23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19548 3 6 1 เด็กชาย จักรวาล พิรักษา เศรษฐกิจพอเพียง
2 19549 3 6 2 เด็กชาย เจนภพ พุ่มจอหอ ศิลปะภาพยนตร์
3 19550 3 6 3 เด็กชาย ชลสิทธิ์ อาจวิชัย คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
4 19551 3 6 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทุมพงษ์ งานช่าง
5 19553 3 6 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขุรีทรัพย์ เศรษฐกิจพอเพียง
6 19554 3 6 6 เด็กชาย ทิชากร ชุ่มกระโทก หมากฮอส
7 19555 3 6 7 เด็กชาย ธนพล สาลีพืช งานช่าง
8 19557 3 6 8 เด็กชาย ธนภัทร หงษ์สูง งานช่าง
9 19558 3 6 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชิดจันอัด Club Com
10 19559 3 6 10 เด็กชาย ธนากร ชำนิกลาง Club Com
11 19560 3 6 11 เด็กชาย นราธร นราพันธ์ ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
12 19561 3 6 12 เด็กชาย นฤเบศธ์ ทิพย์อักษร ดินญี่ปุ่นปั้นจิ้ว
13 19562 3 6 13 เด็กชาย ปิติพงษ์ จิตดี Club Com
14 19563 3 6 14 เด็กชาย พิพรรธน์ ประวะระ Club Com
15 19565 3 6 15 เด็กชาย รวิภาส สมสิทธิ์ ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
16 19566 3 6 16 เด็กชาย ศุภโชค ชำนาญมนต์ เล่านิทานคุณธรรม
17 19567 3 6 17 เด็กชาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
18 19568 3 6 18 เด็กชาย อนุวัฒน์ จะเริกรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19569 3 6 19 เด็กชาย อัศนัย นันกลาง เล่านิทานคุณธรรม
20 19570 3 6 20 เด็กชาย อิสระพงษ์ นาคหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20700 3 6 21 เด็กชาย จิรสิน วรนาม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
22 19571 3 6 22 เด็กหญิง กนกวรรณ จงหน่วงกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
23 19573 3 6 23 นางสาว ฆรัตนาภรณ์ พินิจใหม่ วงโยธวาทิต
24 19574 3 6 24 เด็กหญิง จันทรกานต์ มนต์ชาตรี วงโยธวาทิต
25 19575 3 6 25 นางสาว ณัชชา ชุมไธสง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
26 19576 3 6 26 เด็กหญิง ณัฐธิดา สิริจามร Club Com
27 19577 3 6 27 เด็กหญิง นฤกานต์ กั้นในกลาง Club Com
28 19578 3 6 28 นางสาว เบญจมาศ ปุยยัตติ วงโยธวาทิต
29 19579 3 6 29 เด็กหญิง เบญจมาศ อุเทนสุด Club Com
30 19581 3 6 31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง Club Com
31 19582 3 6 32 เด็กหญิง ภัทรพร จงรวมกลาง วงโยธวาทิต
32 19583 3 6 33 เด็กหญิง มินทร์ธาดา สมชัย วงโยธวาทิต
33 19584 3 6 34 เด็กหญิง ศรุตา แนบกลาง Club Com
34 19586 3 6 36 เด็กหญิง สิริ ปัญญารัตนรักษ์ วงโยธวาทิต
35 19587 3 6 37 เด็กหญิง สุชัญญา ระแวกกลาง Club Com
36 19588 3 6 38 เด็กหญิง สุชาดา ด้วงกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
37 19589 3 6 39 เด็กหญิง สุวภัทร เพ็ญกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
38 19591 3 6 40 เด็กหญิง ไอนภา พังคะบุตร ชวนคิดลิขิตอักษร
39 19970 3 6 41 เด็กหญิง ศิริกานต์ หนากลาง Club Com
40 20678 3 6 42 เด็กหญิง ปริณดา วงษ์วอน Club Com
41 10032 3 6 43 เด็กหญิง รัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง กระดาษมหัศจรรย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)