25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19380 3 2 1 เด็กชาย กวี วรรณมน A - MATH
2 19381 3 2 2 เด็กชาย กิตติกานต์ ปราบงูเหลือม A - MATH
3 19382 3 2 3 เด็กชาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง คิดเลขเร็ว
4 19383 3 2 4 เด็กชาย ณัฐภัทร แก้วกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
5 19384 3 2 5 เด็กชาย ธนภัทร ทวยศิริ นักกฎหมายน้อย
6 19385 3 2 6 เด็กชาย ธีธวัช อินมะดัน Crossword
7 19386 3 2 7 เด็กชาย ธีรโชติ เอื้อประภาพร นักกฎหมายน้อย
8 19387 3 2 8 เด็กชาย ปิยวัฒน์ นิลกลาง นักกฎหมายน้อย
9 19388 3 2 9 เด็กชาย พัสกร เจตนา ระบบสมองกลฝังตัว
10 19389 3 2 10 เด็กชาย พิชญุตม์ แก้วสุข นักกฎหมายน้อย
11 19390 3 2 11 เด็กชาย วายุ งามจันอัด นักกฎหมายน้อย
12 19391 3 2 12 เด็กชาย วิศวกร เซ็นทองหลาง นักกฎหมายน้อย
13 19392 3 2 13 เด็กชาย สุทธิพงษ์ คนยั้ง นักกฎหมายน้อย
14 19393 3 2 14 เด็กชาย อดิเทพ อินทรัพย์ นักกฎหมายน้อย
15 19394 3 2 15 เด็กชาย อาทิเทพ พรมพะเนาว์ นักกฎหมายน้อย
16 19395 3 2 16 เด็กหญิง จิดาภา จันทร์สว่าง ดนตรีในสวน
17 19396 3 2 17 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา ซอนจำปา ฅ.คนสร้างภาพ
18 19397 3 2 18 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมืองกลาง A - MATH
19 19398 3 2 19 เด็กหญิง ณัฐภัทร กะไหล่กลาง ดนตรีในสวน
20 19399 3 2 20 เด็กหญิง ตรีกมล ประกอบดี ฅ.คนสร้างภาพ
21 19400 3 2 21 เด็กหญิง ธิชา ขมโคกกรวด ฅ.คนสร้างภาพ
22 19402 3 2 22 เด็กหญิง ปานไพลิน หว้าร่มไทร ระบบสมองกลฝังตัว
23 19403 3 2 23 เด็กหญิง พรปวีณ์ สายศรีบัณิต ดนตรีในสวน
24 19404 3 2 24 เด็กหญิง พรสุรีย์ ตับกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
25 19405 3 2 25 เด็กหญิง มาริษา สุนทอง A - MATH
26 19406 3 2 26 เด็กหญิง รวิภา ศรีสุวรรณ A - MATH
27 19407 3 2 27 เด็กหญิง วิลาสินี เสียงใส ฅ.คนสร้างภาพ
28 19409 3 2 28 เด็กหญิง สุจิตรา ศรีสัย ระบบสมองกลฝังตัว
29 19410 3 2 29 เด็กหญิง หทัยรัตน์ สุวรรณราช Crossword
30 19411 3 2 30 เด็กหญิง อาทิตญา นิลด่านกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
31 19412 3 2 31 เด็กหญิง อารยา หมอสำฤทธิ์ A - MATH
32 19991 3 2 32 เด็กหญิง สิริกร มากทอง ฅ.คนสร้างภาพ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)