18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20095 3 2 1 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ระไวกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
2 20096 3 2 2 เด็กชาย นริศ บุญแก้ว ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
3 20097 3 2 3 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ A-Math
4 20098 3 2 4 เด็กชาย รพีภัทร ศรีด่านกลาง งานช่าง
5 20099 3 2 5 เด็กชาย วิศว สีวะ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
6 20100 3 2 6 เด็กชาย ศักดิ์จาพร ฟุ้งกลาง ยุวบรรณารักษ์
7 20101 3 2 7 เด็กชาย อภิสิทธิ์ จงกลาง A-Math
8 20102 3 2 8 เด็กชาย อัษฎาวุธ เผ่าหัวสระ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
9 20103 3 2 9 เด็กหญิง เกวลิน เผยกลาง A-Math
10 20104 3 2 10 เด็กหญิง จันทกานติ์ เจิมจอหอ พับเหรียญโปรยทาน
11 20105 3 2 11 เด็กหญิง จิตรดา แก้วประเสริฐ A-Math
12 20106 3 2 12 เด็กหญิง ชนิกานต์ หลวงกลาง A-Math
13 20107 3 2 13 เด็กหญิง ชมพูนุท สาธิมา A-Math
14 20108 3 2 14 เด็กหญิง ชัญชนก จงอาจกลาง A-Math
15 20109 3 2 15 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชนะชัยตระกูล พับเหรียญโปรยทาน
16 20110 3 2 16 เด็กหญิง ธนัชญา ทอนเบ้า A-Math
17 20111 3 2 17 เด็กหญิง นภัสสร แนบกลาง A-Math
18 20112 3 2 18 เด็กหญิง นราทิพย์ ระไวกลาง A-Math
19 20113 3 2 19 เด็กหญิง บุญนิดา พิมพ์ปรุ ยุวบรรณารักษ์
20 20114 3 2 20 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เตจารมณ์ A-Math
21 20115 3 2 21 เด็กหญิง ปาริชา สุระสิริสุข พับเหรียญโปรยทาน
22 20116 3 2 22 เด็กหญิง ปิยดา เครือแพ A-Math
23 20117 3 2 23 เด็กหญิง ปิยธิดา คงบรรทัด A-Math
24 20118 3 2 24 เด็กหญิง พัณณิตา จงสุขกลาง A-Math
25 20119 3 2 25 เด็กหญิง พิชยา ศัตรูพินาศ A-Math
26 20120 3 2 26 เด็กหญิง พิมพ์กมล แครงกลาง A-Math
27 20121 3 2 27 เด็กหญิง ภัทรธิดา กมลกลาง A-Math
28 20122 3 2 28 เด็กหญิง วชิราภรณ์ จอมพุดซา A-Math
29 20123 3 2 29 เด็กหญิง วิลาสินี ฤทธิ์ไธสง A-Math
30 20124 3 2 30 เด็กหญิง ศิรประภา พุฒนอก A-Math
31 20125 3 2 31 เด็กหญิง สาวิกา บรรจงฤทธิ์ A-Math
32 20126 3 2 32 เด็กหญิง สิขรินทร์ มงคล ยุวบรรณารักษ์
33 20127 3 2 33 เด็กหญิง ศิริวิมล บุญรัตน์ ยุวบรรณารักษ์
34 20128 3 2 34 เด็กหญิง สุภาพร รสจันทร์ A-Math
35 20129 3 2 35 เด็กหญิง อารยา ด้วงกลาง A-Math

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)