18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20581 3 13 1 เด็กชาย กิตติภพ ฉัตรแก้ว คอมพิวเตอร์น่ารู้
2 20582 3 13 2 เด็กชาย เกียรติกุล กรีดกลาง เปตอง
3 20583 3 13 3 เด็กชาย จิณณวัตร เสือแสนโต งานช่าง
4 20584 3 13 4 เด็กชาย จิรสิน จึงกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
5 20585 3 13 5 เด็กชาย เฉลิมชัย หลอกลาง หมากฮอส
6 20586 3 13 6 เด็กชาย ชณนพ ทำพล คอมพิวเตอร์น่ารู้
7 20587 3 13 7 เด็กชาย ฐนกร สังข์ชม หมากฮอส
8 20588 3 13 8 เด็กชาย ณัฏฐพล กอพลูกลาง งานช่าง
9 20589 3 13 9 เด็กชาย เดโช ชื่นด่านกลาง หมอนหลอด
10 20590 3 13 10 เด็กชาย ธนกร ดุมกลาง งานช่าง
11 20592 3 13 11 เด็กชาย นพฤทธิ์ บุญเสรี คอมพิวเตอร์น่ารู้
12 20593 3 13 12 เด็กชาย ปฏิภาณ ยศกลาง ธนาคารโรงเรียน
13 20594 3 13 13 เด็กชาย พลวัฒน์ ทองพุ่ม คอมพิวเตอร์น่ารู้
14 20595 3 13 14 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง เปตอง
15 20596 3 13 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ แสนสุข งานช่าง
16 20598 3 13 16 เด็กชาย ภาราดร รักมิตร ธนาคารโรงเรียน
17 20599 3 13 17 เด็กชาย รพีภัทร บุญจันทร์ เปตอง
18 20600 3 13 18 เด็กชาย สมนึก เกมกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
19 20601 3 13 19 เด็กชาย สุวภัทร ภาอั้ง งานช่าง
20 20602 3 13 20 เด็กชาย อภิเชษฐ์ นกกลาง คณิตศาสตร์หรรษา
21 20603 3 13 21 เด็กหญิง กนกวรรณ ปรงกลาง ไหมพรมพาเพลิน
22 20605 3 13 22 เด็กหญิง เกศมณี ขอกลาง เวทคณิต
23 20606 3 13 23 เด็กหญิง จริยาภรณ์ โพธิ์คำ เวทคณิต
24 20607 3 13 24 เด็กหญิง ฐิติมา โสดกลาง Cover Dance
25 20609 3 13 25 เด็กหญิง ดวงมณี จันละออ ไหมพรมพาเพลิน
26 20610 3 13 26 เด็กหญิง ธมลวรรณ มุ่งเขื่องกลาง ไหมพรมพาเพลิน
27 20611 3 13 27 เด็กหญิง ธีริศรา พิมเสน ไหมพรมพาเพลิน
28 20612 3 13 28 เด็กหญิง นริศรา นากลาง เวทคณิต
29 20613 3 13 29 เด็กหญิง นิตยา ชอบสวน เวทคณิต
30 20614 3 13 30 เด็กหญิง ปวีณา แก่นสี Cover Dance
31 20615 3 13 31 เด็กหญิง ปัทมพร กล้าวิเศษ การ์ตูนญี่ปุ่น
32 20616 3 13 32 เด็กหญิง พวงสร้อย สังกัดกลาง เวทคณิต
33 20617 3 13 33 เด็กหญิง ภัทราวดี ลักภูกลาง เวทคณิต
34 20618 3 13 34 เด็กหญิง ภาสินี ขอแช่มกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
35 20620 3 13 35 เด็กหญิง สิริวิมล สะเดา ไหมพรมพาเพลิน
36 20621 3 13 36 เด็กหญิง สุนิตา ลันทม ชวนคิดลิขิตอักษร
37 20622 3 13 37 เด็กหญิง สุภัคษร ดีสูงเนิน ชวนคิดลิขิตอักษร
38 20623 3 13 38 เด็กหญิง อาภาพร ภูอาจ การ์ตูนญี่ปุ่น
39 20625 3 13 39 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ ชวนคิดลิขิตอักษร
40 20695 3 13 40 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ การ์ตูนญี่ปุ่น
41 20696 3 13 41 เด็กหญิง ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ การ์ตูนญี่ปุ่น
42 19763 3 13 42 นางสาว ปิยะธิดา สำรวล คณิตศาสตร์หรรษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)