18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20740 2 2 1 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงรักษ์ เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
2 20741 2 2 2 เด็กชาย ธีร์รัฐ พัชรสุธีพงศ์ เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
3 20742 2 2 3 เด็กชาย ปฏิภาณ พิมพ์กลาง โอริกามิ
4 20743 2 2 4 เด็กชาย ภัทรวุฒิ สุวรรณศร โอริกามิ
5 20744 2 2 5 เด็กชาย ภูริทัต แก้วกลาง โอริกามิ
6 20745 2 2 6 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ลุนทอง เพชรภาษาไทย
7 20746 2 2 7 เด็กชาย ศักรินทร์ บุญปราการ โอริกามิ
8 20747 2 2 8 เด็กชาย ศุภมงคล ศุภศาสตร์วงศ์ วงโยธวาทิต
9 20748 2 2 9 เด็กชาย อนุวัฒน์ เจริญสุข เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
10 20750 2 2 11 เด็กหญิง กัญญาภัค สิมสาแก้ว โอริกามิ
11 20751 2 2 12 เด็กหญิง จิตรวิไร มนแก้วพะเนาว์ Sudoku
12 20752 2 2 13 เด็กหญิง ชาลิสา นรดี Sudoku
13 20753 2 2 14 เด็กหญิง ณิชาพร เตรียมโพธิ์ Sudoku
14 20754 2 2 15 เด็กหญิง ธันย์ชนก เผยกลาง ลีลาตานี
15 20755 2 2 16 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
16 20756 2 2 17 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง Sudoku
17 20757 2 2 18 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
18 20758 2 2 19 เด็กหญิง ปิยนันท์ ประสานตรี คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
19 20759 2 2 20 เด็กหญิง พรรษชล เชื้อประทุม ลีลาตานี
20 20760 2 2 21 เด็กหญิง พัชรินทร์ ปรีดาคม ลีลาตานี
21 20761 2 2 22 เด็กหญิง พิชญ์นรี สุวรรณาจารย์ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
22 20762 2 2 23 เด็กหญิง ภคพร มะลิซ้อน โอริกามิ
23 20763 2 2 24 เด็กหญิง มณีรัตน์ คนซื่อ Sudoku
24 20764 2 2 25 เด็กหญิง มนัสนันท์ หมายใยกลาง โอริกามิ
25 20765 2 2 26 เด็กหญิง มริสรา กมลกลาง โอริกามิ
26 20766 2 2 27 เด็กหญิง มัลสิกา ปูนกลาง Sudoku
27 20767 2 2 28 เด็กหญิง มิรัญตรี ขมโคกกรวด โอริกามิ
28 20768 2 2 29 เด็กหญิง มุทิตา คำพวง Sudoku
29 20769 2 2 30 เด็กหญิง วงศ์ฤทัย พิมพ์กลาง Sudoku
30 20770 2 2 31 เด็กหญิง วิศรุตา สร้างการนอก Sudoku
31 20771 2 2 32 เด็กหญิง สินีนาถ ลี คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
32 20774 2 2 33 เด็กหญิง อรวรรณ ซุ่นกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
33 20775 2 2 34 เด็กหญิง อัญชลี แก้วสีขาว โอริกามิ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)