18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19867 4 4 1 นาย ฐิติพงศ์ น้ำแก้ว A-Math
2 22016 4 4 2 นาย เกียรติศักดิ์ ปลั่งกลาง A-Math
3 22017 4 4 3 นาย ธนวัฒน์ ชิดนอก เศรษฐกิจพอเพียง
4 22018 4 4 4 นาย ธีรภัทร ไหมเอี่ยม A-Math
5 22019 4 4 5 นาย อัจฉริยวัฒน์ บุญล้วน นักศึกษาวิชาทหาร
6 22020 4 4 6 นาย อัมรินทร์ รักมิตร A-Math
7 19368 4 4 7 นางสาว รัตนาภรณ์ แนบกลาง ดาราศาสตร์
8 19370 4 4 8 นางสาว ลักษณพร พุฒนอก ดาราศาสตร์
9 19377 4 4 9 นางสาว โสภิตา แคล้วภัย ดาราศาสตร์
10 19402 4 4 10 นางสาว ปานไพลิน หว้าร่มไทร ดาราศาสตร์
11 19441 4 4 11 นางสาว ธาวินี คุณานนต์พิชญะ เศรษฐกิจพอเพียง
12 19443 4 4 12 นางสาว พิมพ์ชนก ปลั่งกลาง สหกรณ์โรงเรียน
13 19534 4 4 13 นางสาว ปรีญาพร ตู้กลาง อย.น้อย
14 19536 4 4 14 นางสาว พิรดา ถินนอก อย.น้อย
15 19584 4 4 15 นางสาว ศรุตา แนบกลาง ดนตรีไทย
16 19621 4 4 16 นางสาว ทิพรัตน์ แซ่ตัง คำคม
17 19624 4 4 17 นางสาว ปณิตา กาศกลางดอน คำคม
18 19628 4 4 18 นางสาว ภัทราภรณ์ เชิดทองหลาง คำคม
19 19664 4 4 19 เด็กหญิง ชนกนันท์ มุ่งอ้อมกลาง สื่อสารภาษาอังกฤษ
20 19669 4 4 21 นางสาว ปฐมพร ชาวสวน สื่อสารภาษาอังกฤษ
21 19675 4 4 22 นางสาว วิไลพร สวัสดี ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
22 19679 4 4 23 นางสาว อาทิตสรา มุ่งเอื้อกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
23 19716 4 4 24 นางสาว นิชาภา เชืองเครือ คำคม
24 19757 4 4 25 นางสาว ธัญพิชชา เสริมพงษ์ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
25 19758 4 4 26 นางสาว นันทพร เต้ากลาง ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
26 19799 4 4 27 นางสาว ชลกันต์ ตามกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
27 19809 4 4 28 นางสาว วรารัตน์ โชคนิยม เบเกอร์รี่
28 20678 4 4 29 นางสาว ปริรดา ทิพยะวัฒน์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
29 20682 4 4 30 นางสาว สุรัมภา ภักดิ์โพธิ์ สหกรณ์โรงเรียน
30 21420 4 4 31 เด็กหญิง รัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง ยุวบรรณารักษ์
31 22021 4 4 32 นางสาว เกวลิน ก้อนเกตุ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
32 22022 4 4 33 เด็กหญิง ชมภูนุช ปลั่งกลาง คำคม
33 22023 4 4 34 นางสาว ทัตพร ห้าด่านจาก หมอนหลอด
34 22024 4 4 35 นางสาว นภัสนันท์ เก่าจอหอ คำคม
35 22025 4 4 36 นางสาว นันท์นภัส เชิญกลาง คำคม
36 22026 4 4 37 นางสาว นิลาวรรณ อุ่นบุญ คำคม
37 22027 4 4 38 นางสาว ปณิตา แนบกลาง คำคม
38 22028 4 4 39 นางสาว พรชนก ชื่นนอก หมอนหลอด
39 22030 4 4 41 นางสาว วรนุช ดุลกลาง หมอนหลอด
40 22031 4 4 42 นางสาว สุวนันท์ เมี้ยนกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)