18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20063 3 1 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เรืองประโดก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
2 20064 3 1 2 เด็กชาย ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
3 20066 3 1 3 เด็กชาย วรวุฒิ งามจันอัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
4 20068 3 1 4 เด็กหญิง กวิสรา ทองพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
5 20069 3 1 5 เด็กหญิง กัลย์สุดา รายพิมาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
6 20070 3 1 6 เด็กหญิง จิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
7 20071 3 1 7 เด็กหญิง ณัชชา พรหมเทพาพิทักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
8 20072 3 1 8 เด็กหญิง ณัฐณิชา จงเพ็งกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
9 20073 3 1 9 เด็กหญิง ณัฐวรา กิ่งแก้วกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
10 20074 3 1 10 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชนวนกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
11 20075 3 1 11 เด็กหญิง ธนาภรณ์ เมืองเกิด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
12 20076 3 1 12 เด็กหญิง ธัญชนก โลพันดุง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
13 20077 3 1 13 เด็กหญิง ธันยกานต์ สุวิทยศักดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
14 20078 3 1 14 เด็กหญิง นารียา เปลี่ยนขุนทด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
15 20079 3 1 15 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ชำนาญนาค ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
16 20080 3 1 16 เด็กหญิง พรไพรินทร์ ขอมีกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
17 20082 3 1 17 เด็กหญิง มัณฑนา วานิชกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
18 20083 3 1 18 เด็กหญิง มาริสา สุขพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
19 20084 3 1 19 เด็กหญิง ริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
20 20085 3 1 20 เด็กหญิง วิชญา คบทองหลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
21 20086 3 1 21 เด็กหญิง ศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
22 20088 3 1 22 เด็กหญิง สิริมา ขันโคกกรวด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
23 20089 3 1 23 เด็กหญิง สุจิรา ถ่อมกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
24 20090 3 1 24 เด็กหญิง สุชานรี อำภาผล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
25 20091 3 1 25 เด็กหญิง โสภิตา นาราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
26 20092 3 1 26 เด็กหญิง อภิญญา ถาบุญเรือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
27 20093 3 1 27 เด็กหญิง อภิญญา ปั่นฟัก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)
28 20094 3 1 28 เด็กหญิง อัญญารัตน์ เสือจันอัด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 3)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)