25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20176 2 4 1 เด็กชาย กันตพงษ์ โสจันทรา ศรีธานีโรบอท
2 20177 2 4 2 เด็กชาย กิตติชัย ช่างโคกสูง ศรีธานีโรบอท
3 20178 2 4 3 เด็กชาย เกียรติภูมิ มุ่งจองกลาง ความงามทางคณิตศาสตร์
4 20179 2 4 4 เด็กชาย ไชยวัฒน์ นาคา เปตอง
5 20180 2 4 5 เด็กชาย ทนงศักดิ์ ชิดจันอัด ศรีธานีโรบอท
6 20181 2 4 6 เด็กชาย ธนกฤต ตามสีรัมย์ เปตอง
7 20182 2 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ พึมสูงเนิน ออกแบบเทคโนโลยี
8 20183 2 4 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัฒนา ศรีธานีโรบอท
9 20184 2 4 9 เด็กชาย ธำรงศ์ชัย วงศ์สินธุ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
10 20185 2 4 10 เด็กชาย ธีรเทพ แน่พิมาย สภานักเรียน
11 20186 2 4 11 เด็กชาย ธีรพงษ์ รอดกลาง ศรีธานีโรบอท
12 20187 2 4 12 เด็กชาย นพรุจ เสียดกลาง ศรีธานีโรบอท
13 20188 2 4 13 เด็กชาย นิธิกร เอียงกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
14 20190 2 4 14 เด็กชาย ประเสริฐ ร่วมกลาง ศรีธานีโรบอท
15 20191 2 4 15 เด็กชาย ปิยะศักดิ์ อัศวิเศษ ออกแบบเทคโนโลยี
16 20192 2 4 16 เด็กชาย พงศกร ปั่นกลาง ศรีธานีโรบอท
17 20193 2 4 17 เด็กชาย วีระชัย ผูกจันอัด ชวนคิดลิขิตอักษร
18 20194 2 4 18 เด็กชาย สมส่วน ปลั่งกลาง ศรีธานีโรบอท
19 20195 2 4 19 เด็กชาย สุทธิราช เกลี้ยงมลทิน เปตอง
20 20196 2 4 20 เด็กชาย สุรเชษฐ์ นาสิงห์ขัน ศรีธานีโรบอท
21 20197 2 4 21 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บวกไธสง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
22 20198 2 4 22 เด็กชาย อนันดา นิยมพงษ์ ศรีธานีโรบอท
23 20699 2 4 23 เด็กชาย ขวัญชัย แก้วกอง เปตอง
24 20199 2 4 24 เด็กหญิง คตญา อ๋องพู่ SUDOKU
25 20201 2 4 25 เด็กหญิง จิราวรรณ ใจยุติธรรม SUDOKU
26 20202 2 4 26 เด็กหญิง ชัญญานุช แสนสุข จัดถาดสวนแก้ว
27 20203 2 4 27 เด็กหญิง ฐิติมา เปลี่ยนกลาง SUDOKU
28 20204 2 4 28 เด็กหญิง ดารุณี ดุมกลาง SUDOKU
29 20205 2 4 29 เด็กหญิง นัฐณิชา ปิตุทิพย์ สภานักเรียน
30 20206 2 4 30 เด็กหญิง นีน่า พุทชนะ SUDOKU
31 20208 2 4 31 เด็กหญิง ปณิดา ทองเกิด SUDOKU
32 20209 2 4 32 เด็กหญิง ปรางดาว ประจงกลาง SUDOKU
33 20210 2 4 33 เด็กหญิง พัชราภา กำเนิดกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
34 20211 2 4 34 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด สภานักเรียน
35 20212 2 4 35 เด็กหญิง ฟ้าใส ศาลาทอง SUDOKU
36 20213 2 4 36 เด็กหญิง ภาวินี ขอแช่มกลาง สภานักเรียน
37 20214 2 4 37 เด็กหญิง ยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ SUDOKU
38 20215 2 4 38 เด็กหญิง รชกร ศรีธรรมพงษ์ สภานักเรียน
39 20216 2 4 39 เด็กหญิง รุ่งนภา ตัดพุดซา SUDOKU
40 20218 2 4 41 เด็กหญิง สุพิชญา โดนสูงเนิน สภานักเรียน
41 20219 2 4 42 เด็กหญิง แสนรวยพิชญ์ ศรีพรหม SUDOKU
42 20220 2 4 43 เด็กหญิง อัญมณี พานสุวรรณ สภานักเรียน
43 10023 2 4 44 เด็กชาย กิตติกร ขอพรกลาง ศรีธานีโรบอท

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)