25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19344 3 1 1 เด็กชาย เจษฎา ขออ่อนกลาง IEP 3 M.3/1
2 19345 3 1 2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ รักไทย IEP 3 M.3/1
3 19346 3 1 3 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ พ่วงศิริ IEP 3 M.3/1
4 19348 3 1 4 เด็กชาย ภัทรชัย พ้องงูเหลือม IEP 3 M.3/1
5 19349 3 1 5 เด็กชาย วรินธร จิตกลาง IEP 3 M.3/1
6 19350 3 1 6 เด็กชาย วัชรากร เลากลาง IEP 3 M.3/1
7 19351 3 1 7 เด็กชาย อัฏฐะวี ผานกลาง IEP 3 M.3/1
8 19352 3 1 8 เด็กหญิง กราเด้น เกร แอล เนรี IEP 3 M.3/1
9 19354 3 1 9 เด็กหญิง จันทกานต์ หวังเติมกลาง IEP 3 M.3/1
10 19355 3 1 10 เด็กหญิง จีระพรรณ์ เมืองกลาง IEP 3 M.3/1
11 19356 3 1 11 เด็กหญิง ชนากานต์ เสมอกลาง IEP 3 M.3/1
12 19357 3 1 12 เด็กหญิง ชลธาร พนมเขตร์ IEP 3 M.3/1
13 19358 3 1 13 เด็กหญิง ณัชฌาวดี ช่างแก้ว IEP 3 M.3/1
14 19359 3 1 14 เด็กหญิง แทนขวัญ นาคา IEP 3 M.3/1
15 19361 3 1 15 เด็กหญิง เนตรสุภา ตระการไทย IEP 3 M.3/1
16 19362 3 1 16 เด็กหญิง บัวชมพู อิ่มวิเศษ IEP 3 M.3/1
17 19363 3 1 17 เด็กหญิง ปรายฟ้า อ่อนคำหล้า IEP 3 M.3/1
18 19364 3 1 18 เด็กหญิง ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ IEP 3 M.3/1
19 19365 3 1 19 เด็กหญิง ปลายฟ้า เจริญชัย IEP 3 M.3/1
20 19366 3 1 20 เด็กหญิง เปมิกา มงคลพันธ์ IEP 3 M.3/1
21 19367 3 1 21 เด็กหญิง แพรวา ยาดี IEP 3 M.3/1
22 19368 3 1 22 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แนบกลาง IEP 3 M.3/1
23 19369 3 1 23 เด็กหญิง ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง IEP 3 M.3/1
24 19370 3 1 24 เด็กหญิง ลักษณพร พุฒนอก IEP 3 M.3/1
25 19372 3 1 25 เด็กหญิง ศิริวรรณ ปลอดภัย IEP 3 M.3/1
26 19373 3 1 26 เด็กหญิง ศุภนุช คีบสูงเนิน IEP 3 M.3/1
27 19374 3 1 27 เด็กหญิง สิริมา คงสม IEP 3 M.3/1
28 19375 3 1 28 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กลีบกลาง IEP 3 M.3/1
29 19376 3 1 29 เด็กหญิง สุภาวิตา ตระการไทย IEP 3 M.3/1
30 19377 3 1 30 เด็กหญิง โสภิตา แคล้วภัย IEP 3 M.3/1
31 19378 3 1 31 เด็กหญิง อณัณตชา หาญเงิน IEP 3 M.3/1
32 19379 3 1 32 เด็กหญิง อัฎฐะฐิตา ผานกลาง IEP 3 M.3/1
33 20675 3 1 33 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ทรวงโพธิ์ IEP 3 M.3/1
34 20703 3 1 41 เด็กหญิง ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ เศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)