18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20131 3 3 1 เด็กชาย กฤษดา วิจบ โอริกามิ
2 20132 3 3 2 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ บุญไทยกลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
3 20133 3 3 3 เด็กชาย ชุติพันธ์ ขอนัดกลาง โอริกามิ
4 20134 3 3 4 เด็กชาย ธนกฤต วงค์ตาขี่ ระบบสมองกล
5 20135 3 3 5 เด็กชาย ธนภัทร์ จงสุขกลาง ไหมพรมพาเพลิน
6 20136 3 3 6 เด็กชาย ธิติพัฒน์ เผยกลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
7 20137 3 3 7 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์กลาง ไหมพรมพาเพลิน
8 20138 3 3 8 เด็กชาย นัทธพงศ์ เจริญด่านกลาง Hand Writing
9 20139 3 3 9 เด็กชาย นัทธพงศ์ เติบกลาง Isci
10 20141 3 3 10 เด็กชาย ประสิทธิ์ มุ่งฝูงกลาง Hand Writing
11 20142 3 3 11 เด็กชาย พลเชษฐ์ ชัยศิริ โอริกามิ
12 20143 3 3 12 เด็กชาย รณชัย มุละชิวะ ตะกร้อ
13 20144 3 3 13 เด็กชาย วีรวัฒน์ บุษบา ไหมพรมพาเพลิน
14 20145 3 3 14 เด็กชาย สมบูรณ์ ฤทธิรงค์ ระบบสมองกล
15 20147 3 3 15 เด็กชาย อชิรวัตช์ มะลิมาศ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
16 20148 3 3 16 เด็กชาย อติชาติ สร้างกลาง ไหมพรมพาเพลิน
17 20150 3 3 17 เด็กชาย อนาวิล ชำนาญกลาง โอริกามิ
18 20152 3 3 18 เด็กชาย อังกุร เจริญด่าน Hand Writing
19 20153 3 3 19 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แท่งทองหลาง ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
20 20154 3 3 20 เด็กหญิง เจนจิรา คงสุขี โอริกามิ
21 20155 3 3 21 เด็กหญิง ชลธิชา แจ่มกลาง โอริกามิ
22 20156 3 3 22 เด็กหญิง ชุติมา แสงมาศ ไหมพรมพาเพลิน
23 20157 3 3 23 เด็กหญิง ฐิติวัลคุ์ ศรีสังชุม โอริกามิ
24 20158 3 3 24 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สิงห์กลาง โอริกามิ
25 20159 3 3 25 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กำเนิดกลาง ไหมพรมพาเพลิน
26 20160 3 3 26 เด็กหญิง ณาตาชา อโณทัยไพบูลย์ ไหมพรมพาเพลิน
27 20161 3 3 27 เด็กหญิง ธนพร ศุภธนสารสกุล ไหมพรมพาเพลิน
28 20162 3 3 28 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
29 20163 3 3 29 เด็กหญิง น้องหญิง แควกลาง โอริกามิ
30 20164 3 3 30 เด็กหญิง นารีรัตน์ วงศ์คง ไหมพรมพาเพลิน
31 20165 3 3 31 เด็กหญิง ปฐมพร ขุนระงับสังข์ โอริกามิ
32 20166 3 3 32 เด็กหญิง ปนัดดา ปานนอก โอริกามิ
33 20167 3 3 33 เด็กหญิง ปิยะวรรณ บ่มทองหลาง ไหมพรมพาเพลิน
34 20168 3 3 34 เด็กหญิง ภัฏฐริณีย์ ขาวประเสริฐ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
35 20169 3 3 35 เด็กหญิง มลฑกานต์ ลายกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
36 20170 3 3 36 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ จอมกระโทก ไหมพรมพาเพลิน
37 20171 3 3 37 เด็กหญิง วิรัลยุพา คนหาญ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
38 20172 3 3 38 เด็กหญิง ศิลารัตน์ ชัยจอหอ โอริกามิ
39 20173 3 3 39 เด็กหญิง สุกฤตา แทนสูงเนิน ภาษาเขมรเพื่อการลื่อสาร
40 20174 3 3 40 เด็กหญิง สุพิชชา เพียกุนา คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
41 20175 3 3 41 เด็กหญิง อลิษา เสริมใหม่ ไหมพรมพาเพลิน
42 20571 3 3 42 เด็กหญิง รมิตา เมยกลาง Hand Writing

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)