26-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20069 4 11 1 นางสาว กัลย์สุดา รายพิมาย สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
2 20150 4 11 2 นาย อนาวิล ชำนาญกลาง Youtube
3 20157 4 11 3 นางสาว ฐิติวัลคุ์ ศรีสังชุม งานสวนพฤกษศาสตร์
4 20241 4 11 4 นาย สรยุทธ รั้งกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
5 20335 4 11 5 เด็กหญิง จิรวรรณ สอนสุข Math Bingo
6 20343 4 11 6 นางสาว พัชรา ค้ากลาง นาฏศิลป์ไทย
7 20376 4 11 7 นาย อนันตา นาดีด่านกลาง ช่างอุตสาหกรรม
8 20385 4 11 8 นางสาว ปิยธิดา แว่นจังหรีด Math Bingo
9 20386 4 11 9 นางสาว พรณภา หมั่นกลาง Math Bingo
10 20407 4 11 10 นาย เดชมงคล บุญมายะพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
11 20409 4 11 11 นาย ธีรภัทร์ เสียงใส ภาษาพาสาร
12 20463 4 11 13 นาย ศศิพงศ์ ลี้ไพร ลีลาตานี
13 20467 4 11 14 นาย อัครวินท์ ศิริม่วง วงโยธวาทิต
14 20490 4 11 15 นางสาว อติมา หมอยา ศิลปะไทย
15 20497 4 11 16 นาย ธนวัฒน์ เหมวัฒน์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
16 20508 4 11 17 นาย อภินันท์ กมลกลาง ช่างอุตสาหกรรม
17 20551 4 11 18 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง ออกแบบเทคโนโลยี
18 20583 4 11 19 นาย จิณณวัตร เสือแสนโต ออกแบบเทคโนโลยี
19 20596 4 11 20 นาย พีรพัฒน์ แสนสุข นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
20 20606 4 11 21 นางสาว จริยาภรณ์ โพธิ์คำ ลีลาตานี
21 20611 4 11 22 นางสาว ธีริศรา พิมเสน ลีลาตานี
22 20621 4 11 23 นางสาว สุนิตา ลันทม งานสวนพฤกษศาสตร์
23 20628 4 11 24 นาย ไชยพศ ปลั่งกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
24 20631 4 11 25 นาย เทวาฤทธิ์ เมฆาพันธุ์ ออกแบบเทคโนโลยี
25 20640 4 11 26 นาย ภูวนาท โชติกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
26 20648 4 11 27 นางสาว กชกร หมายเงา หมอนหลอด
27 20663 4 11 28 นางสาว พิมพ์วลี จงกล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
28 21413 4 11 29 นาย กิตติกร ขอพรกลาง ช่างอุตสาหกรรม
29 22749 4 11 30 นาย นิรันดร์ ทัศน์ทอง ฟุตซอล
30 22750 4 11 31 นาย พงษ์สิทธิ์ ครองโนนกอก ศิลป์สร้างสรรค์
31 22751 4 11 32 นางสาว กนกพร ดอกรักกลาง เกมสร้างสรรค์
32 22752 4 11 33 นางสาว กัญญาณัฐ แสงพงษ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
33 22753 4 11 34 นางสาว เจนจิรา สำอาง วาดเส้น (Drawing)
34 22754 4 11 35 เด็กหญิง ชมพูนุช ขอหวลกลาง Math Bingo
35 22755 4 11 36 เด็กหญิง ปทุมพร ประสงค์ดี หมอนหลอด
36 22756 4 11 37 นางสาว วาสนา เจริญด่าน งานสวนพฤกษศาสตร์
37 22757 4 11 38 นางสาว วิจิตรา เฝ้ากลาง ธนาคารโรงเรียน
38 22758 4 11 39 เด็กหญิง สุกัญญา สินปรุ Crossword ม.ปลาย
39 22773 4 11 40 นาย ธนภัทร ทองน้อย ออกแบบเทคโนโลยี
40 20194 4 11 41 นาย สมส่วน ปลั่งกลาง วาดเส้น (Drawing)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)