25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18787 4 10 1 เด็กชาย ณัฐศักดิ์ นามวิสิทธิ์ ผู้ตัดสินกีฬา
2 18836 4 10 2 เด็กชาย จารุเดช หาญสงคราม นักศึกษาวิชาทหาร
3 18839 4 10 3 นาย ณัฐวุฒิ แข็งขัน หมากฮอส
4 18843 4 10 4 นาย บูรพา แซ่ลิ้ม คอมพิวเตอร์
5 18881 4 10 5 นาย กชพล มุ่งอ้อมกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
6 18882 4 10 6 นาย กรณ์ดนัย ไพดีพะเนาว์ จัดถาดสวนแก้ว
7 18885 4 10 7 นาย จตุรพัฒน์ พลาหาญ ผู้ตัดสินกีฬา
8 18888 4 10 8 นาย ณัฐพล รอดกลาง สหกรณ์โรงเรียน
9 18889 4 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ขอพลอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
10 18890 4 10 10 เด็กชาย ดรัณภพ กองทองหลาง ฅ.คนสร้างภาพ
11 18895 4 10 11 เด็กชาย ปฎิภาณ ภิญโญภาสวร ฅ.คนสร้างภาพ
12 18948 4 10 12 นาย ศิลป์ศรุต รอดกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
13 19076 4 10 13 นาย กฤติคุณ สุวรรณอาจ ฅ.คนสร้างภาพ
14 19087 4 10 14 นาย ภูตะวัน แนวกลาง ความงามทางคณิตศาสตร์
15 19127 4 10 15 นาย เดชดนัย มนต์กลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16 19133 4 10 16 นาย พลฤทธิ์ ชำนาญกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
17 19138 4 10 17 นาย วีรภัทร หาสุข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18 19139 4 10 18 เด็กชาย ศักรินทร์ สะบาศรี ผู้ตัดสินกีฬา
19 19141 4 10 19 นาย ศุภกิตติ์ โลสันเทียะ ผู้ตัดสินกีฬา
20 19143 4 10 20 นาย สรศักดิ์ เนมขุนทด งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21 19144 4 10 21 นาย สุรวุฒิ ทะสุนทร ผู้ตัดสินกีฬา
22 19176 4 10 22 เด็กชาย ธนกร หลอกลาง ความงามทางคณิตศาสตร์
23 19183 4 10 23 นาย ภัทรพล ขอจุลกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
24 19186 4 10 24 เด็กชาย ภาสกร เกิดจันทึก ฅ.คนสร้างภาพ
25 19220 4 10 25 นาย ไชยมงคล ถ่ายสูงเนิน สหกรณ์โรงเรียน
26 19222 4 10 26 นาย จิรายุส จ๊อกถึง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
27 19226 4 10 27 นาย ณัฏฐพล ฉิมกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
28 19227 4 10 28 นาย ณัฐพร นัดสันเทียะ ผู้ตัดสินกีฬา
29 19231 4 10 29 เด็กชาย นครินทร์ เล็งกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
30 19232 4 10 30 นาย ปฏิวัติ เทพเดช ผู้ตัดสินกีฬา
31 19236 4 10 31 นาย มนตรี ไทยสันเทียะ ผู้ตัดสินกีฬา
32 19976 4 10 32 นาย สุทธิพงศ์ พัฒทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
33 21408 4 10 33 นาย เนวิน แซ่พ่าน ผู้ตัดสินกีฬา
34 21409 4 10 34 นาย ภูวดล อินสกุล ศรีธานีโรบอท
35 21410 4 10 35 นาย ศกุนตลา ช่างเรือนกลาง ดนตรีในสวน
36 21411 4 10 36 นาย อาทิตย์ วงวิเศษ ผู้ตัดสินกีฬา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)