18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21171 2 12 1 เด็กชาย กนกพล พุฒจันทร์ ราชันลูกหนังขาสั้น
2 21172 2 12 2 เด็กชาย จักรพรรณ ก้านโคกสูง Hand Writing
3 21173 2 12 3 เด็กชาย จิราวัฒน์ จันทร์แจ้ง ตะลุยแดนมังกร
4 21174 2 12 4 เด็กชาย เจษฎา ไกลค้างพลู Time machine
5 21175 2 12 5 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
6 21176 2 12 6 เด็กชาย ฐานิสร เป้กลาง ตะลุยแดนมังกร
7 21177 2 12 7 เด็กชาย ณัฐชานันท์ บุญด่านกลาง ตะลุยแดนมังกร
8 21178 2 12 8 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ปลั่งกลาง Time machine
9 21179 2 12 9 เด็กชาย พีรภัทร ขวาวเดช ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
10 21180 2 12 10 เด็กชาย ยศกร ฝุ่นกลาง นาฏศิลป์ไทย
11 21182 2 12 11 เด็กชาย วีรเทพ จงอ่อนกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
12 21183 2 12 12 เด็กชาย ศรชัย ตรีภพ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
13 21184 2 12 13 เด็กชาย ศักรินทร์ ทือเกาะ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
14 21185 2 12 14 เด็กชาย ศิลานนท์ ว่าวจังหรีด ออกแบบดีไซน์
15 21186 2 12 15 เด็กชาย ศิวะ ศรีสุขา ตะลุยแดนมังกร
16 21187 2 12 16 เด็กชาย สายฟ้า รักมิตร ออกแบบดีไซน์
17 21188 2 12 17 เด็กชาย สุธิโชค คุ่มจอหอ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
18 21189 2 12 18 เด็กชาย อังกูร แพทย์กลาง เศรษฐกิจพอเพียง
19 21425 2 12 19 เด็กชาย อำพล เหลือกลาง ศิลปะภาพยนตร์
20 21427 2 12 20 เด็กชาย เอกสิทธิ์ สีสูงเนิน ราชันลูกหนังขาสั้น
21 21190 2 12 21 เด็กหญิง กันยามาศ พิสิษฐ์ชัยณรงค์ เบเกอร์รี่
22 21191 2 12 22 เด็กหญิง เขมจิรา วานสิน Time machine
23 21192 2 12 23 เด็กหญิง โชติกา ภูต้อม วงโยธวาทิต
24 21193 2 12 24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
25 21194 2 12 25 เด็กหญิง ณัฐธิตา กล่อมกิ่ง ตะลุยแดนมังกร
26 21195 2 12 26 เด็กหญิง ณาริชา นิลทองหลาง Cover Dance
27 21196 2 12 27 เด็กหญิง บงกช คูณกลาง Time machine
28 21197 2 12 28 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เซียงหนู ดูหนังนั่งทำดอกไม้
29 21198 2 12 29 เด็กหญิง พรธิดา ภูเดช ตะลุยแดนมังกร
30 21199 2 12 30 เด็กหญิง พลอยนรินทร์ คงมั่น ตะลุยแดนมังกร
31 21200 2 12 31 เด็กหญิง พิชชาภา จันทร์เนตร์ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
32 21201 2 12 32 เด็กหญิง พิยาดา มุ่งทุ่งกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
33 21202 2 12 33 เด็กหญิง ภารดา พำขุนทด ตะลุยแดนมังกร
34 21203 2 12 34 เด็กหญิง เมธาพร วงค์เชียงยืน เบเกอร์รี่
35 21204 2 12 35 เด็กหญิง รักตนาวดี ชิงเมืองปัก Cover Dance
36 21205 2 12 36 เด็กหญิง วารุณี ทอนเกาะ ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
37 21206 2 12 37 เด็กหญิง วิรัลพัชร ดอกทุเรียน เบเกอร์รี่
38 21207 2 12 38 เด็กหญิง ศุภากร เรืองประโดก ศิลปะไทย
39 21208 2 12 39 เด็กหญิง สิริวิกา ชวนงูเหลือม ศิลปะไทย
40 21209 2 12 40 เด็กหญิง สุนารี งามศักดิ์ ตะลุยแดนมังกร
41 21210 2 12 41 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พงษ์พิสุทธิ์แพทย์ ตะลุยแดนมังกร
42 21211 2 12 42 เด็กหญิง อนงค์นาถ กำพุฒกลาง ตะลุยแดนมังกร
43 21212 2 12 43 เด็กหญิง อรทัย ชะนังกลาง Cover Dance
44 21213 2 12 44 เด็กหญิง เอื้อมพร ฤกษกรี ชวนคิดลิขิตอักษร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)