17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20536 3 12 1 เด็กชาย กริชชนะ หมั่นกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
2 20537 3 12 2 เด็กชาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก เครื่องบินพลังยาง
3 20538 3 12 3 เด็กชาย ชนสรณ์ สถิรรัตน์ คำคม
4 20539 3 12 4 เด็กชาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ คำคม
5 20540 3 12 5 เด็กชาย ชาญชัย หรั่งกลาง คำคม
6 20541 3 12 6 เด็กชาย ชูเกียรติ แคล้วภัย ตะกร้อ
7 20542 3 12 7 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ เครื่องบินพลังยาง
8 20543 3 12 8 เด็กชาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ ตะกร้อ
9 20545 3 12 9 เด็กชาย บัญญัติ มุ่งพันกลาง ประชาสัมพันธ์
10 20547 3 12 10 เด็กชาย ภคพล ไวกลาง คำคม
11 20548 3 12 11 เด็กชาย ภัทรพล ภาคกลาง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
12 20551 3 12 12 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
13 20553 3 12 13 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา เครื่องบินพลังยาง
14 20554 3 12 14 เด็กชาย สุรศิลป์ ถนนกลาง ประชาสัมพันธ์
15 20555 3 12 15 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ภาคีฑูต ประชาสัมพันธ์
16 20556 3 12 16 เด็กชาย อนันตกุล ขอมีกลาง คำคม
17 20557 3 12 17 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร คำคม
18 20558 3 12 18 เด็กชาย อานนท์ คลื้นพลกรัง ประชาสัมพันธ์
19 20697 3 12 19 เด็กชาย ทิวฉัตรชัย วีระวงศ์รัตนศิริ ประชาสัมพันธ์
20 20559 3 12 20 เด็กหญิง กวินทิพย์ พิศตะคุ คำคม
21 20560 3 12 21 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คงกลาง คำคม
22 20561 3 12 22 เด็กหญิง เกศินี แก้วพะเนียง คำคม
23 20562 3 12 23 เด็กหญิง จิรัชญา นิลด่านกลาง คำคม
24 20563 3 12 24 เด็กหญิง ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ คำคม
25 20564 3 12 25 เด็กหญิง ชลดา พยับกลาง คำคม
26 20565 3 12 26 เด็กหญิง ช่อผกา พูนสูงเนิน คำคม
27 20566 3 12 27 เด็กหญิง ฐิดาภา เขียนโคกกรวด ประชาสัมพันธ์
28 20567 3 12 28 เด็กหญิง ธันญลักษณ์ สระกลาง คำคม
29 20568 3 12 29 เด็กหญิง พรพรรณ อันธเกตุ คำคม
30 20569 3 12 30 เด็กหญิง แพรทองธาร รอยพยอม คำคม
31 20570 3 12 31 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงท้องกลาง คำคม
32 20572 3 12 32 เด็กหญิง ลักษิกา เล็กเลิศ คำคม
33 20574 3 12 33 เด็กหญิง วรัญญา ผันโพธิ์ ประชาสัมพันธ์
34 20575 3 12 34 เด็กหญิง วิลาสินี กลิ่นหอมรื่น ประชาสัมพันธ์
35 20576 3 12 35 เด็กหญิง ศิริพร ไชยรัตน์ คำคม
36 20577 3 12 36 เด็กหญิง สุธิมา จี่พิมาย คำคม
37 20578 3 12 37 เด็กหญิง สุธิมา อิ่มกลาง คำคม
38 20579 3 12 38 เด็กหญิง สุพรรณิกานต์ ขากลาง คำคม
39 20580 3 12 39 เด็กหญิง อรวี แปกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
40 21416 3 12 40 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพาะกลาง ประชาสัมพันธ์
41 21417 3 12 41 เด็กหญิง หฤทัย สะแกทอง ประชาสัมพันธ์
42 22103 3 12 42 เด็กหญิง ชญาดา แก่นเสลา ภาษารัสเซียและอังกฤษเพื่อความสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)