21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19548 4 12 1 นาย จักรวาล พิรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19764 4 12 2 นางสาว พรพิตา พลเสน สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
3 19790 4 12 3 นาย ศิวัฒน์ ช่วงพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19827 4 12 4 นาย บูรพา ปลั่งกลาง หุ่นยนต์
5 20131 4 12 5 นาย กฤษดา วิจบ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
6 20154 4 12 6 นางสาว เจนจิรา คงสุขี จับผ้า
7 20159 4 12 7 นางสาว ณัฐกานต์ กำเนิดกลาง จับผ้า
8 20161 4 12 8 เด็กหญิง ธนพร ศุภชนสารสกุล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
9 20162 4 12 9 นางสาว ธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
10 20172 4 12 10 เด็กหญิง ศิลารัตน์ ชัยจอหอ จับผ้า
11 20192 4 12 11 นาย พงศกร ปั่นกลาง หุ่นยนต์
12 20224 4 12 12 นาย เทพรัตน์ ไกรกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
13 20230 4 12 13 นาย ปฏิภาณ น้อยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
14 20308 4 12 14 นางสาว โสภิดา จงเพ็งกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
15 20317 4 12 15 นาย ณัฐภัทร จิตพิมาย เครื่องบินพลังยาง
16 20328 4 12 16 นาย ราชันย์ อะถมพรมราช คำคม
17 20345 4 12 17 นางสาว รัตนากร คงกลาง นาฏศิลป์ไทย
18 20365 4 12 18 นาย ณัฐวัตร ตั้งพิมาย หุ่นยนต์
19 20380 4 12 19 นางสาว จุฑารัตน์ ชูทอง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
20 20388 4 12 20 นางสาว มนัสชนก วงศ์ศรีอัดชา เพชรภาษาไทย
21 20391 4 12 21 นางสาว วรัทยา สวัสดิ์พูน Math Bingo
22 20417 4 12 22 นาย วุฒิไกร นวลตา ฟุตซอล
23 20456 4 12 23 นาย พีรพัฒน์ จิตเงิน หมากฮอส
24 20464 4 12 24 นาย สิริ นาคณรงค์ หมากฮอส
25 20465 4 12 25 เด็กชาย อภิรักษ์ ธูปกลาง ฟุตซอล
26 20488 4 12 26 นางสาว ศิโรรัตน์ รุ่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
27 20493 4 12 27 เด็กชาย กิตติภูมิ เดือนกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
28 20532 4 12 28 นางสาว ศิริลักษณ์ ยศกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์
29 20554 4 12 29 นาย สุรศิลป์ ถนนกลาง คำคม
30 20587 4 12 30 นาย ฐนกร สังข์ชม โครงงานคอมพิวเตอร์
31 20593 4 12 31 เด็กชาย ปฏิภาณ ยศกลาง คำคม
32 20622 4 12 32 นางสาว สุภัคษร ดีสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
33 20637 4 12 33 นาย ธีรเดช กะการดี ออกแบบเทคโนโลยี
34 20638 4 12 34 นาย ปรัชญา ช่างเหล็ก ออกแบบเทคโนโลยี
35 20656 4 12 36 นางสาว ทิชากร กลางมณี หมอนหลอด
36 22759 4 12 37 นาย ภูมินทร์ คูณศิริรัตน์ ฟุตซอล
37 22760 4 12 38 นางสาว จิราวดี โปร่งกลาง รักษ์วรรณคดี
38 22761 4 12 39 นางสาว ดาราพิสุทธิ์ รอดประเสริฐ ของเล่นวิทยาศาสตร์
39 22762 4 12 40 นางสาว ปานตะวัน ชลอกลาง Youtube

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)