23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20581 2 13 1 เด็กชาย กิตติภพ ฉัตรแก้ว ชวนคิดลิขิตอักษร
2 20582 2 13 2 เด็กชาย เกียรติกุล กรีดกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
3 20583 2 13 3 เด็กชาย จิณณวัตร เสือแสนโต ชวนคิดลิขิตอักษร
4 20584 2 13 4 เด็กชาย จิรสิน จึงกลาง คิดเลขเร็ว
5 20586 2 13 5 เด็กชาย ชณนพ ทำพล ชวนคิดลิขิตอักษร
6 20587 2 13 6 เด็กชาย ฐนกร สังข์ชม คำคม
7 20588 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐพล กอพลูกลาง หมากฮอส
8 20589 2 13 8 เด็กชาย เดโช ชื่นด่านกลาง ศรีธานีโรบอท
9 20590 2 13 9 เด็กชาย ธนกร ดุมกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
10 20592 2 13 10 เด็กชาย นพฤทธิ์ บุญเสรี ชวนคิดลิขิตอักษร
11 20593 2 13 11 เด็กชาย ปฏิภาณ ยศกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 20594 2 13 12 เด็กชาย พลวัฒน์ ทองพุ่ม ระบบสมองกลฝังตัว
13 20595 2 13 13 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
14 20596 2 13 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ แสนสุข ชวนคิดลิขิตอักษร
15 20597 2 13 15 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ภู่ระย้า ชวนคิดลิขิตอักษร
16 20598 2 13 16 เด็กชาย ภาราดร รักมิตร Art Craft
17 20599 2 13 17 เด็กชาย รพีภัทร บุญจันทร์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18 20600 2 13 18 เด็กชาย สมนึก เกมกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
19 20601 2 13 19 เด็กชาย สุวภัทร ภาอั้ง ระบบสมองกลฝังตัว
20 20602 2 13 20 เด็กชาย อภิเชษฐ์ นกกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21 20603 2 13 21 เด็กหญิง กนกวรรณ ปรงกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
22 20605 2 13 22 เด็กหญิง เกศมณี ขอกลาง Math Game and Math Art
23 20606 2 13 23 เด็กหญิง จริยาภรณ์ โพธิ์คำ Math Game and Math Art
24 20607 2 13 24 เด็กหญิง ฐิติมา โสดกลาง Cover Dance
25 20608 2 13 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา จูมดอก แอโรบิก
26 20609 2 13 26 เด็กหญิง ดวงมณี จันละออ Math Game and Math Art
27 20610 2 13 27 เด็กหญิง ธมลวรรณ มุ่งเขื่องกลาง ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
28 20611 2 13 28 เด็กหญิง ธีริศรา พิมเสน ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
29 20612 2 13 29 เด็กหญิง นริศรา นากลาง Math Game and Math Art
30 20613 2 13 30 เด็กหญิง นิตยา ชอบสวน Cover Dance
31 20614 2 13 31 เด็กหญิง ปวีณา แก่นสี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
32 20615 2 13 32 เด็กหญิง ปัทมพร กล้าวิเศษ ชวนคิดลิขิตอักษร
33 20616 2 13 33 เด็กหญิง พวงสร้อย สังกัดกลาง Math Game and Math Art
34 20617 2 13 34 เด็กหญิง ภัทราวดี ลักภูกลาง Cover Dance
35 20618 2 13 35 เด็กหญิง ภาสินี ขอแช่มกลาง สภานักเรียน
36 20619 2 13 36 เด็กหญิง ลลิตา สตีเฟ่นออริช แอโรบิก
37 20620 2 13 37 เด็กหญิง สิริวิมล สะเดา ชวนคิดลิขิตอักษร
38 20621 2 13 38 เด็กหญิง สุนิตา ลันทม สภานักเรียน
39 20622 2 13 39 เด็กหญิง สุภัคษร ดีสูงเนิน สภานักเรียน
40 20623 2 13 40 เด็กหญิง อาภาพร ภูอาจ Cover Dance
41 20624 2 13 41 เด็กหญิง อารยา จันทร์สว่าง ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
42 20625 2 13 42 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ สภานักเรียน
43 20695 2 13 43 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ ชวนคิดลิขิตอักษร
44 20696 2 13 44 เด็กหญิง ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ ชวนคิดลิขิตอักษร
45 70001 2 13 45 เด็กชาย เฉลิมชัย หลอกลาง ระบบสมองกลฝังตัว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)