25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18729 4 2 1 นาย ธนกร เหง่าทองหลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
2 18732 4 2 2 นาย ธีรเมธ กล้าหาญ นักศึกษาวิชาทหาร
3 18733 4 2 3 นาย ธีรดนย์ พูลฤทธิ์ ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
4 18734 4 2 4 นาย พัฒนศิลป์ ปลุกเศก ภาษาอังกฤษแสนสนุก
5 18899 4 2 5 นาย สุขเกษม ถนัดค้า นักศึกษาวิชาทหาร
6 21354 4 2 6 นาย ชวาล จิตพิมาย ภาษาอังกฤษแสนสนุก
7 21355 4 2 7 นาย ภานุเดช บุญธรรมวัด ดนตรีในสวน
8 21356 4 2 8 นาย มงคล ฟันงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร
9 18741 4 2 9 นางสาว กุลจิรา บ่วงกระโทก ภาษาอังกฤษแสนสนุก
10 18744 4 2 10 นางสาว จิราวรรณ สิงห์จันทร์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
11 18746 4 2 11 นางสาว ชมพู่ ปั่นกลาง ภาษาจีนหรรษา
12 18747 4 2 12 นางสาว ฐานิดา บัวพันธ์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
13 18753 4 2 13 นางสาว วรรณกานต์ กองแก้ว ภาษาอังกฤษแสนสนุก
14 18758 4 2 14 นางสาว อารีรัตน์ นาคสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
15 18775 4 2 15 นางสาว ภัศรารัตณ์ ยันกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
16 18782 4 2 16 นางสาว สุรางค์ วิสุทธิแพทย์ ระบบสมองกลฝังตัว
17 18783 4 2 17 นางสาว หทัยชนก ขอจัดกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
18 18784 4 2 18 นางสาว อาภากร เนียมกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
19 18815 4 2 19 นางสาว นันทิชา ขอกลาง ไหมพรมพาเพลิน
20 18860 4 2 20 นางสาว จิราพร พิมพ์สวัสดิ์ คอมพิวเตอร์
21 18861 4 2 21 นางสาว ฐิติยา มุ่งเขื่องกลาง คอมพิวเตอร์
22 18920 4 2 22 นางสาว ภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
23 18963 4 2 23 นางสาว ธนัชพร กรมโพธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร
24 18973 4 2 24 นางสาว ศิริพร เรืองวงษ์ Club Com
25 18974 4 2 25 นางสาว ศิริพรรณ คลองกลาง เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
26 19064 4 2 26 นางสาว ปณิตา เผยกลาง Cover Dance
27 19106 4 2 27 นางสาว จุฑามาศ ไกรกลาง ธนาคารโรงเรียน
28 19108 4 2 28 นางสาว ณัฐพรรณ มุ่งจอมกลาง พยาบาล
29 19151 4 2 29 นางสาว จุติรัมภา ชีพเมืองปักษ์ Cover Dance
30 19200 4 2 30 นางสาว ณัฐชา ประเสริฐกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
31 19209 4 2 31 นางสาว มนทิพา เจริญสุข ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
32 19218 4 2 32 นางสาว อัญชัน เชื่อมจอหอ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
33 19242 4 2 33 นางสาว ธนินันท์ กล้าโนนสูง คอมพิวเตอร์
34 21357 4 2 34 นางสาว กนกวรรณ รุ่งโรจน์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
35 21358 4 2 35 นางสาว กมลลักษณ์ จงรักกลาง Let s talk
36 21359 4 2 36 นางสาว แพรธารทอง ชาญสูงเนิน พยาบาล
37 21360 4 2 37 นางสาว มณีรัตน์ ซึมกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)