18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20907 2 6 1 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ แดนงูเหลือม ออกแบบดีไซน์
2 20908 2 6 2 เด็กชาย ชนาธิป สมสิทธิ์ Hand Writing
3 20909 2 6 3 เด็กชาย ณัฐกร ชัยภิรมย์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
4 20910 2 6 4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผิวทองหลาง เครื่องบินพลังยาง
5 20911 2 6 5 เด็กชาย ตนุภัทร งามล้วน การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
6 20912 2 6 6 เด็กชาย ทรงเกียรติ กุลประเสริฐ ออกแบบดีไซน์
7 20913 2 6 7 เด็กชาย ธัญเทพ โบงูเหลือม Crossword
8 20914 2 6 8 เด็กชาย ปภังกร เพชรสุข การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
9 20915 2 6 9 เด็กชาย พิทวัส พุฒิธาดาสกุล ออกแบบดีไซน์
10 20916 2 6 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ร่วมรัตน์ Grammar ฮาเฮ
11 20918 2 6 12 เด็กชาย รพีภัทร ก้านพลูกลาง เครื่องบินพลังยาง
12 20919 2 6 13 เด็กชาย รมย์นริน ประมูลทรัพย์ ยุวบรรณารักษ์
13 20920 2 6 14 เด็กชาย รัชภูมิ สงนอก ออกแบบดีไซน์
14 20921 2 6 15 เด็กชาย วันชนะ น้อยกลาง เครื่องบินพลังยาง
15 20922 2 6 16 เด็กชาย ศิตานนท์ ศรีโยธี เครื่องบินพลังยาง
16 20923 2 6 17 เด็กชาย สมโภชน์ รักกลาง เครื่องบินพลังยาง
17 20924 2 6 18 เด็กชาย สาธิต ธงพุดซา ราชันลูกหนังขาสั้น
18 20925 2 6 19 เด็กชาย อดิเทพ ขอมีกลาง ตะลุยแดนมังกร
19 20927 2 6 21 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ ถมจอหอ ออกแบบดีไซน์
20 20928 2 6 22 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ไสโพธิ์ สนุกกับการพับ
21 20929 2 6 23 เด็กหญิง กัลย์สุดา นกสามเมือง สนุกกับการพับ
22 20930 2 6 24 เด็กหญิง ขวัญตา นอกตาจั่น สนุกกับการพับ
23 20931 2 6 25 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ หมายเชยกลาง ยุวบรรณารักษ์
24 20932 2 6 26 เด็กหญิง ชญานันท์ ภักดีแก้ว สนุกกับการพับ
25 20933 2 6 27 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไกรกลาง ยุวบรรณารักษ์
26 20934 2 6 28 เด็กหญิง ฐิติภร วรทองหลาง สนุกกับการพับ
27 20935 2 6 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดอกพิกุล Crossword
28 20936 2 6 30 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์ชานนท์ ประชาสัมพันธ์
29 20937 2 6 31 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธิยานันท์ พุทธศาสตร์ประยุกต์
30 20938 2 6 32 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ไทยกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
31 20939 2 6 33 เด็กหญิง นภัทราพร กาญจนโกมล ยุวบรรณารักษ์
32 20940 2 6 34 เด็กหญิง บุษยมาศ วรรณทวี พุทธศาสตร์ประยุกต์
33 20941 2 6 35 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ รักกลาง ประชาสัมพันธ์
34 20942 2 6 36 เด็กหญิง พชรภรณ์ จันทร์งูเหลือม จับผ้า
35 20943 2 6 37 เด็กหญิง พิมพ์พิศา แปรงกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
36 20944 2 6 38 เด็กหญิง ภคพร เครื่องพาที ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
37 20945 2 6 39 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีด่านกลาง ยุวบรรณารักษ์
38 20946 2 6 40 เด็กหญิง ยุวดี ศิริวงศ์ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
39 20947 2 6 41 เด็กหญิง วรรณเมษา เผยกลาง สนุกกับการพับ
40 20948 2 6 42 เด็กหญิง วรัญญา อู่ทองหลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
41 20949 2 6 43 เด็กหญิง วริศรา ศุภธนสารสกุล พุทธศาสตร์ประยุกต์
42 20950 2 6 44 เด็กหญิง อินทิพร ภารดรเจริญ จับผ้า
43 22095 2 6 45 เด็กหญิง ณัฐรดา พิภูภัคหรัญฐากุล จับผ้า

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)