19454 4 5 19 นางสาว สุภาวดี ภาวะ เศรษฐกิจพอเพียง
20 19577 4 5 20 นางสาว นฤกานต์ กั้นในกลาง ศิลปะภาพยนตร์
21 19615 4 5 21 นางสาว กฤติยา งามจันอัด IT (ไอที)
22 19625 4 5 22 นางสาว ปิยฉัตร นันกลาง กราฟิกสังคมศึกษา
23 19671 4 5 23 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง สื่อสารภาษาอังกฤษ
24 19707 4 5 24 นางสาว ชลธิชา จงสันเทียะ IT (ไอที)
25 19717 4 5 25 นางสาว ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง IT (ไอที)
26 19751 4 5 26 นางสาว กนกวรรณ ทาสันเทียะ วงโยธวาทิต
27 19849 4 5 27 นางสาว พรสุดา ทองเฟื่อง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
28 19850 4 5 28 เด็กหญิง พิยดา เพียรการ ดาราศาสตร์
29 19883 4 5 29 นางสาว กนกพร นิลจอหอ สหกรณ์โรงเรียน
30 19902 4 5 30 นางสาว อุไรรัตน์ ขานกระโทก สหกรณ์โรงเรียน
31 20703 4 5 31 นางสาว ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ กราฟิกสังคมศึกษา
32 22033 4 5 32 นางสาว ณัฐชา ฤกษ์กลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
33 22034 4 5 33 นางสาว ธนัชชา อินทวัน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
34 22035 4 5 34 นางสาว ธนัญญา กระจ่างโพธิ์ ดาราศาสตร์
35 22036 4 5 35 นางสาว พรทิพย์ แสงทอง พับเหรียญโปรยทาน
36 22037 4 5 36 นางสาว มณีรัตน์ นราศรี จิตอาสาพัฒนาชุมชน
37 22038 4 5 37 นางสาว มาริสา ปลั่งกลาง ออกแบบดีไซน์
38 22039 4 5 38 นางสาว รัตนากร เลากลาง Grammar ฮาเฮ
39 22040 4 5 39 นางสาว วาสนา ใยโพธิ์ หมอนหลอด
40 19654 4 5 40 นาย ศักดิ์ศรณ์ มุ่งฟังกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
41 19487 4 5 41 นางสาว ชลิตา กลางจอหอ สหกรณ์โรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)