25-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22379 1 8 1 เด็กชาย กฤติพงศ์ ขอจงกลาง เครื่องบินพลังยาง
2 22380 1 8 2 เด็กชาย จิรเมธ กรีดกลาง ช่างออกแบบ
3 22381 1 8 3 เด็กชาย เจษฎากร ดอกจันกลาง สภานักเรียน
4 22382 1 8 4 เด็กชาย ณัฐพร พีเกาะ สร้างสรรค์สีเอกรงค์
5 22383 1 8 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ​ ตั้งพิมาย หุ่นยนต์
6 22384 1 8 6 เด็กชาย นันธชัย นาคศรี ออกแบบเทคโนโลยี
7 22385 1 8 7 เด็กชาย นิธิ มุ่งใหญ่กลาง ช่างอุตสาหกรรม
8 22386 1 8 8 เด็กชาย พิชยเทพ ลับกลาง ช่างออกแบบ
9 22387 1 8 9 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ดวงบุญชู สร้างสรรค์สีเอกรงค์
10 22388 1 8 10 เด็กชาย ภูวดล ขมโคกกรวด ออกแบบเทคโนโลยี
11 22389 1 8 11 เด็กชาย รุ่งธนา นาขุนทด ช่างอุตสาหกรรม
12 22390 1 8 12 เด็กชาย วรภัทร สระภู ช่างออกแบบ
13 22391 1 8 13 เด็กชาย วรัญญู เกษตรเวทิน ช่างอุตสาหกรรม
14 22392 1 8 14 เด็กชาย ศตวรรษ ไกลค้างพลู ช่างอุตสาหกรรม
15 22393 1 8 15 เด็กชาย ศราวุฒิ อ่อนใจดี ช่างอุตสาหกรรม
16 22394 1 8 16 เด็กชาย สมยศ ถาบุญเรือง แอนิเมชั่น
17 22395 1 8 17 เด็กชาย สุวินัย เนตะฝาง เครื่องบินพลังยาง
18 22396 1 8 18 เด็กชาย อาดินันท์ แสนวันนา E-Sport
19 22397 1 8 19 เด็กหญิง กรกนก หมาย​ใหญ่​กลาง​ ช่างออกแบบ
20 22398 1 8 20 เด็กหญิง ฐิดาภา เทพวงษา อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
21 22399 1 8 21 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมนึก คำคม
22 22400 1 8 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญสุข Cover Dance To be No.1
23 22401 1 8 23 เด็กหญิง ณัฐทิชา มุ่งปั่นกลาง ช่างออกแบบ
24 22402 1 8 24 เด็กหญิง ณัฐธิชา มุ่งปั่นกลาง คณิตศิลป์
25 22403 1 8 25 เด็กหญิง ณัฐสุดา ตรวจงูเหลือม ช่างออกแบบ
26 22404 1 8 26 เด็กหญิง เบญญทิพย์ แก่นงาม คณิตศิลป์
27 22405 1 8 27 เด็กหญิง ปาริฉัตร จงพึ่งกลาง ช่างออกแบบ
28 22406 1 8 28 เด็กหญิง พรปภา กุลประเสริฐ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
29 22407 1 8 29 เด็กหญิง ภัทรินทร์ คล้อยจันทึก กีตาร์พาเพลิน
30 22408 1 8 30 เด็กหญิง มณีรัตน์ ลายนอก ช่างออกแบบ
31 22409 1 8 31 เด็กหญิง ยุพารัตน์ อ้อพิมาย คณิตศิลป์
32 22410 1 8 32 เด็กหญิง ศศินันท์ ขอพรกลาง โครงงานอาชีพ
33 22411 1 8 33 เด็กหญิง ศุภาไร ศรน้อย Cover Dance To be No.1
34 22412 1 8 34 เด็กหญิง สมิตานัน แฝงด่านกลาง Cover Dance To be No.1
35 22413 1 8 35 เด็กหญิง สาวิตรี วงศ์อามาตย์ พับเหรียญโยนทาน
36 22414 1 8 36 เด็กหญิง สุนิสา ขอเกี่ยวกลาง Cover Dance To be No.1
37 22415 1 8 37 เด็กหญิง อภิญญา มุ่ง​เย็น​กลาง​ คณิตศิลป์
38 22416 1 8 38 เด็กหญิง อริษรา มุ่งเอื้อมกลาง สวนถาด สวนแก้ว
39 22417 1 8 39 เด็กหญิง อินทิรา เพียรกลาง ช่างออกแบบ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)