18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21260 2 14 2 เด็กชาย จักริน โกฏิค้างพลู เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
2 21261 2 14 3 เด็กชาย จินอุก จอง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
3 21262 2 14 4 เด็กชาย ชัยพร บุญไทยกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
4 21263 2 14 5 เด็กชาย ชัยรัตน์ ศรีศร เครื่องบินพลังยาง
5 21264 2 14 6 เด็กชาย ณัฐพล พีจัตุรัส ยุวบรรณารักษ์
6 21265 2 14 7 เด็กชาย ณัฐภัทร ผาหัวดง เครื่องบินพลังยาง
7 21266 2 14 8 เด็กชาย ณัฐภูมิ กลิ่นกลาง Grammar ฮาเฮ
8 21267 2 14 9 เด็กชาย ณัฐภูมิ ปุ่นนอก อ่านคล่อง เขียนคล่อง
9 21268 2 14 10 เด็กชาย ธนกฤต บุญมา ชวนคิดลิขิตอักษร
10 21269 2 14 11 เด็กชาย ธนโชค มูลสันเทียะ ยุวบรรณารักษ์
11 21270 2 14 12 เด็กชาย ปริญญา ดอนกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
12 21271 2 14 13 เด็กชาย วีระศักดิ์ ช่วงกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
13 21272 2 14 14 เด็กชาย ศราวุฒิ ปลั่งกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
14 21273 2 14 15 เด็กชาย สิทธิชัย มะละ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
15 21274 2 14 16 เด็กชาย สุทธิภัทร ห้อยพรมราช เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
16 21275 2 14 17 เด็กชาย สุรชัย นันกลาง เครื่องบินพลังยาง
17 21276 2 14 18 เด็กชาย สุรศักดิ์ บุตรโสลี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
18 21277 2 14 19 เด็กชาย อนันท์ บุญกลาง กราฟิกสังคมศึกษา
19 21278 2 14 20 เด็กชาย อัฒทิกานต์ พลธานี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
20 21279 2 14 21 เด็กหญิง กนกนิภา นามกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
21 21280 2 14 22 เด็กหญิง กฤตรีรา ปราณีต เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
22 21281 2 14 23 เด็กหญิง กุลจิรา โชติกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
23 21282 2 14 24 เด็กหญิง จรัสลักษณ์ เพียรกลาง Hand Writing
24 21283 2 14 25 เด็กหญิง จิระนันท์ มุ่งย่อมกลาง ธนาคารโรงเรียน
25 21284 2 14 26 เด็กหญิง ชลธิชา คูณงูเหลือม ไหมพรมพาเพลิน
26 21285 2 14 27 เด็กหญิง ณัฐพร ไร่ประชา เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 21286 2 14 28 เด็กหญิง ณิชา สันกลาง พับเหรียญโปรยทาน
28 21287 2 14 29 เด็กหญิง เดลวีน ชีซแมน Hand Writing
29 21288 2 14 30 เด็กหญิง ตะวันฉาย เข็มนาค พับเหรียญโปรยทาน
30 21289 2 14 31 เด็กหญิง ธนภรณ์ สวยกลาง กรีฑา
31 21290 2 14 32 เด็กหญิง ธนารีย์ ศิธรวัฒนะ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
32 21291 2 14 33 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เกยด่านกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
33 21292 2 14 34 เด็กหญิง เปรมปิยา บาตรโพธิ์ ธนาคารโรงเรียน
34 21293 2 14 35 เด็กหญิง พรพิศ เมืองกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
35 21294 2 14 36 เด็กหญิง พิมพ์รดา อุดมสุข Hand Writing
36 21295 2 14 37 เด็กหญิง ภูลิตา จันทำ Hand Writing
37 21296 2 14 38 เด็กหญิง รวิวรรณ ภานุรัตน์ Hand Writing
38 21297 2 14 39 เด็กหญิง วารุณี นาเพ็ชร พับเหรียญโปรยทาน
39 21298 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร กำเนิดกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
40 21299 2 14 41 เด็กหญิง สุนันทา เพชรมณีตระกูล สื่อสารภาษาอังกฤษ
41 21300 2 14 42 เด็กหญิง สุนิตา เอกเจริญ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
42 21301 2 14 43 เด็กหญิง อมรรัตน์ ขอโน้มกลาง ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)