22-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21898 2 14 1 เด็กชาย จรกฤตย์ จ่างโพธิ์ หนังสือเล่มเล็ก
2 21899 2 14 2 เด็กชาย จิรโชติ อันพิมพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21900 2 14 3 เด็กชาย จิรายุ แคล้วภัย เวทคณิต
4 21901 2 14 4 เด็กชาย เฉลิมชัย เกมกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
5 21902 2 14 5 เด็กชาย ชัชวาลย์ แคล้วกลาง เวทคณิต
6 21903 2 14 6 เด็กชาย ณัฐวัศ ชูชีพ การแปรรูปอาหาร
7 21904 2 14 7 เด็กชาย ดิศรณ์ มุ่งโตกลาง เวทคณิต
8 21905 2 14 8 เด็กชาย ธนภัทร นาคผ่อง A-Math
9 21906 2 14 9 เด็กชาย ธีรภัทร์ กัณหา เวทคณิต
10 21907 2 14 10 เด็กชาย พงษพิษณุ เชาว์กลาง จับผ้า
11 21908 2 14 11 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กระทุ่มกลาง เวทคณิต
12 21909 2 14 12 เด็กชาย วรรณชัย ชนังกลาง การแปรรูปอาหาร
13 21910 2 14 13 เด็กชาย วริชกร รักชื่น เวทคณิต
14 21911 2 14 14 เด็กชาย ศุภณัฐ สวยกลาง โครงงานอาชีพ
15 21914 2 14 15 เด็กชาย อธิภัทร์ มุ่งภู่กลาง เวทคณิต
16 21915 2 14 16 เด็กหญิง กานต์ธิดา ธูปกลาง ไหมพรมหลายไจ
17 21917 2 14 17 เด็กหญิง จิราสิณี จิตพิมาย ไหมพรมหลายไจ
18 21918 2 14 18 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เมืองกลาง จับผ้า
19 21919 2 14 19 เด็กหญิง ณัชชา สิงห์ราชู ไหมพรมหลายไจ
20 21920 2 14 20 เด็กหญิง ณัฐฐาพร ติ๊ดหนู ไหมพรมหลายไจ
21 21921 2 14 21 เด็กหญิง ณัฐธิดา กองทองหลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
22 21922 2 14 22 เด็กหญิง ธิดาพร หมายใยกลาง ไหมพรมหลายไจ
23 21923 2 14 23 เด็กหญิง นันทิชา ฉัดพิมาย เวทคณิต
24 21924 2 14 24 เด็กหญิง บุณยาพร คูณเพชร จับผ้า
25 21925 2 14 25 เด็กหญิง พัชรี ปานกระทอน ไหมพรมหลายไจ
26 21926 2 14 26 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ คุ้มกลาง ไหมพรมหลายไจ
27 21927 2 14 27 เด็กหญิง รัชนีพร พิศชม ไหมพรมหลายไจ
28 21928 2 14 28 เด็กหญิง รุจิรดา ชื่นนาเสียว ไหมพรมหลายไจ
29 21929 2 14 29 เด็กหญิง วนัชพร สระกลาง ไหมพรมหลายไจ
30 21930 2 14 30 เด็กหญิง วรัทยา สื่อกลาง ไหมพรมหลายไจ
31 21931 2 14 31 เด็กหญิง ศรัญญา วิลามาศ เวทคณิต
32 21932 2 14 32 เด็กหญิง ศรินทิพย์ บัวป้อม จับผ้า
33 22139 2 14 33 เด็กชาย ธาวิน เจริญวงศ์ การแปรรูปอาหาร
34 22774 2 14 34 เด็กชาย บรรณวิชญ์ เจริญสุข เวทคณิต
35 22779 2 14 35 เด็กชาย ธนกต สุรนันท์ ของเล่นวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)