21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20063 4 5 1 นาย กิตติพัฒน์ เรืองประโดก นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
2 20089 4 5 2 เด็กหญิง สุจิรา ถ่อมกลาง ดนตรีไทย
3 20094 4 5 3 นางสาว อัญญารัตน์ เสือจันอัด Math Bingo
4 20106 4 5 4 นางสาว ชนิกานต์ หลวงกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
5 20139 4 5 5 นาย นัทธพงศ์ เติบกลาง สีน้ำ (ม.4-6)
6 20187 4 5 6 เด็กชาย นพรุจ เสียดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
7 20205 4 5 7 นางสาว นัฐณิชา ปิตุทิพย์ สีน้ำ (ม.4-6)
8 20219 4 5 8 เด็กหญิง ศภัสรา ศรีพรหม สีน้ำ (ม.4-6)
9 20264 4 5 9 นางสาว อรปรียา รัตประทุม พุทธศาสตร์ประยุกต์
10 20289 4 5 10 นางสาว กัญญารัตน์ เจริญกลาง พยาบาล
11 20337 4 5 11 นางสาว เจนจิรา จันลิ้มมะดัน ดาราศาสตร์
12 20347 4 5 12 เด็กหญิง วนัสนันท์ เอกคนาสิงห์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
13 20360 4 5 13 เด็กชาย คฑาวุฒิ ศรีเรือง หุ่นยนต์
14 20363 4 5 14 นาย ชนะชัย พินจอหอ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
15 20428 4 5 15 นางสาว นันทิดา คูณ​กลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
16 20447 4 5 16 นาย เกรียงไกร คลลองโนนสูง หมากฮอส
17 20448 4 5 17 นาย ขจิตศักดิ์ กำกระโทก ฟุตซอล
18 20451 4 5 18 นาย ธกรกฤษ เสียดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
19 20455 4 5 19 นาย พันกร ชุมพล พุทธศาสตร์ประยุกต์
20 20468 4 5 20 นาย อัษฎาวุธ นามวงศ์ พุทธศาสตร์ประยุกต์
21 20482 4 5 21 นางสาว เมริสา ใกล้กลาง ศิลปะไทย
22 20487 4 5 22 นางสาว ศิโรรัตน์ เนียมกูล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
23 20510 4 5 23 นาย อภิวิชญ์ นิ่มกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
24 20513 4 5 24 นางสาว กัญญารัตน์ ตรงกลาง โครงงานอาชีพ
25 20579 4 5 25 นางสาว สุพรรณิกานต์ ขากลาง ละครสั้น Skit
26 20650 4 5 26 นางสาว กัญญาณัฐ เสริงกลาง เวทคณิต
27 20657 4 5 27 นางสาว ธัญญรัตน์ พรมมา สีน้ำ (ม.4-6)
28 20661 4 5 28 นางสาว ผกากรอง เนาว์กลาง สีน้ำ (ม.4-6)
29 20664 4 5 29 นางสาว ภัทราภรณ์ เจือด่านกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
30 20696 4 5 30 นางสาว ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ ดาราศาสตร์
31 22100 4 5 31 นางสาว กรานต์ฏิมา ยมนา สหกรณ์โรงเรียน
32 22102 4 5 32 นางสาว ศศิชา วงษาศิริ ละครสั้น Skit
33 22717 4 5 33 นางสาว กาญจนา กลอนกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
34 22718 4 5 34 นางสาว วิภาวี คำรอด ดาราศาสตร์
35 22719 4 5 35 นางสาว สุดารัตน์ นวลเกษม ดาราศาสตร์
36 22720 4 5 36 นางสาว หนึ่งฤทัย มณีรัตน์ สีน้ำ (ม.4-6)
37 22772 4 5 37 นางสาว อมรพรรณ์ รัตนมณีกุล สีน้ำ (ม.4-6)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)