17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20266 3 6 1 เด็กชาย กิตติภูมิ จิตรกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์
2 20268 3 6 2 เด็กชาย จักรพงศ์ ศรีจำปา อ่านคล่อง เขียนคล่อง
3 20269 3 6 3 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน ของเล่นวิทยาศาสตร์
4 20270 3 6 4 นาย ชญานิน สิงห์กลาง พยาบาล
5 20272 3 6 5 เด็กชาย ธนรัตน์ เจริญสุข ของเล่นวิทยาศาสตร์
6 20273 3 6 6 เด็กชาย ธีรโชติ สุขสงกลาง ภาษารัสเซียและอังกฤษเพื่อความสนุก
7 20274 3 6 7 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ ของเล่นวิทยาศาสตร์
8 20275 3 6 8 เด็กชาย ปารมี นาคา Time machine
9 20276 3 6 9 เด็กชาย พฌัยนันท์ จันทกูต พยาบาล
10 20277 3 6 10 นาย พิทักษ์ ศรีอัดชา ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
11 20279 3 6 11 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จะมอน ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
12 20280 3 6 12 เด็กชาย เมธี อาบุญงาม ของเล่นวิทยาศาสตร์
13 20281 3 6 13 เด็กชาย รัตนชัย ลับกลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
14 20282 3 6 14 เด็กชาย วสันต์ จงนอก ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
15 20283 3 6 15 เด็กชาย สโรชา กอเผือกกลาง ธนาคารโรงเรียน
16 20284 3 6 16 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์
17 20285 3 6 17 เด็กชาย สุกฤษ บัวพันธ์ ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
18 20286 3 6 18 เด็กชาย สุทธิรักษ์ จำกลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
19 20287 3 6 19 เด็กชาย อัครวินท์ แพทย์กลาง ธนาคารโรงเรียน
20 21414 3 6 20 เด็กชาย สหรัถ ติรัตนะ ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
21 20288 3 6 21 เด็กหญิง กรกมล มาตรนอก ธนาคารโรงเรียน
22 20289 3 6 22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ประเสริฐ ธนาคารโรงเรียน
23 20290 3 6 23 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง พยาบาล
24 20291 3 6 24 เด็กหญิง จารุวรรณ ลานวิชัย พยาบาล
25 20292 3 6 25 เด็กหญิง จิรนันท์ ยันกลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
26 20293 3 6 26 เด็กหญิง ชนาลิน นุกาดรัมย์ ธนาคารโรงเรียน
27 20294 3 6 27 เด็กหญิง ดารินทร์ บึงนอก ธนาคารโรงเรียน
28 20295 3 6 28 เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ ธนาคารโรงเรียน
29 20296 3 6 29 เด็กหญิง นิธิตา เติมกลาง พยาบาล
30 20297 3 6 30 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง ธนาคารโรงเรียน
31 20298 3 6 31 เด็กหญิง พัชรี คลื้นพลกรัง ธนาคารโรงเรียน
32 20301 3 6 32 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เข็มมี ธนาคารโรงเรียน
33 20302 3 6 33 เด็กหญิง ลลดา สุขเจริญ ธนาคารโรงเรียน
34 20303 3 6 34 เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนใจดี ธนาคารโรงเรียน
35 20304 3 6 35 เด็กหญิง วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
36 20305 3 6 36 เด็กหญิง ศิริพร น่วมกลาง ธนาคารโรงเรียน
37 20307 3 6 37 เด็กหญิง สุภาวดี เสมาทอง ธนาคารโรงเรียน
38 20308 3 6 38 เด็กหญิง โสภิดา จงเพ็งกลาง ธนาคารโรงเรียน
39 20309 3 6 39 เด็กหญิง อนุศรา แก้วจอหอ ธนาคารโรงเรียน
40 20310 3 6 40 เด็กหญิง อุไรวรรณ ศรีจันทร์ เวทคณิต
41 21423 3 6 41 เด็กหญิง กุลธิดา บุญญะโสภัต ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
42 22100 3 6 42 เด็กหญิง กรานต์ฏิมา ยมนา ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
43 22101 3 6 43 เด็กหญิง ธนภรณ์ มะโนรัตน์ ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
44 22102 3 6 44 เด็กหญิง ศศิชา วงชาศิริ ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)