17-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21260 3 14 1 เด็กชาย จักริน โกฏิค้างพลู ท่วงทำนองในภาษาไทย
2 21261 3 14 2 เด็กชาย จินอุก จอง ฟุตซอล
3 21262 3 14 3 เด็กชาย ชัยพร บุญไทยกลาง ฟุตซอล
4 21263 3 14 4 เด็กชาย ชัยรัตน์ ศรีศร เครื่องบินพลังยาง
5 21264 3 14 5 เด็กชาย ณัฐพล พีจัตุรัส พุทธศาสตร์ประยุกต์
6 21265 3 14 6 เด็กชาย ณัฐภัทร ผาหัวดง เครื่องบินพลังยาง
7 21266 3 14 7 เด็กชาย ณัฐภูมิ กลิ่นกลาง โครงงานประสานใจ
8 21267 3 14 8 เด็กชาย ณัฐภูมิ ปุ่นนอก คณิตศิลป์
9 21268 3 14 9 เด็กชาย ธนกฤต บุญมา รักษ์วรรณคดี
10 21269 3 14 10 เด็กชาย ธนโชค มูลสันเทียะ ช่างออกแบบ
11 21270 3 14 11 เด็กชาย ปริญญา ดอนกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
12 21271 3 14 12 เด็กชาย วีระศักดิ์ ช่วงกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
13 21272 3 14 13 เด็กชาย ศราวุฒิ ปลั่งกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
14 21273 3 14 14 เด็กชาย สิทธิชัย มะละ ท่วงทำนองในภาษาไทย
15 21274 3 14 15 เด็กชาย สุทธิภัทร ห้อยพรมราช ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
16 21275 3 14 16 เด็กชาย สุรชัย นันกลาง เครื่องบินพลังยาง
17 21276 3 14 17 เด็กชาย สุรศักดิ์ บุตรโสลี คณิตศิลป์
18 21278 3 14 18 เด็กชาย อัฒทิกานต์ พลธานี ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
19 21279 3 14 19 เด็กหญิง กนกนิภา นามกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
20 21280 3 14 20 เด็กหญิง กฤตรีรา ปราณีต สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
21 21281 3 14 21 เด็กหญิง กุลจิรา โชติกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
22 21282 3 14 22 เด็กหญิง จรัสลักษณ์ เพียรกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
23 21284 3 14 23 เด็กหญิง ชลธิชา คูณงูเหลือม คณิตศิลป์
24 21285 3 14 24 เด็กหญิง ณัฐพร ไร่ประชา คณิตศิลป์
25 21286 3 14 25 เด็กหญิง ณิชา สันกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
26 21287 3 14 26 เด็กหญิง เดลวีน ชีซแมน โครงงานประสานใจ
27 21288 3 14 27 เด็กหญิง ตะวันฉาย เข็มนาค สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
28 21289 3 14 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ สวยกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
29 21290 3 14 29 เด็กหญิง ธนารีย์ ศิธรวัฒนะ คณิตศิลป์
30 21291 3 14 30 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เกยด่านกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
31 21292 3 14 31 เด็กหญิง เปรมปิยา บาตรโพธิ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
32 21293 3 14 32 เด็กหญิง พรพิศ เมืองกลาง โครงงานประสานใจ
33 21294 3 14 33 เด็กหญิง พิมพ์รดา อุดมสุข คณิตศิลป์
34 21295 3 14 34 เด็กหญิง ภูลิตา จันทำ หนังสือเล่มเล็ก
35 21296 3 14 35 เด็กหญิง รวิวรรณ ภานุรัตน์ โครงงานประสานใจ
36 21297 3 14 36 เด็กหญิง วารุณี นาเพ็ชร โครงงานประสานใจ
37 21298 3 14 37 เด็กหญิง ศศิธร กำเนิดกลาง คณิตศิลป์
38 21299 3 14 38 เด็กหญิง สุนันทา เพชรมณีตระกูล คณิตศิลป์
39 21300 3 14 39 เด็กหญิง สุนิตา เอกเจริญ คณิตศิลป์
40 21301 3 14 40 เด็กหญิง อมรรัตน์ ขอโน้มกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)