26-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20137 4 13 1 นาย ธีรภัทร์ จันทร์กลาง หุ่นยนต์
2 20144 4 13 2 นาย วีรวัฒน์ บุษบา หุ่นยนต์
3 20147 4 13 3 นาย อชิรวัตช์ มะลิมาศ ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
4 20158 4 13 4 นางสาว ฑิฆัมพร สิงห์กลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
5 20201 4 13 5 เด็กหญิง จิราวรรณ ใจยุติธรรม Sudoku
6 20203 4 13 6 นางสาว ฐิติมา เปลี่ยนกลาง Sudoku
7 20204 4 13 7 เด็กหญิง ดารุณี ดุมกลาง Sudoku
8 20226 4 13 8 นาย ธนากร มณีกลาง หมากฮอส
9 20245 4 13 9 เด็กหญิง กัลยา ใกล้กลาง หนังสือเล่มเล็ก
10 20280 4 13 10 นาย เมธี อาบุญงาม หนังสือเล่มเล็ก
11 20311 4 13 11 เด็กชาย กฤษณะ แอบบัว นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
12 20324 4 13 12 นาย ปิยะวัฒน์ โสดาวิชิต นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
13 20367 4 13 13 นาย ธีรพงศ์ เสนาะกลาง ยุวบรรณารักษ์
14 20368 4 13 14 นาย นิธิพัฒน์ มุ่งตุ้มกลาง ยุวบรรณารักษ์
15 20371 4 13 15 นาย ภาคิน อู่ทอง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
16 20377 4 13 16 นาย อภิรักษ์ เต้ากลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
17 20414 4 13 17 นาย ระพีพัฒน์ กลมกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
18 20416 4 13 18 เด็กชาย วีระยุทธ์ พ่อค้า A-Math
19 20422 4 13 19 นาย อนุสรณ์ ด่านกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
20 20441 4 13 20 นางสาว สาลินีย์ เสนาจอหอ ท่วงทำนองในภาษาไทย
21 20446 4 13 21 นาย กิตติศักดิ์ ศรีบริบูรณ์ หมากฮอส
22 20450 4 13 22 นาย จักรินทร์ ร่มกลาง หมากฮอส
23 20454 4 13 23 นาย ประวุทธ ไฉนกลาง หมากฮอส
24 20486 4 13 24 เด็กหญิง ศรสวรรค์ เขตกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
25 20492 4 13 25 เด็กชาย กันต์กวี กระทุ่มกลาง หนังสือเล่มเล็ก
26 20495 4 13 26 นาย จิระพงษ์ ตรีกลาง ช่างอุตสาหกรรม
27 20536 4 13 27 นาย กริชชนะ หมั่นกลาง ช่างอุตสาหกรรม
28 20539 4 13 28 นาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
29 20542 4 13 29 นาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ หนังสือเล่มเล็ก
30 20543 4 13 30 นาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
31 20565 4 13 31 นางสาว ช่อผกา พูนสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
32 20582 4 13 32 เด็กชาย เกียรติกุล กรีดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
33 20595 4 13 33 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
34 20601 4 13 34 นาย สุวภัทร ภาอั้ง หมากฮอส
35 20632 4 13 35 นาย ธนพันธ์ เซียนพิมาย ช่างอุตสาหกรรม
36 20641 4 13 36 นาย วทัญญู โชคค้า ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
37 20652 4 13 37 นางสาว จิลราภัทร ต้นรังกลาง ช่างอุตสาหกรรม
38 20698 4 13 38 นางสาว กัลติมา ตมกลาง ช่างอุตสาหกรรม
39 22763 4 13 39 นาย ศิริมงคล ทองแสง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
40 22764 4 13 40 เด็กหญิง สุกัญญา อิ่มกลาง ช่างอุตสาหกรรม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)