18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20446 3 10 1 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรีบริบูรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง
2 20447 3 10 2 เด็กชาย เกรียงไกร คลองโนนสูง หมากฮอส
3 20448 3 10 3 เด็กชาย ขจิตศักดิ์ กำกระโทก หมากฮอส
4 20449 3 10 4 เด็กชาย คณิติน ทูเกาะ นาฏศิลป์ไทย
5 20450 3 10 5 เด็กชาย จักรินทร์ ร่มกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
6 20451 3 10 6 เด็กชาย ธกรกฤษ เสียดกลาง วงโยธวาทิต
7 20452 3 10 7 เด็กชาย ธนกฤต ปานา เศรษฐกิจพอเพียง
8 20453 3 10 8 เด็กชาย ธนากร เหลือกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
9 20454 3 10 9 เด็กชาย ประวุทธ ไฉนกลาง ตะกร้อ
10 20455 3 10 10 เด็กชาย พันกร ชุมพล เศรษฐกิจพอเพียง
11 20456 3 10 11 เด็กชาย พีรพัฒน์ จิตเงิน ตะกร้อ
12 20457 3 10 12 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ จงเหนี่ยวกลาง ตะกร้อ
13 20458 3 10 13 เด็กชาย รพี ลายกลาง คิดเลขเร็ว
14 20459 3 10 14 เด็กชาย วรวิทย์ มหารักษิต กรีฑา
15 20463 3 10 15 เด็กชาย ศศิพงศ์ ลี้ไพร ลีลาตานี
16 20464 3 10 16 เด็กชาย สิริ นาคณรงค์ หมากฮอส
17 20465 3 10 17 เด็กชาย อภิรักษ์ ธูปกลาง ตะกร้อ
18 20466 3 10 18 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เสนาะกลาง ตะกร้อ
19 20467 3 10 19 เด็กชาย อัครวินท์ ศิริม่วง วงโยธวาทิต
20 20468 3 10 20 นาย อัษฎาวุธ นามวงศ์ หมากฮอส
21 20087 3 10 21 เด็กหญิง ศิริภัสสร รอดสุวรรณ์ เพชรภาษาไทย
22 20469 3 10 22 เด็กหญิง กัลย์สุดา ถ้ำกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
23 20470 3 10 23 เด็กหญิง กิลิสรา คงพิทยาพันธุ์ คิดเลขเร็ว
24 20471 3 10 24 เด็กหญิง ณัฐวรา มุ่งย่อมกลาง Cover Dance
25 20472 3 10 25 เด็กหญิง ธนพร หยวกทองหลาง ลีลาตานี
26 20473 3 10 26 เด็กหญิง ธนัชชา วุฒิพงษ์เดชา วงโยธวาทิต
27 20476 3 10 27 เด็กหญิง ปลายตะวัน นิยมนา เพชรภาษาไทย
28 20477 3 10 28 เด็กหญิง ปัทมาพร เชาว์กลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
29 20478 3 10 29 เด็กหญิง ปิยพร หร่ายกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
30 20479 3 10 30 เด็กหญิง ปิยะธิดา ห่างกลาง ลีลาตานี
31 20480 3 10 31 เด็กหญิง แพรพาน ปานหมื่นไวย ลีลาตานี
32 20481 3 10 32 เด็กหญิง ภวิกา เฉยกลาง คิดเลขเร็ว
33 20482 3 10 33 เด็กหญิง เมริสา ใกล้กลาง ลีลาตานี
34 20483 3 10 34 เด็กหญิง วรรวิสา โสดามุข คอมพิวเตอร์น่ารู้
35 20484 3 10 35 เด็กหญิง วันวิสา ชมกลาง ลีลาตานี
36 20485 3 10 36 เด็กหญิง วิชญาพร ชิดจันอัด คอมพิวเตอร์น่ารู้
37 20486 3 10 37 เด็กหญิง ศรสวรรค์ เขตกลาง ประชาสัมพันธ์
38 20487 3 10 38 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ เนียมกูล ลีลาตานี
39 20488 3 10 39 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รุ่งกลาง ศิลปะไทย
40 20489 3 10 40 เด็กหญิง สุภาพร เกล็ดงูเหลือม ศิลปะไทย
41 20490 3 10 41 เด็กหญิง อติมา หมอยา ศิลปะไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)