26-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20740 3 2 1 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงรักษ์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
2 20741 3 2 2 เด็กชาย ธีร์รัฐ พัชรสุธีพงศ์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
3 20742 3 2 3 เด็กชาย ปฏิภาณ พิมพ์กลาง E-Sport
4 20743 3 2 4 เด็กชาย ภัทรวุฒิ สุวรรณศร อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
5 20744 3 2 5 เด็กชาย ภูริทัต แก้วกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
6 20745 3 2 6 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ลุนทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
7 20746 3 2 7 เด็กชาย ศักรินทร์ บุญปราการ E-Sport
8 20747 3 2 8 เด็กชาย ศุภมงคล ศุภศาสตร์วงศ์ E-Sport
9 20748 3 2 9 เด็กชาย อนุวัฒน์ เจริญสุข โครงงานคอมพิวเตอร์
10 20750 3 2 10 เด็กหญิง กัญญาภัค สิมสาแก้ว Cover Dance
11 20751 3 2 11 เด็กหญิง จิตรวิไร มนแก้วพะเนาว์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
12 20752 3 2 12 เด็กหญิง ชาลิสา นรดี คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
13 20753 3 2 13 เด็กหญิง ณิชาพร เตรียมโพธิ์ สร้างสรรค์สีเอกรงค์
14 20754 3 2 14 เด็กหญิง ธันย์ชนก เผยกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
15 20755 3 2 15 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันกลาง แอนิเมชั่น
16 20756 3 2 16 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
17 20757 3 2 17 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง แอนิเมชั่น
18 20758 3 2 18 เด็กหญิง ปิยนันท์ ประสานตรี Cover Dance
19 20759 3 2 19 เด็กหญิง พรรษชล เชื้อประทุม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
20 20760 3 2 20 เด็กหญิง พัชรินทร์ ปรีดาคม คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
21 20761 3 2 21 เด็กหญิง พิชญ์นรี สุวรรณาจารย์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
22 20762 3 2 22 เด็กหญิง ภคพร มะลิซ้อน คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
23 20763 3 2 23 เด็กหญิง มณีรัตน์ คนซื่อ คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
24 20764 3 2 24 เด็กหญิง มนัสนันท์ หมายใยกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
25 20765 3 2 25 เด็กหญิง มริสรา กมลกลาง Cover Dance
26 20766 3 2 26 เด็กหญิง มัลสิกา ปูนกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
27 20767 3 2 27 เด็กหญิง มิรัญตรี ขมโคกกรวด คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
28 20768 3 2 28 เด็กหญิง มุทิตา คำพวง Sudoku
29 20769 3 2 29 เด็กหญิง วงศ์ฤทัย พิมพ์กลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
30 20770 3 2 30 เด็กหญิง วิศรุตา สร้างการนอก คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
31 20771 3 2 31 เด็กหญิง สินีนาถ ลี แอนิเมชั่น
32 20774 3 2 32 เด็กหญิง อรวรรณ ซุ่นกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
33 20775 3 2 33 เด็กหญิง อัญชลี แก้วสีขาว คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)