25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19773 3 11 1 เด็กชาย ชนะชัย โครตภัทร ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
2 19774 3 11 2 เด็กชาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
3 19775 3 11 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โคตรตระวงค์ เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
4 19777 3 11 4 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งก่อกลาง เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
5 19778 3 11 5 เด็กชาย ธีรเกียรติ หรั่งกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
6 19779 3 11 6 เด็กชาย ธีรภัทร บึงกลาง นักกฎหมายน้อย
7 19780 3 11 7 เด็กชาย นัฐวุฒิ เลี้ยงสำโรง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
8 19781 3 11 8 เด็กชาย ปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
9 19782 3 11 9 นาย ปรีชา ศรีสุขกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
10 19783 3 11 10 เด็กชาย พงษ์อนันต์ มีดี นักกฎหมายน้อย
11 19784 3 11 11 เด็กชาย พชรพล หาหอม นักกฎหมายน้อย
12 19785 3 11 12 เด็กชาย พิทวัส โนนเปือย คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
13 19786 3 11 13 เด็กชาย ภูตะวัน สาแก้ว คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
14 19788 3 11 14 เด็กชาย วรานนท์ เกลากลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
15 19789 3 11 15 เด็กชาย ศิขรินทร์ เชื้อเงิน เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
16 19790 3 11 16 เด็กชาย ศิวัฒน์ ช่วงพิมาย คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
17 19792 3 11 17 เด็กชาย ศุภโชค แก้วละเอียด ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
18 19793 3 11 18 เด็กชาย สรยุทธ นิ่มกลาง นักกฎหมายน้อย
19 19794 3 11 19 เด็กชาย สรวิชญ์ นกกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
20 19795 3 11 20 เด็กชาย เสฎฐวุติ จันทร์ชู เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
21 20681 3 11 21 นาย สุขสันต์ ปานอูป จิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 19796 3 11 22 เด็กหญิง ขวัญจิรา เรืองจันทึก จิตอาสาพัฒนาชุมชน
23 19798 3 11 23 เด็กหญิง จุฑามาศ รังสร้อย นักกฎหมายน้อย
24 19799 3 11 24 เด็กหญิง ชลกันต์ ตามกลาง นักกฎหมายน้อย
25 19800 3 11 25 เด็กหญิง ฐิติมน กิ่งจันกลาง เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
26 19801 3 11 26 เด็กหญิง ฐิติมา ถิ่นทองหลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
27 19802 3 11 27 เด็กหญิง ณัฏฐา ดอกพุทซา วิทย์คิดสนุก
28 19803 3 11 28 เด็กหญิง ทัศนีย์ ชิดจันอัด นักกฎหมายน้อย
29 19804 3 11 29 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ สระภู จิตอาสาพัฒนาชุมชน
30 19805 3 11 30 เด็กหญิง ภัทราพร นากลาง เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
31 19806 3 11 31 เด็กหญิง มินรดา ชาวสวน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
32 19807 3 11 32 เด็กหญิง รุจิรดา เพียขันทา นักกฎหมายน้อย
33 19808 3 11 33 เด็กหญิง วราพร ซุยจอหอ นักกฎหมายน้อย
34 19809 3 11 34 เด็กหญิง วรารัตน์ โชคนิยม วิทย์คิดสนุก
35 19810 3 11 35 เด็กหญิง วริศรา เปรี่ยมพิมาย เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
36 19811 3 11 36 เด็กหญิง วารีรัตน์ หวังกกกลาง เศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
37 19812 3 11 37 เด็กหญิง ศรีสุดา ดีพิมาย จิตอาสาพัฒนาชุมชน
38 19813 3 11 38 เด็กหญิง สศิตา นันสันเทียะ นักกฎหมายน้อย
39 19814 3 11 39 เด็กหญิง สุภัค วิเศษพลกรัง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
40 19815 3 11 40 เด็กหญิง อรพินท์ ตันกลาง วิทย์คิดสนุก
41 19816 3 11 41 เด็กหญิง อริษา นิลสันเทียะ นักกฎหมายน้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)