18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19349 4 1 1 นาย วรินธร จิตกลาง ระบบสมองกล
2 19351 4 1 2 นาย อัฏฐะวี บัวยะฤทธิ์ ดาราศาสตร์
3 19382 4 1 3 นาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง A-Math
4 22002 4 1 4 นาย โชคประสิทธิ์ กุลนอก ระบบสมองกล
5 22003 4 1 5 นาย ธีณพัฒน์ สาทกลาง ดนตรีในสวน
6 19357 4 1 6 นางสาว ชลธาร พนมเขตร์ ดาราศาสตร์
7 19367 4 1 7 นางสาว แพรวา ยาดี Crossword
8 19379 4 1 8 นางสาว อัฏฐะฐิตา บัวยะฤทธิ์ ดาราศาสตร์
9 19395 4 1 9 นางสาว จิดาภา จันทร์สว่าง ดนตรีในสวน
10 19396 4 1 10 นางสาว ณัฏฐธิดา ซอนจำปา ดาราศาสตร์
11 19397 4 1 11 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมืองกลาง ดาราศาสตร์
12 19404 4 1 12 นางสาว พรสุรีย์ ตับกลาง ดาราศาสตร์
13 19409 4 1 13 นางสาว สุจิตรา ศรีสัย ดาราศาสตร์
14 19412 4 1 14 นางสาว อารยา หมอสำฤทธิ์ ดาราศาสตร์
15 19705 4 1 15 นางสาว จิรนันท์ โกนสูงเนิน ศิลปะภาพยนตร์
16 19713 4 1 16 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี ศิลปะภาพยนตร์
17 19810 4 1 17 เด็กหญิง วริศรา เปรี่ยมพิมาย สภานักเรียน
18 19893 4 1 18 นางสาว พิมพ์ชนก ประสมทรัพย์ สหกรณ์โรงเรียน
19 19900 4 1 19 นางสาว อัญชลี ป้องศรี สหกรณ์โรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)