18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21644 1 7 1 เด็กชาย กิตติโชค เสมา นักกฏหมายน้อย
2 21645 1 7 2 เด็กชาย กิตติโชติ ปานกลาง นักกฏหมายน้อย
3 21646 1 7 3 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ยศกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
4 21647 1 7 4 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เลี่ยมรัตน์ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
5 21648 1 7 5 เด็กชาย ชนะไชย เซมรัมย์ นักกฏหมายน้อย
6 21649 1 7 6 เด็กชาย ทวีวัฒน์ จองทองหลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
7 21650 1 7 7 เด็กชาย ธนากร บ่มกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
8 21651 1 7 8 เด็กชาย นัฐวัฒน์ ชิดนอก นักกฏหมายน้อย
9 21652 1 7 9 เด็กชาย ภัทรดนัย ประดิษฐ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
10 21653 1 7 10 เด็กชาย ภาคภูมิ ยงกลาง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
11 21654 1 7 11 เด็กชาย มีพัน มุ่งนากลาง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
12 21655 1 7 12 เด็กชาย วราเมธ วิเชียร นักกฏหมายน้อย
13 21656 1 7 13 เด็กชาย วุฒิภัทร ปริโยทัย นักกฏหมายน้อย
14 21657 1 7 14 เด็กชาย สรวิชญ์ นาคา นักกฏหมายน้อย
15 21658 1 7 15 เด็กชาย สิทธิโชค ขอใหญ่กลาง นักกฏหมายน้อย
16 21659 1 7 16 เด็กชาย หล่อศักดิ์ นันกลาง นักกฏหมายน้อย
17 21660 1 7 17 เด็กชาย อดิศักดิ์ ไซกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
18 21661 1 7 18 เด็กชาย อามร มีศิลป์ Sudoku
19 21662 1 7 19 เด็กหญิง กันยาณัฐ มลกลาง เวทคณิต
20 21663 1 7 20 เด็กหญิง กัลย์สุดา มุ่งพูนกลาง ออกแบบดีไซน์
21 21664 1 7 21 เด็กหญิง ชลดา จิตอริยชน ไหมพรมพาเพลิน
22 21665 1 7 22 เด็กหญิง ตติยาพร เกณฑ์กระโทก ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
23 21666 1 7 23 เด็กหญิง ประทานพร พงศ์สุวรรณ อย.น้อย
24 21667 1 7 24 เด็กหญิง ปาริชาต ขอเหนี่ยวกลาง เวทคณิต
25 21668 1 7 25 เด็กหญิง ปุณยาพร ยังบริบูรณ์ ไหมพรมพาเพลิน
26 21669 1 7 26 เด็กหญิง เพชรัตน์ กระจายกลาง จับผ้า
27 21670 1 7 27 เด็กหญิง วันทนีย์ ทั่งกลาง ประชาสัมพันธ์
28 21671 1 7 28 เด็กหญิง ศุภิสรา วอนทองหลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
29 21672 1 7 29 เด็กหญิง สุชาดา มีทอง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
30 21673 1 7 30 เด็กหญิง สุดารัตน์ หลงกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
31 21674 1 7 31 เด็กหญิง สุพรรณษา หมายยอดกลาง นาฏศิลป์ไทย
32 21675 1 7 32 เด็กหญิง สุภัสสร สิมวงศ์ ยุวบรรณารักษ์
33 21676 1 7 33 เด็กหญิง สุภัสสรา เคียงกลาง นักกฏหมายน้อย
34 21677 1 7 34 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ดอกพิกุล ศิลปะไทย
35 21678 1 7 35 เด็กหญิง อธิชา ป้องกัน หมอนหลอด
36 21679 1 7 36 เด็กหญิง อภิชญา ชีระภากร อย.น้อย
37 21680 1 7 37 เด็กหญิง อรษา ซื่อสัตย์ ยุวบรรณารักษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)