22-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21861 2 13 1 เด็กชาย กมลทรรศน์ เกยกลาง A-Math
2 21862 2 13 2 เด็กชาย กันตพิชญ์ ประเสริฐการ A-Math
3 21863 2 13 3 เด็กชาย ไกรวัฒน์ บุญกล้า ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
4 21864 2 13 4 เด็กชาย คมเพชร เพ็งกลาง A-Math
5 21865 2 13 5 เด็กชาย จิรพัฒน์ ชุ่มกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
6 21866 2 13 6 เด็กชาย ณฐกร ชายกลาง A-Math
7 21867 2 13 7 เด็กชาย ทยากร เรืองเจริญ มารยาทไทย
8 21868 2 13 8 เด็กชาย ธนากร ฤทธิ์ไธสง A-Math
9 21869 2 13 9 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งเย็นกลาง มารยาทไทย
10 21870 2 13 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปราการไชย A-Math
11 21871 2 13 11 เด็กชาย ธีทัต เอกจำนงค์ มารยาทไทย
12 21873 2 13 12 เด็กชาย นพดล บังพิมาย ฟุตซอล
13 21875 2 13 13 เด็กชาย รัฐภูมิ หวังกำกลาง A-Math
14 21876 2 13 14 เด็กชาย วีรภัทร ผันกลาง โครงงานอาชีพ
15 21877 2 13 15 เด็กชาย วีระศักดิ์ รวมกิ่ง A-Math
16 21878 2 13 16 เด็กชาย อดิศร ยิ้มพุดซา โครงงานอาชีพ
17 21879 2 13 17 เด็กชาย อานนท์ ชลลอก A-Math
18 21880 2 13 18 เด็กหญิง กมลชนก ถ่อมกลาง A-Math
19 21881 2 13 19 เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมทา สภานักเรียน
20 21882 2 13 20 เด็กหญิง จุฑามาศ คล้ายอ้น สภานักเรียน
21 21883 2 13 21 เด็กหญิง ชุติมล ตรงด่านกลาง Math Bingo
22 21884 2 13 22 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เกียรตินอก สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
23 21885 2 13 23 เด็กหญิง ธันยธรณ์ จีนกลาง A-Math
24 21886 2 13 24 เด็กหญิง บุษราคัม จำปาลา Math Bingo
25 21887 2 13 25 เด็กหญิง ปนัดดา สุขกำปัง Math Bingo
26 21888 2 13 26 เด็กหญิง ภัทรพรรณ บุญมา สภานักเรียน
27 21889 2 13 27 เด็กหญิง ภัทรวดี ปลั่งกลาง A-Math
28 21890 2 13 28 เด็กหญิง ภารวี นุศิริหาร สภานักเรียน
29 21891 2 13 29 เด็กหญิง ศศิกานต์ อบทองหลาง Math Bingo
30 21892 2 13 30 เด็กหญิง ศศิธร รักด่านกลาง Math Bingo
31 21893 2 13 31 เด็กหญิง ศรินภา เรียบร้อย สภานักเรียน
32 21894 2 13 32 เด็กหญิง สิริกร ดอนจินดา สภานักเรียน
33 21895 2 13 33 เด็กหญิง สุธิดา ทานาแซง Math Bingo
34 21897 2 13 34 เด็กหญิง อัจฉราพรรณ เที่ยวกลาง A-Math
35 22121 2 13 35 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจคำ A-Math

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)