18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19388 4 2 1 นาย พัสกร เจตนา นักศึกษาวิชาทหาร
2 19392 4 2 2 นาย สุทธิพงษ์ คนยั้ง นักกฏหมายน้อย
3 19394 4 2 3 นาย อาทิเทพ พรมพะเนาว์ นักกฏหมายน้อย
4 19460 4 2 4 นาย เขมชาติ เรืองจอหอ ลีลาตานี
5 19467 4 2 5 นาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม นักศึกษาวิชาทหาร
6 19522 4 2 6 นาย คณิศร กุดกลาง นักกฏหมายน้อย
7 22004 4 2 7 นาย สรศักดิ์ มณีพันธ์ นักกฏหมายน้อย
8 19356 4 2 8 นางสาว ชนากานต์ รัตนชัยนัตต ดาราศาสตร์
9 19358 4 2 9 นางสาว ณัชฌาวดี ช่างแก้ว ดนตรีในสวน
10 19362 4 2 10 นางสาว บัวชมพู อิ่มวิเศษ ดาราศาสตร์
11 19369 4 2 11 นางสาว ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง Crossword
12 19405 4 2 12 นางสาว มาริษา สุนทอง ดาราศาสตร์
13 19410 4 2 13 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณราช Crossword
14 19411 4 2 14 นางสาว อาทิตยา นิลด่านกลาง ดาราศาสตร์
15 19448 4 2 15 นางสาว วรณัน ต่วนกระโทก จิตอาสาพัฒนาชุมชน
16 19535 4 2 16 นางสาว พรรณวดี เกาะกลาง นักกฏหมายน้อย
17 19575 4 2 17 นางสาว ณัชชา ชุมไธสง วงโยธวาทิต
18 19581 4 2 18 นางสาว เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
19 19583 4 2 19 นางสาว มินทร์ธาดา สมชัย วงโยธวาทิต
20 19619 4 2 20 เด็กหญิง ณิชาภัทร ถอนโพธิ์โคกสูง คอมพิวเตอร์น่ารู้
21 19626 4 2 21 นางสาว พฤกษา รอกลาง ศิลปะไทย
22 19627 4 2 22 นางสาว พลอยไพริน จ่นกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
23 19673 4 2 23 นางสาว วรรณิดา พยัพกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
24 19759 4 2 24 นางสาว นิสารัตน์ บุญไทยกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
25 19802 4 2 25 นางสาว ณัฏฐา ดอกพุทซา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
26 19841 4 2 26 นางสาว ณิศรา เรืองสูงเนิน สหกรณ์โรงเรียน
27 19845 4 2 27 นางสาว นภัสสร ศรีอภัย สภานักเรียน
28 19848 4 2 28 นางสาว พรนภา แก้วลี ดนตรีในสวน
29 19856 4 2 29 นางสาว สุพิชญา แซ่ลิ้ม จิตอาสาพัฒนาชุมชน
30 19857 4 2 30 นางสาว โสรชา ต้อยงูเหลือม ดาราศาสตร์
31 19895 4 2 31 นางสาว รัชนีกร กลอนกลาง สหกรณ์โรงเรียน
32 19899 4 2 32 นางสาว สุภัทรศยา เชิญกลาง สหกรณ์โรงเรียน
33 19991 4 2 33 นางสาว สิริกร มากทอง ดาราศาสตร์
34 22005 4 2 34 นางสาว เจนจิรา พึ่งน้ำ หมอนหลอด
35 22006 4 2 35 นางสาว ชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก A-Math
36 22007 4 2 36 เด็กหญิง ธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว วงโยธวาทิต
37 22008 4 2 37 นางสาว นันทิตา บรรดาดี หมอนหลอด
38 22009 4 2 38 นางสาว พลอยชมพู ด่านกลาง คำคม
39 22010 4 2 39 นางสาว สุนารี บินกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
40 22093 4 2 40 นางสาว ณัชชา ถนนกลาง วงโยธวาทิต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)