18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20951 2 7 1 เด็กชาย ชนะพงศ์พันธ์ ชิดนอก หมากฮอส
2 20952 2 7 2 เด็กชาย ชวลิต ยันตระประกรณ์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
3 20954 2 7 3 เด็กชาย ธนทรรศน์ อยู่กลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
4 20955 2 7 4 เด็กชาย ธัญธร เจียกกลาง อย.น้อย
5 20956 2 7 5 เด็กชาย ธีร์จุฑา อินทร์แผลง วงโยธวาทิต
6 20957 2 7 6 เด็กชาย ธีรเดช ฤทธิ์กลาง ราชันลูกหนังขาสั้น
7 20958 2 7 7 เด็กชาย พรศักดิ์ ฤทธิ์กลาง ราชันลูกหนังขาสั้น
8 20959 2 7 8 เด็กชาย พรหมเมศวร์ แดงโสภา หมากฮอส
9 20960 2 7 9 เด็กชาย วรเมธ กมลกลาง หมากฮอส
10 20962 2 7 10 เด็กชาย วีรภัทร ตรงกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
11 20963 2 7 11 เด็กชาย ศิรวิทย์ หลอดทอง หมากฮอส
12 20964 2 7 12 เด็กชาย เศรษฐ์โสฬส สิริจามร Crossword
13 20965 2 7 13 เด็กชาย สันติ มงคะสิงห์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
14 20966 2 7 14 เด็กชาย สันติภาพ สวัสดิ์กลาง อย.น้อย
15 20967 2 7 15 เด็กชาย สุธิพร เนมขุนทด หมากฮอส
16 20968 2 7 16 เด็กชาย อนุภัทร แนบกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
17 20969 2 7 17 เด็กชาย อภิเดช กุ่มประสิทธิ์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
18 20970 2 7 18 เด็กชาย อมรเทพ เชียวกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
19 20971 2 7 19 เด็กชาย อานุภาพ กิ่งกลาง Crossword
20 20972 2 7 20 เด็กชาย เอกพล กรวยกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
21 20973 2 7 21 เด็กหญิง กฤตติกา สิงคาม สนุกคิด Is All Around
22 20974 2 7 22 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประจวบกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
23 20975 2 7 23 เด็กหญิง เกตน์กนก ด่านวิไลกิจ เบเกอร์รี่
24 20976 2 7 24 เด็กหญิง จิราภรณ์ สิงห์ครุธ สนุกคิด Is All Around
25 20977 2 7 25 เด็กหญิง ชนันภรณ์ หวังสระกลาง ตะลุยแดนมังกร
26 20978 2 7 26 เด็กหญิง ชุติมา เนียดพลกรัง ตะลุยแดนมังกร
27 20979 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิชา ตุ้มทอง เบเกอร์รี่
28 20980 2 7 28 เด็กหญิง นฤมล วงษ์ชมภู ไหมพรมพาเพลิน
29 20981 2 7 29 เด็กหญิง พัชญานันท์ หมายนัดกลาง สนุกคิด Is All Around
30 20982 2 7 30 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หวังครอบกลาง ไหมพรมพาเพลิน
31 20983 2 7 31 เด็กหญิง พิมพ์วิไล กลอนกลาง ตะลุยแดนมังกร
32 20984 2 7 32 เด็กหญิง แพรวัลณ์ ขำนอก ตะลุยแดนมังกร
33 20985 2 7 33 เด็กหญิง ระพีพรรณ ทรงสมบัติชัย ตะลุยแดนมังกร
34 20986 2 7 34 เด็กหญิง รินรัตน์ดา ปลั่งกลาง สวนแก้ว
35 20987 2 7 35 เด็กหญิง รุ่งนภา ภูพังเทียม ตะลุยแดนมังกร
36 20988 2 7 36 เด็กหญิง ลลิตา วังทัน ตะลุยแดนมังกร
37 20989 2 7 37 เด็กหญิง วรัญญา ชะนะมี สวนแก้ว
38 20990 2 7 38 เด็กหญิง วันวิสา วิลัยล้วน ไหมพรมพาเพลิน
39 20991 2 7 39 เด็กหญิง วิภาวี มุ่งกลาง ตะลุยแดนมังกร
40 20992 2 7 40 เด็กหญิง ศรุดา น้อมกลาง สนุกคิด Is All Around
41 20993 2 7 41 เด็กหญิง อรปรียา ชำนาญกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
42 20994 2 7 42 เด็กหญิง อรวรรณ สุดแสง สนุกคิด Is All Around
43 22096 2 7 43 เด็กหญิง ชลธาร อยู่จันทนา Crossword

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)