21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21754 2 10 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ มุ่งยุทธกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
2 21755 2 10 2 เด็กชาย จิรพัฒน์ น้อมกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
3 21756 2 10 3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ปอกระโทก ฟุตซอล
4 21757 2 10 4 เด็กชาย แทนคุณ เตียงพลกรัง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
5 21758 2 10 5 เด็กชาย ธนาธรณ์ พูลนาท สนุกคิด
6 21759 2 10 6 เด็กชาย ปริพัฒน์ ช่อกลาง โครงงานอาชีพ
7 21760 2 10 7 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปลั่งกลาง โครงงานประสานใจ
8 21761 2 10 8 เด็กชาย พชรพล เกษม สนุกคิด
9 21762 2 10 9 เด็กชาย พาณิช เมืองลอง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
10 21763 2 10 10 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แสนสุข การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
11 21764 2 10 11 เด็กชาย ภูวดล สุวรรณัง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
12 21765 2 10 12 เด็กชาย วัชพล พิมพ์กลาง สนุกคิด
13 21766 2 10 13 เด็กชาย วิชญะ สงนอก การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
14 21767 2 10 14 เด็กชาย สาธิต คำนอก การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
15 21768 2 10 15 เด็กชาย สิรภัทร เจ็ดกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
16 21769 2 10 16 เด็กชาย อภิสร ประสารสุข การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
17 21770 2 10 17 เด็กชาย อรรถพร ชะโลกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
18 21771 2 10 18 เด็กหญิง กมลชนก โพธิ์กลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
19 21772 2 10 19 เด็กหญิง กมลวรรณ ธัมมะรงค์ สวนถาด สวนแก้ว
20 21773 2 10 20 เด็กหญิง จอมขวัญ เปลี่ยนกระโทก การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
21 21774 2 10 21 เด็กหญิง จิดาภา คูนุภา นักกฎหมายน้อย
22 21775 2 10 22 เด็กหญิง จีรนันท์ สุวรรณสุข เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
23 21776 2 10 23 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สาธุชาติ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
24 21777 2 10 24 เด็กหญิง ชุติมา นาบำรุง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
25 21778 2 10 25 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ ศรีรักษา สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
26 21779 2 10 26 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นากลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
27 21780 2 10 27 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตอโนนสูง นักกฎหมายน้อย
28 21781 2 10 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลั่นหมอ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
29 21782 2 10 29 เด็กหญิง ทักษิณา ปลั่งกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
30 21783 2 10 30 เด็กหญิง นิรัชพร เจริญสุข นักกฎหมายน้อย
31 21784 2 10 31 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ แนบกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
32 21785 2 10 32 เด็กหญิง ภิตาวรรณ กลั่นเม้า การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
33 21786 2 10 33 เด็กหญิง รุ่งนภา จงห่อกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
34 21787 2 10 34 เด็กหญิง วิชญาพร จีนกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
35 21788 2 10 35 เด็กหญิง วิภาวี ยศกลาง นักกฎหมายน้อย
36 21789 2 10 36 เด็กหญิง สิรปรัชญ์ เลากลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)