25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18727 4 1 1 นาย กฤษณพล เสือนาค ภาษาอังกฤษแสนสนุก
2 18730 4 1 2 นาย ธนนันท์ ปิ๊บกระโทก ภาษาอังกฤษแสนสนุก
3 18760 4 1 3 นาย จิรวัฒน์ จงกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
4 18848 4 1 4 นาย ศุภวิทญ์ ศรีนาค คอมพิวเตอร์
5 19049 4 1 5 นาย อรรถชัย โชติกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
6 19125 4 1 6 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์งาม Cover Dance
7 21346 4 1 7 นาย ภูริทัต ยารัมย์ ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
8 21347 4 1 8 นาย ณัณฑวัฒน์ สว่างเนตร นักศึกษาวิชาทหาร
9 18743 4 1 9 นางสาว จริยาพร คงบรรทัด ภาษาอังกฤษแสนสนุก
10 18745 4 1 10 นางสาว ชญาดา เดือนกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
11 18748 4 1 11 นางสาว ดวงกมล บุญไทยกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
12 18764 4 1 12 นางสาว เมฑณี พลอยกลาง ฟุตซอลหญิง
13 18765 4 1 13 นางสาว โกมุฒ น้อยพันธ์ คอมพิวเตอร์
14 18766 4 1 14 นางสาว กนกพรรณ โชควณิชกุล คอมพิวเตอร์
15 18769 4 1 15 นางสาว ณิชกานต์ ขอถือกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
16 18770 4 1 16 นางสาว ดารารัตน์ ด่านกระโทก คอมพิวเตอร์
17 18771 4 1 17 นางสาว ปฏิมาภรณ์ รุ่มเริง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
18 18772 4 1 18 นางสาว ปวีณา ขอเหนี่ยวกลาง คอมพิวเตอร์
19 18773 4 1 19 นางสาว ปิยะธิดา จวนกลาง คอมพิวเตอร์
20 18776 4 1 20 นางสาว มัณฑณา พลอยกลาง คอมพิวเตอร์
21 18778 4 1 21 นางสาว วิภาวณี ศรีสุวรรณ Let s talk Russia
22 18779 4 1 22 นางสาว สุกัญญา จิตรกลาง คอมพิวเตอร์
23 18808 4 1 23 นางสาว จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง คอมพิวเตอร์
24 18819 4 1 24 นางสาว ปภาดา ชิดรัมย์ ภาษาจีนหรรษา
25 18874 4 1 25 นางสาว พัณณิตา กล้าแข็ง คอมพิวเตอร์
26 18971 4 1 26 นางสาว วชิราภรณ์ เปลื้องกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
27 19024 4 1 27 นางสาว อภัยวรรณ อ้นนา คอมพิวเตอร์
28 19159 4 1 28 นางสาว ภัทรินทร์ เลากลาง Cover Dance
29 19163 4 1 29 นางสาว ศศิธร เหลือกลาง Cover Dance
30 19196 4 1 30 นางสาว กชกร เจริญสุข ไหมพรมพาเพลิน
31 19263 4 1 31 นางสาว หนึ่งฤทัย เม่ากลาง คอมพิวเตอร์
32 19265 4 1 32 นางสาว แอนนิสา เอ็มประโคน Cover Dance
33 21348 4 1 33 นางสาว กัญญาณัฐ วิจบ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
34 21349 4 1 34 นางสาว ชุติมา มุ่งห้องกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
35 21350 4 1 35 นางสาว พนิตพิชา ฟักนิล นาฏศิลป์ไทย
36 21351 4 1 36 นางสาว มัลลิกา สร้างกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
37 21352 4 1 37 นางสาว วิภาพร ซึมกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 21353 4 1 38 นางสาว ศศิชา กิจคณะ ภาษาจีนหรรษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)