18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19413 4 11 2 นาย กฤษณะ มณีวรรณ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
2 19462 4 11 3 นาย ไชยนันท์ จั่นขุนทด วงโยธวาทิต
3 19463 4 11 4 นาย ณัฐวัตร เจียรประดิษฐ์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
4 19471 4 11 5 เด็กชาย ภูษิต กำหนดศรี จิตอาสาพัฒนาชุมชน
5 19473 4 11 6 นาย วัชรเกียรติ จงพึ่งกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
6 19478 4 11 7 นาย อนุสรณ์ ก้อนสูงเนิน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
7 19512 4 11 8 นาย ธนากร หลงชิน ภาษาอังกฤษแสนสนุก
8 19639 4 11 9 นาย จิรศักดิ์ ดวงศรี ภาษาอังกฤษแสนสนุก
9 19651 4 11 10 นาย พัชรพล โนรี นักศึกษาวิชาทหาร
10 19704 4 11 11 นาย อภิชาติ ศิริล้วน ภาษาอังกฤษแสนสนุก
11 19831 4 11 12 นาย วายุ ทองกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
12 19863 4 11 13 นาย กิตติศักดิ์ จงกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
13 22076 4 11 14 นาย ณัฐพล เลากลาง นักศึกษาวิชาทหาร
14 19445 4 11 15 นางสาว ภคพร หนุนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15 19453 4 11 16 นางสาว สโรชา ยวดยิ่ง IT (ไอที)
16 19501 4 11 17 นางสาว อาจาริยา ด้วงกลาง สหกรณ์โรงเรียน
17 19541 4 11 18 เด็กหญิง วรินทร เจริญศักดิ์ นักกฏหมายน้อย
18 19545 4 11 19 นางสาว อลิษา ภักดีจอหอ อย.น้อย
19 19573 4 11 20 นางสาว ฆรัตนาภรณ์ พินิจใหม่ วงโยธวาทิต
20 19629 4 11 21 นางสาว รสิตา นิลกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
21 19633 4 11 22 นางสาว วิไลรัตน์ ปลั่งกลาง IT (ไอที)
22 19676 4 11 23 นางสาว วีรวรรณ จงตั้งกลาง ธนาคารโรงเรียน
23 19721 4 11 24 นางสาว วรรนภา จงตั้งกลาง ธนาคารโรงเรียน
24 19708 4 11 25 นางสาว ชวนชิด เชิญกลาง กระดาษสา
25 19712 4 11 26 นางสาว ณัฎฐณิชา สุมา กระดาษสา
26 19726 4 11 27 นางสาว อารยา ขอเหนี่ยวกลาง กระดาษสา
27 19718 4 11 28 นางสาว พรรณวิศา กึนสันเทียะ ธนาคารโรงเรียน
28 19723 4 11 29 นางสาว ศิวอร คงฤทธิ์ กระดาษสา
29 19798 4 11 30 นางสาว จุฑามาศ รังสร้อย อย.น้อย
30 19806 4 11 31 นางสาว มินรดา ชาวสวน เบเกอร์รี่
31 19852 4 11 33 นางสาว ภัทราวรรณ เสริงกลาง ออกแบบดีไซน์
32 19854 4 11 34 นางสาว ศศิประภา ขอสินกลาง ออกแบบดีไซน์
33 22077 4 11 35 นางสาว ดารินทร์ แก้วกาบิน ออกแบบดีไซน์
34 22078 4 11 36 นางสาว ธนิตตา สนงูเหลือม สหกรณ์โรงเรียน
35 22079 4 11 37 นางสาว น้ำทิพย์ เมฆเคลื่อน พับเหรียญโปรยทาน
36 22080 4 11 38 นางสาว เนริศา บรรจงกลาง สหกรณ์โรงเรียน
37 22081 4 11 39 นางสาว พิมพ์ชนก มหาชานนท์ IT (ไอที)
38 22082 4 11 40 นางสาว สุรีพร มารัชชะ พับเหรียญโปรยทาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)