18-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21496 2 3 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปราการ เครื่องบินพลังยาง
2 21497 2 3 2 เด็กชาย จักรรินทร์ ห่างกลาง ฟุตซอล
3 21498 2 3 3 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บำรุงนอก เพชรภาษาไทย
4 21499 2 3 4 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นเรือง หุ่นยนต์
5 21500 2 3 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุ่งสระกลาง เครื่องบินพลังยาง
6 21501 2 3 6 เด็กชาย เด่นภูมิ จูงกลาง เครื่องบินพลังยาง
7 21502 2 3 7 เด็กชาย ณฤดม ป้อมกลาง มารยาทไทย
8 21503 2 3 8 เด็กชาย ปองภพ ขันอาสา หุ่นยนต์
9 21504 2 3 9 เด็กชาย ปัญญากร ชอบมะรัง Sudoku
10 21505 2 3 10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กลิ่นหอม E-Sport
11 21506 2 3 11 เด็กชาย ภัทรพล มณีคำ ออกแบบเทคโนโลยี
12 21507 2 3 12 เด็กชาย วรรณวัฒน์ ถึงกลาง Math Bingo
13 21508 2 3 13 เด็กชาย ศุภกร สมบูรณ์ เครื่องบินพลังยาง
14 21509 2 3 14 เด็กชาย ศุภกฤต สุริยพรชัย เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
15 21510 2 3 15 เด็กชาย ศุภณัฐ ยิ่งจอหอ Sudoku
16 21511 2 3 16 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สระกลาง หุ่นยนต์
17 21512 2 3 17 เด็กชาย อลงกรณ์ สินคำคูณ เครื่องบินพลังยาง
18 21513 2 3 18 เด็กชาย อานัส เพียรงูเหลือม ลีลาตานี
19 21514 2 3 19 เด็กหญิง กัญจนพร สุขเผือก แอนิเมชั่น
20 21515 2 3 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทากลาง แอนิเมชั่น
21 21516 2 3 21 เด็กหญิง จิราวดี บัวจันอัด Math Bingo
22 21517 2 3 22 เด็กหญิง ชญาดา กัลณา แอนิเมชั่น
23 21518 2 3 23 เด็กหญิง โชติกา จงปลงกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
24 21519 2 3 24 เด็กหญิง ณัฐวดี เจียกกลาง Math Bingo
25 21520 2 3 25 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรประเสริฐไพศาล แอนิเมชั่น
26 21521 2 3 26 เด็กหญิง นภาวีย์ รักด่านกลาง เพลงคุณธรรม ม.ต้น
27 21522 2 3 27 เด็กหญิง นวลละออ ประจิตร์ คิดเลขเร็ว
28 21523 2 3 28 เด็กหญิง เปรมปิยา คำโสภา ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
29 21524 2 3 29 เด็กหญิง พิชชาฎา คำจีน สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
30 21525 2 3 30 เด็กหญิง พัชรพร ช่างโคกสูง Math Bingo
31 21526 2 3 31 เด็กหญิง เพลินเพลง หาญสัตย์ แอนิเมชั่น
32 21527 2 3 32 เด็กหญิง รมิดา อัครพรชัย ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
33 21528 2 3 33 เด็กหญิง วรรณวิสา หมั่นทองหลาง แอนิเมชั่น
34 21529 2 3 34 เด็กหญิง วิชุดาพร ทะแกล้วทะหาญ Math Bingo
35 21530 2 3 35 เด็กหญิง อมรวดี ลือกลาง Math Bingo
36 21531 2 3 36 เด็กหญิง อริยา กล้าโนนสูง แอนิเมชั่น
37 21532 2 3 37 เด็กหญิง อาทิติยา มุ่งพูนกลาง แอนิเมชั่น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)