18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20820 2 4 1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงมาลา คอมพิวเตอร์น่ารู้
2 20821 2 4 2 เด็กชาย จิรเดช ชัยสาร Art Craft
3 20822 2 4 3 เด็กชาย ชนะภัย สลักคำ Crossword
4 20823 2 4 4 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ เอมสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์น่ารู้
5 20824 2 4 5 เด็กชาย ทักษดนัย เผยกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
6 20825 2 4 6 เด็กชาย ธนกร ขาวหอมกลิ่น Crossword
7 20826 2 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายถมกลาง ตะกร้อ
8 20827 2 4 8 เด็กชาย นันธวัฒน์ เปียโคกสูง Crossword
9 20828 2 4 9 เด็กชาย บัณฑิต แหวนโคกสูง คอมพิวเตอร์น่ารู้
10 20829 2 4 10 เด็กชาย พิชญทัศน์ ขวัญหมั่น Art Craft
11 20830 2 4 11 เด็กชาย พีรภัทร กระทุ่มกลาง Crossword
12 20831 2 4 12 เด็กชาย ภัทรดนัย หนุนกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
13 20832 2 4 13 เด็กชาย ภูธิป กาวะโล Art Craft
14 20833 2 4 14 เด็กชาย ภูผา หวังกำกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
15 20834 2 4 15 เด็กชาย ภูริ ฤทธิ์ด่านกลาง Crossword
16 20835 2 4 16 เด็กชาย ศราวุฒิ คูณสาร เครื่องบินพลังยาง
17 20836 2 4 17 เด็กชาย ศราวุธ กงทัพ คอมพิวเตอร์น่ารู้
18 20837 2 4 18 เด็กชาย ศีรชัช มณีกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
19 20838 2 4 19 เด็กชาย สุรชัย คิดรอบ Art Craft
20 20839 2 4 20 เด็กชาย อนุวัฒน์ ตอนกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
21 20840 2 4 21 เด็กชาย อัครพล กุนอก เครื่องบินพลังยาง
22 20841 2 4 22 เด็กหญิง กรรณิกา มุ่งปั่นกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
23 20842 2 4 23 เด็กหญิง จิราภรณ์ ทับพุดซา ศิลปะไทย
24 20843 2 4 24 เด็กหญิง จิราวรรณ ซึมกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
25 20844 2 4 25 เด็กหญิง ณัชชา รวมกิ่ง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
26 20845 2 4 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เพ็ชรกิ่ง พุทธศาสตร์ประยุกต์
27 20846 2 4 27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วิไลกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
28 20847 2 4 28 เด็กหญิง ณัฐพร ชิดจันอัด ภาษาอังกฤษแสนสนุก
29 20848 2 4 29 เด็กหญิง ทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
30 20849 2 4 30 เด็กหญิง นันทกานต์ มลกลาง เปตอง
31 20850 2 4 31 เด็กหญิง นิภาพร มลกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
32 20851 2 4 32 เด็กหญิง ปัณณธร สุวิทยศักดิ์ วงโยธวาทิต
33 20852 2 4 33 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปลั่งกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
34 20853 2 4 34 เด็กหญิง ปิณฑิรา แสงดำ หมากฮอส
35 20854 2 4 35 เด็กหญิง พรรณชนก พานทอง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
36 20855 2 4 36 เด็กหญิง ภคพร บุญทีฆ์ ศิลปะไทย
37 20856 2 4 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชิญกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
38 20857 2 4 38 เด็กหญิง รินรดา เพียรกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
39 20858 2 4 39 เด็กหญิง วรรณศิริ ดีนา ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
40 20859 2 4 40 เด็กหญิง วรัญญา เผื่อนกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
41 20860 2 4 41 เด็กหญิง วาทินี เลากลาง หมากฮอส
42 20861 2 4 42 เด็กหญิง วิชญาดา ไม้กลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
43 20862 2 4 43 เด็กหญิง สิริวิมล จีนนอก ภาษาอังกฤษแสนสนุก
44 20863 2 4 44 เด็กหญิง อรยา นิลกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)