18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19386 4 3 1 นาย ธีรโชติ เอื้อประภาพร นักศึกษาวิชาทหาร
2 19389 4 3 2 นาย พิชญุตม์ แก้วสุข นักกฏหมายน้อย
3 19390 4 3 3 นาย วายุ งามจันอัด นักศึกษาวิชาทหาร
4 19465 4 3 4 นาย บุญฤทธิ์ มันกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
5 19565 4 3 5 นาย รวิภาส สมสิทธิ์ นักกฏหมายน้อย
6 19567 4 3 6 นาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง นักศึกษาวิชาทหาร
7 19702 4 3 7 นาย สุรเดช บัวแดง นักศึกษาวิชาทหาร
8 19703 4 3 8 นาย อภิชัย จำกลาง ดนตรีไทย
9 19731 4 3 9 นาย ดนุสรณ์ ชาวไร่ สนุกกับการพับ
10 19732 4 3 10 นาย ทักษิณ คลื้นพลกรัง สนุกกับการพับ
11 19745 4 3 11 นาย ศราวุฒิ ปั่นกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
12 19786 4 3 12 นาย ภูตะวัน สาแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร
13 19824 4 3 13 นาย ทีฆายุ ชุ่มกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
14 19876 4 3 14 นาย ภัทรพงศ์ กิ่งสักกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
15 22011 4 3 15 นาย วิวิทย์ ศรีอภัย นักศึกษาวิชาทหาร
16 22012 4 3 16 นาย สรชัช บั้งจันอัด จิตอาสาพัฒนาชุมชน
17 19354 4 3 17 นางสาว จันทกานต์ หวังเติมกลาง ดาราศาสตร์
18 19355 4 3 18 นางสาว จีระพรรณ์ เมืองกลาง ดาราศาสตร์
19 19359 4 3 19 นางสาว แทนขวัญ นาคา ยุวบรรณารักษ์
20 19378 4 3 20 นางสาว อณัณตชา เขยกลาง ดาราศาสตร์
21 19398 4 3 21 นางสาว ณัฐภัทร กะไหล่กลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 19399 4 3 22 นางสาว ตรีกมล ประกอบดี ดาราศาสตร์
23 19400 4 3 23 นางสาว ธิชา ขมโคกกรวด ดาราศาสตร์
24 19492 4 3 24 นางสาว ปิยพร ชะโลกลาง IT (ไอที)
25 19623 4 3 25 นางสาว นีดา เพชรราม สวนแก้ว
26 19700 4 3 26 นางสาว ปนัดดา ไม้กลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
27 19720 4 3 27 นางสาว มลฤดี สระกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
28 19725 4 3 28 นางสาว อริสา นิวัติ IT (ไอที)
29 19762 4 3 29 นางสาว ปิยธิดา พุทธจักร ดาราศาสตร์
30 19813 4 3 30 เด็กหญิง สศิตา นันสันเทียะ ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
31 19846 4 3 31 นางสาว ปารีย์ นุชกลาง ออกแบบดีไซน์
32 19855 4 3 32 เด็กหญิง สิรินทรา หวังรัดกลาง สภานักเรียน
33 19884 4 3 33 นางสาว กนกวรรณ เติบกลาง ยุวบรรณารักษ์
34 19970 4 3 34 เด็กหญิง ศิริกานต์ หนากลาง ศิลปะภาพยนตร์
35 20677 4 3 35 นางสาว วิภาวินี เม้ากลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
36 21438 4 3 36 เด็กหญิง ปนัสยา กมลกลาง ดาราศาสตร์
37 22013 4 3 37 นางสาว ณัชชา นีสันเทียะ ออกแบบดีไซน์
38 22014 4 3 38 นางสาว สุภาวดี เพาะกลาง ลีลาตานี
39 22015 4 3 39 นางสาว อรัชญา เกรียบกลาง คำคม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)