25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19682 3 9 1 เด็กชาย กฤตกวิน เลิศวรกานต์ A - MATH
2 19683 3 9 2 เด็กชาย กิตติศักดิ์ จำปาโพธิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
3 19684 3 9 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ นักกฎหมายน้อย
4 19687 3 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชุมกระโทก A - MATH
5 19688 3 9 6 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิ่มกลาง หมากฮอส
6 19689 3 9 7 เด็กชาย ธนพล ตอบกลาง หมากฮอส
7 19690 3 9 8 เด็กชาย ธีรภัทร ด่านโคกสูง หมากฮอส
8 19691 3 9 9 เด็กชาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง นักกฎหมายน้อย
9 19692 3 9 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ สวยกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
10 19693 3 9 11 เด็กชาย พงศกร แทนกลาง นักกฎหมายน้อย
11 19694 3 9 12 เด็กชาย ภานุพงศ์ แฉล้มกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
12 19695 3 9 13 เด็กชาย รชตะ ผันอากาศ นักกฎหมายน้อย
13 19697 3 9 15 เด็กชาย รัตนพล เชิญกลาง A - MATH
14 19699 3 9 16 เด็กชาย ศุพิวัตร หินกลาง นาฏศิลป์ไทย
15 19700 3 9 17 เด็กชาย ศุภกฤต ไม้กลาง หมากฮอส
16 19702 3 9 18 เด็กชาย สุรเดช บัวแดง หมากฮอส
17 19703 3 9 19 เด็กชาย อภิชัย จำกลาง หมากฮอส
18 19704 3 9 20 เด็กชาย อภิชาติ ศิริล้วน หมากฮอส
19 20688 3 9 21 เด็กชาย นรากร ลาภกระโทก ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
20 19705 3 9 22 เด็กหญิง จิรนันท์ โกนสูงเนิน ศิลปะภาพยนตร์
21 19706 3 9 23 เด็กหญิง ชณิกานต์ รัตนภักดี ศิลปะภาพยนตร์
22 19707 3 9 24 เด็กหญิง ชลธิชา จงสันเทียะ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
23 19708 3 9 25 เด็กหญิง ชวนชิด เชิญกลาง ลีลาตานี
24 19709 3 9 26 เด็กหญิง ชามาวีร์ ฟองจำเริญ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
25 19710 3 9 27 นางสาว ชุติกาญจน์ ปลั่งกลาง ไหมพรมพาเพลิน
26 19711 3 9 28 เด็กหญิง โชติกา นิบสูงเนิน ไหมพรมพาเพลิน
27 19712 3 9 29 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุมา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
28 19713 3 9 30 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี ลีลาตานี
29 19714 3 9 31 เด็กหญิง ทิพวรรณ สุกกะจา ไหมพรมพาเพลิน
30 19716 3 9 32 เด็กหญิง นิชาภา เชืองเครือ ลีลาตานี
31 19717 3 9 33 เด็กหญิง ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
32 19718 3 9 34 เด็กหญิง พรรณวิศา กึนสันเทียะ ไหมพรมพาเพลิน
33 19719 3 9 35 เด็กหญิง พิยดา อ่อนสีมา ไหมพรมพาเพลิน
34 19720 3 9 36 เด็กหญิง มลฤดี สระกลาง ไหมพรมพาเพลิน
35 19721 3 9 37 เด็กหญิง วรรนภา จงตั้งกลาง ไหมพรมพาเพลิน
36 19722 3 9 38 เด็กหญิง วริศรา เพียรธรรม ประชาสัมพันธ์
37 19723 3 9 39 เด็กหญิง ศิวอร คงฤทธิ์ ลีลาตานี
38 19725 3 9 40 เด็กหญิง อริสา นิวัติ ศิลปะภาพยนตร์
39 19726 3 9 41 เด็กหญิง อารยา ขอเหนี่ยวกลาง ศิลปะภาพยนตร์
40 70003 3 9 41 เด็กชาย ชลธร หมอยา หมากฮอส
41 20679 3 9 42 นางสาว จิราลักษณ์ พร้าวหอม ไหมพรมพาเพลิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)