18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20864 2 5 1 เด็กชาย กฤชเพชร ขอบัวกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
2 20865 2 5 2 เด็กชาย จิรภัทร ปลอดภัย Crossword
3 20866 2 5 3 เด็กชาย เจษฎาพร ครสรขันธ์ การ์ตูนญี่ปุ่น
4 20867 2 5 4 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองวิจิตร ราชันลูกหนังขาสั้น
5 20868 2 5 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย กำบังกาย การ์ตูนญี่ปุ่น
6 20869 2 5 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นอ่อน กรีฑา
7 20870 2 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร รัตกลาง Hand Writing
8 20871 2 5 8 เด็กชาย ธีรภัทร ทองกลาง Crossword
9 20872 2 5 9 เด็กชาย นิติพัฒน์ ใกล้กลาง Crossword
10 20873 2 5 10 เด็กชาย ภานุพงศ์ จงสุขกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
11 20874 2 5 11 เด็กชาย ภานุวิชญ์ รินทรักษ์ การ์ตูนญี่ปุ่น
12 20875 2 5 12 เด็กชาย ภาสกร แควกลาง Hand Writing
13 20876 2 5 13 เด็กชาย ภูสิน จั่นกลาง Crossword
14 20877 2 5 14 เด็กชาย มนชัย ครจำนงค์ Crossword
15 20878 2 5 15 เด็กชาย วัชรพล เหล็กจันอัด เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
16 20879 2 5 16 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ใจเด็ด การ์ตูนญี่ปุ่น
17 20880 2 5 17 เด็กชาย ศุภกร ด่านทองหลาง Hand Writing
18 20881 2 5 18 เด็กชาย สุรสีห์ อารีกลาง Hand Writing
19 20883 2 5 19 เด็กชาย เอกณริน การณรงค์ Crossword
20 20884 2 5 20 เด็กหญิง คณิดา มานอก ดนตรีไทย
21 20885 2 5 21 เด็กหญิง กาญจณา เชิญกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
22 20886 2 5 22 เด็กหญิง ขนิษฐา ทะนงค์ ดนตรีไทย
23 20887 2 5 23 เด็กหญิง จอมขวัญ พวงคำ ดนตรีไทย
24 20888 2 5 24 เด็กหญิง จิราลักษณ์ สันกลาง ดนตรีไทย
25 20889 2 5 25 เด็กหญิง เจีย คี โฮ Crossword
26 20890 2 5 26 เด็กหญิง ชนกานต์ ภักดีแก้ว เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 20891 2 5 27 เด็กหญิง ชนาภัทร ลาภวัน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
28 20892 2 5 28 เด็กหญิง ชนิกานต์ พัฒมณี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
29 20893 2 5 29 เด็กหญิง นนธญา ขอจุลกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
30 20894 2 5 30 เด็กหญิง บงกช โนนกระโทก Crossword
31 20895 2 5 31 เด็กหญิง บงกชพร ดอกทุเรียน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
32 20896 2 5 32 เด็กหญิง บัณฑิตา ชิดนอก ดนตรีไทย
33 20897 2 5 33 เด็กหญิง ปิยวรรณ คุดนอก จิตอาสาพัฒนาชุมชน
34 20899 2 5 34 เด็กหญิง เพชรมณี ตับกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
35 20900 2 5 35 เด็กหญิง ลักษิกา พื้นเกาะ ดนตรีไทย
36 20901 2 5 36 เด็กหญิง วรรณฤดี หมื่นอาจ ดนตรีในสวน
37 20902 2 5 37 เด็กหญิง วัศยา พลอยกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
38 20903 2 5 38 เด็กหญิง สุนิสา ฤทธิ์ประสาท ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
39 20904 2 5 39 เด็กหญิง สุพรรณษา ร่มเริง Crossword
40 20905 2 5 40 เด็กหญิง สุมิตตา กะฐินเทศ Crossword
41 20906 2 5 41 เด็กหญิง อารยา ภู่กลาง ดนตรีไทย
42 22094 2 5 42 เด็กหญิง อัมภิกา แสงสุรินทร์ คณิตศาสตร์หรรษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)