23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19504 3 5 2 เด็กชาย ฉัตรมงคล ชวนงูเหลือม โอริกามิ
2 19505 3 5 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เชยโพธิ์ ประชาสัมพันธ์
3 19506 3 5 4 เด็กชาย ชินดนัย ชาฎา โอริกามิ
4 19507 3 5 5 เด็กชาย ไชยภัทร หวังกุลกลาง กรีฑา
5 19508 3 5 6 เด็กชาย เดโชชัย ทองจินดา โอริกามิ
6 19509 3 5 7 เด็กชาย ธนชาต นาดี โอริกามิ
7 19510 3 5 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ เตชะกิจวระกูล อย.น้อย
8 19511 3 5 9 เด็กชาย ธนวิชญ์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โอริกามิ
9 19512 3 5 10 เด็กชาย ธนากร หลงชิน กระบวนการทางคณิตศาสตร์
10 19513 3 5 11 เด็กชาย นนธวัช รักด่านกลาง ประชาสัมพันธ์
11 19514 3 5 12 เด็กชาย นวกิจ ฝาสันเทียะ ประชาสัมพันธ์
12 19515 3 5 13 เด็กชาย ปกรณ์ ละพิมพ์ ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
13 19516 3 5 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ดีหมื่นไวย์ กรีฑา
14 19517 3 5 15 เด็กชาย ภูมรินทร์ สุรกิจบวร โอริกามิ
15 19519 3 5 16 เด็กชาย รพีภัทร สุขขุนทด ประชาสัมพันธ์
16 19520 3 5 17 เด็กชาย วรวิทย์ เสือกลาง ประชาสัมพันธ์
17 19521 3 5 18 เด็กชาย วุฒิชัย หาวิเศษ โอริกามิ
18 19522 3 5 19 เด็กชาย คณิศร กุดกลาง โอริกามิ
19 19523 3 5 20 เด็กชาย สิทธิกร พลเยี่ยม ประชาสัมพันธ์
20 19524 3 5 21 เด็กชาย สุเทพ ยิ่งจอหอ โอริกามิ
21 19525 3 5 22 เด็กชาย สุวิชญา แป้นกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
22 19526 3 5 23 เด็กหญิง กมลทิพย์ พันศรี การ์ตูนญี่ปุ่น
23 19527 3 5 24 เด็กหญิง กัญญาณัณ จงบวกกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
24 19528 3 5 25 เด็กหญิง จิดาพา แซ่แต้ อย.น้อย
25 19530 3 5 26 เด็กหญิง ฐิชาภรณ์ ทองกลาง Gramma ฮาเฮ
26 19531 3 5 27 นางสาว ณัฐจารี จันทร์กลาง อย.น้อย
27 19532 3 5 28 เด็กหญิง นริศรา พฤกเกษม อย.น้อย
28 19533 3 5 29 เด็กหญิง ปราณปริยา วรรณโก อย.น้อย
29 19534 3 5 30 เด็กหญิง ปรีญาพร ตู้กลาง อย.น้อย
30 19535 3 5 31 เด็กหญิง พรรณวดี เกาะกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
31 19536 3 5 32 เด็กหญิง พิรดา ถินนอก การ์ตูนญี่ปุ่น
32 19537 3 5 33 เด็กหญิง พุฒิตา บุญคล้อย Gramma ฮาเฮ
33 19538 3 5 34 เด็กหญิง ภัทรธิดา บัวกลาง อย.น้อย
34 19539 3 5 35 เด็กหญิง ภาวินี เสือวงษ์ Gramma ฮาเฮ
35 19540 3 5 36 เด็กหญิง ลลิภัทร พิลา การ์ตูนญี่ปุ่น
36 19541 3 5 37 เด็กหญิง วรินทร เจริญศักดิ์ การ์ตูนญี่ปุ่น
37 19542 3 5 38 เด็กหญิง สุนทราภรณ์ กอสุระ การ์ตูนญี่ปุ่น
38 19544 3 5 39 เด็กหญิง อภิสรา สีหะวงษ์ อย.น้อย
39 19545 3 5 40 เด็กหญิง อลิษา ภักดีจอหอ อย.น้อย
40 19546 3 5 41 เด็กหญิง อลีนา พานิชการ อย.น้อย
41 19547 3 5 42 เด็กหญิง อินทิรา มุ่งอ้อมกลาง เศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)