18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20705 2 1 1 เด็กชาย จักรกฤษ วังขนาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
2 20706 2 1 2 เด็กชาย ญาณวิทย์ เจริญสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
3 20707 2 1 3 เด็กชาย ณภัทร ทัศคร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
4 20708 2 1 4 เด็กชาย บุญพร โอ คอนเนล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
5 20709 2 1 5 เด็กชาย ปวริศ รื่นมีแสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
6 20711 2 1 6 เด็กชาย พิชญุตม์ ขอพลอยกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
7 20712 2 1 7 เด็กชาย ภิราวัฒน์ เกษตรเวทิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
8 20713 2 1 8 เด็กชาย ศุภกร เขยกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
9 20714 2 1 9 เด็กชาย อนุรักษ์ ทูลกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
10 20715 2 1 10 เด็กชาย เอกรัตน์ โกวิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
11 20716 2 1 11 เด็กหญิง กนกพร โนกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
12 20717 2 1 12 เด็กหญิง จิราภา ประวะระ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
13 20718 2 1 13 เด็กหญิง จิราวรรณ สะอาด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
14 20719 2 1 14 เด็กหญิง เจติกาญจน์ กาญจนบุญชู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
15 20720 2 1 15 เด็กหญิง ชวาลา พิมพา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
16 20721 2 1 16 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอี้ยนไธสงกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
17 20722 2 1 17 เด็กหญิง ณัชชา ปลั่งกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
18 20723 2 1 18 เด็กหญิง ธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
19 20724 2 1 19 เด็กหญิง ธันย์ชนก ด่านนอก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
20 20725 2 1 20 เด็กหญิง บุญธิดา ค้ำชู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
21 20726 2 1 21 เด็กหญิง ปรารถนา แปรงกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
22 20727 2 1 22 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กล้าหาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
23 20728 2 1 23 เด็กหญิง ปัณฑิตา เผยกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
24 20729 2 1 24 เด็กหญิง ฟ้านำพร กลึงกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
25 20730 2 1 25 เด็กหญิง ภัทรธิดา บรรดาศักดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
26 20731 2 1 26 เด็กหญิง มธุรดา จำนองกาญจนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
27 20732 2 1 27 เด็กหญิง เมญาวดี เจริญสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
28 20733 2 1 28 เด็กหญิง ลลิตา นันกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
29 20734 2 1 29 เด็กหญิง วรางคณา ประพฤติชอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
30 20735 2 1 30 เด็กหญิง วริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
31 20736 2 1 31 เด็กหญิง เวธกา พยัฆจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
32 20737 2 1 32 เด็กหญิง ศิริมล เลากลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
33 20738 2 1 33 เด็กหญิง สิริวัลย์ เย็มสันเทียะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)
34 20739 2 1 34 เด็กหญิง อรไพลิน กรงทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 2)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)