25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20221 2 5 1 เด็กชาย กัณฑรัตน์ สุขกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
2 20222 2 5 2 เด็กชาย ชนะเพชร บุญศรี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
3 20223 2 5 3 เด็กชาย ชยุตรา พลับทอง คำคม
4 20224 2 5 4 เด็กชาย เทพรัตน์ ไกรกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
5 20225 2 5 5 เด็กชาย ธนากร จงเหนี่ยวกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
6 20226 2 5 6 เด็กชาย ธนากร มณีกลาง คำคม
7 20227 2 5 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ วงโยธวาทิต
8 20228 2 5 8 เด็กชาย นพดล หวังจีมกลาง งานช่าง
9 20229 2 5 9 เด็กชาย นฤดล ข้างกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
10 20230 2 5 10 เด็กชาย ปฏิภาณ น้อยกลาง ภาษาพาเพลิน
11 20231 2 5 11 เด็กชาย ปฏิภาณ โพธิ์ชัย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 20232 2 5 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มุ่งก่ายกลาง นาฏศิลป์ไทย
13 20233 2 5 13 เด็กชาย พัชรพล คำกัด นาฏศิลป์ไทย
14 20234 2 5 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ จักรนิรันดร์กุล คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
15 20235 2 5 15 เด็กชาย เพทาย ทากลาง กระดาษมหัศจรรย์
16 20236 2 5 16 เด็กชาย ภัทรศิลป์ คำไทย ภาษาพาเพลิน
17 20237 2 5 17 เด็กชาย รัฐภูมิ จ๋อมน้อย ออกแบบเทคโนโลยี
18 20238 2 5 18 เด็กชาย วีรชัย ยาวิชัย ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
19 20239 2 5 19 เด็กชาย ศราวุธ พันแฮด งานช่าง
20 20240 2 5 20 เด็กชาย ศุภวิทย์ ถึงกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
21 20241 2 5 21 เด็กชาย สรยุทธ รั้งกลาง ภาษาพาเพลิน
22 20242 2 5 22 เด็กชาย อภิสิทธิ์ พุฒกลาง ภาษาพาเพลิน
23 20243 2 5 23 เด็กชาย อัครเดช พลดงนอก ภาษาพาเพลิน
24 20244 2 5 24 เด็กหญิง กรกนก เขตต์สมุทร์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
25 20245 2 5 25 เด็กหญิง กัลยา ใกล้กลาง ภาษาจีนหรรษา
26 20246 2 5 26 เด็กหญิง ตะวันฉาย กมลกลาง พยาบาล
27 20247 2 5 27 เด็กหญิง ทัศนียา ประจงกลาง ภาษาพาเพลิน
28 20248 2 5 28 เด็กหญิง นริศรา สำลีกลาง กระดาษมหัศจรรย์
29 20249 2 5 29 เด็กหญิง นิฎฐิตา ตรวจงูเหลือม พยาบาล
30 20250 2 5 30 เด็กหญิง นิภาพร กาสำโรง ภาษาจีนหรรษา
31 20251 2 5 31 เด็กหญิง นิลมณี ภูดงน้อย ภาษาพาเพลิน
32 20252 2 5 32 เด็กหญิง บุษกร เข็มสว่าง พยาบาล
33 20253 2 5 33 เด็กหญิง ปารวี แก้วดวงตา กระดาษมหัศจรรย์
34 20254 2 5 34 เด็กหญิง ปิยะธิดา ศิลประกอบ เบเกอร์รี่
35 20255 2 5 35 เด็กหญิง ไปรยา พินจอหอ กระดาษมหัศจรรย์
36 20256 2 5 36 เด็กหญิง พิชญา ทิศกระโทก SUDOKU
37 20257 2 5 37 เด็กหญิง ภัณทิรา ร่วมรัตน์ คำคม
38 20258 2 5 38 เด็กหญิง ภูษณิศา ช่อกลาง คำคม
39 20259 2 5 39 เด็กหญิง มินตรา เตียนพลกรัง กระดาษมหัศจรรย์
40 20260 2 5 40 เด็กหญิง วรินยุพา นิลนพ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
41 20261 2 5 41 เด็กหญิง สรวรรณ กึนสันเทียะ กระดาษมหัศจรรย์
42 20263 2 5 43 เด็กหญิง สุมิตา จิตต์กลาง กระดาษมหัศจรรย์
43 20264 2 5 44 เด็กหญิง อรปรียา รัตประทุม พยาบาล
44 20265 2 5 45 เด็กหญิง อาทิตยา หิรัญเขว้า พยาบาล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)