21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19432 4 10 1 เด็กชาย อรรถพร ชนะภักดิ์ นักกฎหมายน้อย
2 20075 4 10 2 นางสาว ธนาภรณ์ เมืองเกิด ดนตรีไทย
3 20142 4 10 3 นาย พลเชษฐ์ ชัยศิริ Sudoku
4 20155 4 10 4 นางสาว ชลธิชา แจ่มกลาง จับผ้า
5 20163 4 10 5 นางสาว น้องหญิง แควกลาง จับผ้า
6 20169 4 10 7 นางสาว มลฑกานต์ ลายกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
7 20171 4 10 8 นางสาว วิรัลยุพา คนหาญ คุ้มครองผู้บริโภค
8 20174 4 10 9 นางสาว สุพิชชา เพียกุนา คุ้มครองผู้บริโภค
9 20279 4 10 10 นาย ภูมิพัฒน์ จะมอน Sudoku
10 20302 4 10 11 นางสาว ลลดา สุขเจริญ ของเล่นวิทยาศาสตร์
11 20336 4 10 12 นางสาว จิรัฐติกานต์ หมายตามกลาง Math Bingo
12 20352 4 10 13 นางสาว อฐิติยา ปมกลาง Math Bingo
13 20359 4 10 14 นาย กิตติพงศ์ จงรั้งกลาง หนังสือเล่มเล็ก
14 20366 4 10 15 นาย ธนดล เพ็ญโคกกรวด นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
15 20393 4 10 16 นางสาว สุดารัตน์ สวยกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
16 20421 4 10 17 นาย อธิพัตธิ์ มุ่งกั้นกลาง วงโยธวาทิต
17 20423 4 10 18 นาย อภิวัฒน์ กิ่มกระมล A-Math
18 20528 4 10 19 เด็กหญิง รุ่งนภา รักด่านกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
19 20555 4 10 20 เด็กชาย สุวิจักขณ์​ ภาค​ีฑูต หนังสือเล่มเล็ก
20 20556 4 10 21 นาย อนันตกุล ขอมีกลาง Math Bingo
21 20590 4 10 22 นาย ธนกร ดุมกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
22 20607 4 10 23 นางสาว ฐิติมา โสดกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์
23 20633 4 10 24 นาย ธนวัฒน์ ก้ามสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
24 20651 4 10 25 นางสาว กุมภาญา แนวทองหลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
25 20668 4 10 26 นางสาว ศิรดา กรงกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
26 22734 4 10 27 นาย ธนาดณ ปั่นกลาง เครื่องบินพลังยาง
27 22735 4 10 28 นาย พงศ์ศิริ โชติกลาง เครื่องบินพลังยาง
28 22737 4 10 29 นางสาว นิยดา พานสุวรรณ โครงงานอาชีพ
29 22738 4 10 30 เด็กหญิง เบญจพร จงคลาดกลาง จับผ้า
30 22739 4 10 31 เด็กหญิง เบญจวรรณ จงคลาดกลาง จับผ้า
31 22740 4 10 32 นางสาว ปลายฟ้า กกสูงเนิน ศิลป์สร้างสรรค์
32 22741 4 10 33 นางสาว พรรัตน์ เคียงกลาง รักษ์วรรณคดี
33 22742 4 10 34 นางสาว พีรดา วุฒิ​พงษ์​ปรีชา​ ช่างออกแบบ
34 22743 4 10 35 นางสาว ภัทราพร แก้วกัณหา โครงงานอาชีพ
35 22744 4 10 36 นางสาว มารตี นัคราภิบาล ของเล่นวิทยาศาสตร์
36 22745 4 10 37 นางสาว วรรณา สูงกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
37 22746 4 10 38 นางสาว วิภา จ่ายก ท่วงทำนองในภาษาไทย
38 22747 4 10 39 เด็กหญิง อทิตยา พงษ์ด้วง ท่วงทำนองในภาษาไทย
39 22748 4 10 40 นางสาว อธิติยาพร จงจัดกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)