25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18759 4 4 1 นาย กนกศักดิ์ ถิ่นโคกสูง นักศึกษาวิชาทหาร
2 18842 4 4 2 นาย นิธิกร ช่อกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3 18935 4 4 3 นาย ณภัทร วิริยะพันธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร
4 18946 4 4 4 นาย วิทวัส จงเพ็งกลาง วงโยธวาทิต
5 18951 4 4 5 นาย อัมรินทร์ รักพงษ์ นาฏศิลป์ไทย
6 19033 4 4 6 นาย ธนวัต พันอุไร นักศึกษาวิชาทหาร
7 19224 4 4 7 นาย ชัยธวัช กำเนิดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
8 21369 4 4 8 นาย เสนีย์ บินกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
9 18007 4 4 9 นางสาว นวลแข เถาว์โท Crossword
10 18738 4 4 10 นางสาว แพตรี สุขพันธ์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
11 18756 4 4 11 นางสาว อริสรา วนสันเทียะ ดาราศาสตร์
12 18781 4 4 12 นางสาว สุธารธร ทั่งทอง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
13 18811 4 4 13 นางสาว ณัฐพร ชมด่านกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
14 18813 4 4 14 นางสาว นริศรา นวนด่านกลาง ไหมพรมพาเพลิน
15 18864 4 4 15 นางสาว ธนิกานต์ น้อยนวล ดาราศาสตร์
16 18909 4 4 16 นางสาว ชุติมา พงษ์พิมาย เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
17 18916 4 4 17 นางสาว ประภาวัลย์ เมืองกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
18 18959 4 4 18 นางสาว ฐิติมา ขุนจงกลาง Club Com
19 18969 4 4 19 นางสาว ภัทราภรณ์ เสริฐกระโทก นักศึกษาวิชาทหาร
20 18976 4 4 20 นางสาว สุนิสา เอี่ยมตะขบ Club Com
21 19023 4 4 21 นางสาว สุรีย์นิภา ประเสริฐสุวรรณ คอมพิวเตอร์
22 19056 4 4 22 นางสาว ชัญญานุช นกจั่น คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
23 19072 4 4 23 นางสาว อธิชา มาศรัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร
24 19112 4 4 24 นางสาว นารีรัตน์ แนบกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
25 19162 4 4 25 นางสาว ศศิธร นกกลาง Cover Dance
26 19193 4 4 26 นางสาว เบญญทิพย์ เพ็งกรูด เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 19202 4 4 27 นางสาว นิตาพร รัตนอัมพร เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
28 19244 4 4 28 นางสาว น้ำฝน จงเจริญสมบัติ คอมพิวเตอร์
29 21370 4 4 29 นางสาว จีรนันท์ ผลเต็ม สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
30 21371 4 4 30 นางสาว ดารุณี พิสันเทียะ ศิลปะไทย
31 21372 4 4 31 นางสาว นิชาดา วันชูยงค์ สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
32 21373 4 4 32 นางสาว เบญจพร มาตรโคกสูง ดาราศาสตร์
33 21374 4 4 33 นางสาว พรชิตา ศักดิ์ศรีวิบูลย์ ดาราศาสตร์
34 21375 4 4 34 นางสาว พรทิพา สุขสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
35 21376 4 4 35 นางสาว รัตติกาล ปลั่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
36 21377 4 4 36 นางสาว เหมือนฝัน ประจวบกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
37 21378 4 4 37 นางสาว อิศริยา เจริญมี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)