25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20536 2 12 1 เด็กชาย กริชชนะ หมั่นกลาง คำคม
2 20537 2 12 2 เด็กชาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก เครื่องบินพลังยาง
3 20538 2 12 3 เด็กชาย ชนสรณ์ สถิรรัตน์ คำคม
4 20539 2 12 4 เด็กชาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ คำคม
5 20540 2 12 5 เด็กชาย ชาญชัย หรั่งกลาง คำคม
6 20541 2 12 6 เด็กชาย ชูเกียรติ แคล้วภัย ประชาสัมพันธ์
7 20542 2 12 7 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ เครื่องบินพลังยาง
8 20543 2 12 8 เด็กชาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ กรีฑา
9 20545 2 12 9 เด็กชาย บัญญัติ มุ่งพันกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
10 20547 2 12 10 เด็กชาย ภคพล ไวกลาง คำคม
11 20548 2 12 11 เด็กชาย ภัทรพล ภาคกลาง ประชาสัมพันธ์
12 20551 2 12 13 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง เครื่องบินพลังยาง
13 20554 2 12 15 เด็กชาย สุรศิลป์ ถนนกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
14 20555 2 12 16 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ภาคีฑูต ฅ.คนสร้างภาพ
15 20556 2 12 17 เด็กชาย อนันตกุล ขอมีกลาง คำคม
16 20557 2 12 18 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร คำคม
17 20558 2 12 19 เด็กชาย อานนท์ คลื้นพลกรัง ฅ.คนสร้างภาพ
18 20697 2 12 20 เด็กชาย ทิวฉัตรชัย วีระวงศ์รัตนศิริ ชวนคิดลิขิตอักษร
19 20559 2 12 21 เด็กหญิง กวินทิพย์ พิศตะคุ คำคม
20 20560 2 12 22 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คงกลาง คำคม
21 20561 2 12 23 เด็กหญิง เกศินี แก้วพะเนียง คำคม
22 20562 2 12 24 เด็กหญิง จิรัชญา นิลด่านกลาง คำคม
23 20563 2 12 25 เด็กหญิง ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ คำคม
24 20564 2 12 26 เด็กหญิง ชลดา พยับกลาง คำคม
25 20565 2 12 27 เด็กหญิง ช่อผกา พูนสูงเนิน คำคม
26 20566 2 12 28 เด็กหญิง ฐิดาภา เขียนโคกกรวด ประชาสัมพันธ์
27 20567 2 12 29 เด็กหญิง ธันญลักษณ์ สระกลาง คำคม
28 20568 2 12 30 เด็กหญิง พรพรรณ อันธเกตุ คำคม
29 20569 2 12 31 เด็กหญิง แพรทองธาร รอยพยอม คำคม
30 20570 2 12 32 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงท้องกลาง คำคม
31 20571 2 12 33 เด็กหญิง รมิตา เมยกลาง ประชาสัมพันธ์
32 20572 2 12 34 เด็กหญิง ลักษิกา เล็กเลิศ ประชาสัมพันธ์
33 20574 2 12 35 เด็กหญิง วรัญญา ผันโพธิ์ ประชาสัมพันธ์
34 20575 2 12 36 เด็กหญิง วิลาสินี กลิ่นหอมรื่น ประชาสัมพันธ์
35 20576 2 12 37 เด็กหญิง ศิริพร ไชยรัตน์ ประชาสัมพันธ์
36 20577 2 12 38 เด็กหญิง สุธิมา จี่พิมาย คำคม
37 20578 2 12 39 เด็กหญิง สุธิมา อิ่มกลาง คำคม
38 20579 2 12 40 เด็กหญิง สุพรรณิกานต์ ขากลาง คำคม
39 20580 2 12 41 เด็กหญิง อรวี แปกลาง ประชาสัมพันธ์
40 10025 2 12 42 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพาะกลาง ประชาสัมพันธ์
41 20553 2 12 42 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา เครื่องบินพลังยาง
42 10026 2 12 43 เด็กหญิง หฤทัย สะแกทอง ประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)