26-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22303 1 6 1 เด็กชาย ขจรชัย ศรีหว่างกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
2 22304 1 6 2 เด็กชาย เจริญชัย หมั่นการ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
3 22305 1 6 3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แดงกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
4 22306 1 6 4 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฉายรมย์ E-Sport
5 22307 1 6 5 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
6 22308 1 6 6 เด็กชาย ธนภัทร กันนิดา ท่วงทำนองในภาษาไทย
7 22309 1 6 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ เสือนาค สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
8 22310 1 6 8 เด็กชาย นิติพงษ์ เพ็งดี ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
9 22311 1 6 9 เด็กชาย พลกฤษณ์ เผนโคกสูง แอนิเมชั่น
10 22312 1 6 10 เด็กชาย พัทธดนธ์ กอไผ่กลาง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
11 22313 1 6 11 เด็กชาย พัทธดนย์ กระสันกลาง เครื่องบินพลังยาง
12 22314 1 6 12 เด็กชาย ภัทรวัต หลอกลาง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
13 22315 1 6 13 เด็กชาย ภาณุพงศ์ หนูนามเสริฐ คุ้มครองผู้บริโภค
14 22316 1 6 14 เด็กชาย ยศธนา เเนบกลาง เกมสร้างสรรค์
15 22317 1 6 15 เด็กชาย ศุกุลภัทร เสริมรัมย์ Sudoku
16 22318 1 6 16 เด็กชาย ศุภณัฐ เจียรประดิษฐ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
17 22319 1 6 17 เด็กชาย อธิชาติ วาดโคกสูง ของเล่นวิทยาศาสตร์
18 22320 1 6 18 เด็กชาย อนุชิต เชยด่านกลาง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
19 22321 1 6 19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทองแท้ วงโยธวาทิต
20 22322 1 6 20 เด็กหญิง ขวัญชนก บินกลาง ของเล่นวิทยาศาสตร์
21 22323 1 6 21 เด็กหญิง ขวัญศิริ เรียบเรียง โครงงานอาชีพ
22 22324 1 6 22 เด็กหญิง ชลธิชา รำกลาง Cover Dance To be No.1
23 22325 1 6 23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีวัน พับเหรียญโยนทาน
24 22326 1 6 24 เด็กหญิง นพมาศ นาสิงห์ขันธ์ เกมสร้างสรรค์
25 22327 1 6 25 เด็กหญิง นฤมล ศรีเห็มทอง มารยาทไทย
26 22328 1 6 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ ชาติรัมย์ แอนิเมชั่น
27 22329 1 6 27 เด็กหญิง นันธิดา พรมงูเหลือม โครงงานประสานใจ
28 22330 1 6 28 เด็กหญิง นาตชา เบ็ญญรัตน์ Cover Dance To be No.1
29 22331 1 6 29 เด็กหญิง พุทธรักษา​ บุญฤทธิ์​ Cover Dance To be No.1
30 22332 1 6 30 เด็กหญิง ภาณุมาส จงนอก ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
31 22333 1 6 31 เด็กหญิง เมธินี จงโปร่งกลาง Cover Dance To be No.1
32 22334 1 6 32 เด็กหญิง รัตนาภรณ์​ โกสุม ธนาคารโรงเรียน
33 22335 1 6 33 เด็กหญิง รุ่งอรุณ บุตรวงศ์ ศิลป์สร้างสรรค์
34 22336 1 6 34 เด็กหญิง วัชรินทร์ เลื่อนสันเทียะ ธนาคารโรงเรียน
35 22337 1 6 35 เด็กหญิง วิชิตา คูณกลาง โครงงานประสานใจ
36 22338 1 6 36 เด็กหญิง วิไลพร ฟองกระโทก ของเล่นวิทยาศาสตร์
37 22339 1 6 37 เด็กหญิง อนัญญา จิตดี งานสวนพฤกษศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)