23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20864 1 5 1 เด็กชาย กฤชเพชร ขอบัวกลาง กรีฑา
2 20865 1 5 2 เด็กชาย จิรภัทร ปลอดภัย ออกแบบเทคโนโลยี
3 20866 1 5 3 เด็กชาย เจษฎาพร ครสรขันธ์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
4 20867 1 5 4 เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ทองวิจิตร ออกแบบเทคโนโลยี
5 20868 1 5 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย กำบังกาย เครื่องบินพลังยาง
6 20869 1 5 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นอ่อน กรีฑา
7 20870 1 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร รัตกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
8 20871 1 5 8 เด็กชาย ธีรภัทร ทองกลาง Art Craft
9 20872 1 5 9 เด็กชาย นิติพัฒน์ ใกล้กลาง Crossword
10 20873 1 5 10 เด็กชาย ภาณุพงศ์ จงสุขกลาง ความงามทางคณิตศาสตร์
11 20874 1 5 11 เด็กชาย ภานุวิชญ์ รินทรักษ์ เครื่องบินพลังยาง
12 20875 1 5 12 เด็กชาย ภาสกร แควกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
13 20876 1 5 13 เด็กชาย ภูสิน จั่นกลาง Art Craft
14 20877 1 5 14 เด็กชาย มนชัย ครจำนงค์ คิดเลขเร็ว
15 20878 1 5 15 เด็กชาย วัชรพล เหล็กจันอัด เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
16 20879 1 5 16 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ใจเด็ด คิดเลขเร็ว
17 20880 1 5 17 เด็กชาย ศุภกร ด่านทองหลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18 20881 1 5 18 เด็กชาย สุรสีห์ อารีกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
19 20882 1 5 19 เด็กชาย อภิชัย จุมพิฏกะพันธุ์ Art Craft
20 20883 1 5 20 เด็กชาย เอกณริน การณรงค์ Art Craft
21 20884 1 5 21 เด็กหญิง คณิดา มานอก เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
22 20885 1 5 22 เด็กหญิง กาญจนา เชิญกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
23 20886 1 5 23 เด็กหญิง ขนิษฐา ทะนง เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
24 20887 1 5 24 เด็กหญิง จอมขวัญ พวงคำ ศิลปะไทย
25 20888 1 5 25 เด็กหญิง จิราลักษณ์ สันกลาง เบเกอร์รี่
26 20889 1 5 26 เด็กหญิง เจีย คี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 20890 1 5 27 เด็กหญิง ชนกานต์ ภักดีแก้ว เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
28 20891 1 5 28 เด็กหญิง ชนาภัทร ลาภวัน เบเกอร์รี่
29 20892 1 5 29 เด็กหญิง ชนิกานต์ พัฒมณี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
30 20893 1 5 31 เด็กหญิง นนธญา ขอจุลกลาง เบเกอร์รี่
31 20894 1 5 32 เด็กหญิง บงกช โนนกระโทก เบเกอร์รี่
32 20895 1 5 33 เด็กหญิง บงกชพร ดอกทุเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์
33 20896 1 5 34 เด็กหญิง บัณฑิตา ชิดนอก เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
34 20897 1 5 35 เด็กหญิง ปิยวรรณ คุดนอก เบเกอร์รี่
35 20898 1 5 36 เด็กหญิง พรชิตา ดำเหล็ก ฅ.คนสร้างภาพ
36 20899 1 5 37 เด็กหญิง เพชรมณี ตับกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
37 20900 1 5 38 เด็กหญิง ลักษิกา พื้นเกาะ นักกฎหมายน้อย
38 20901 1 5 39 เด็กหญิง วรรณฤดี หมื่นอาจ นักกฎหมายน้อย
39 20902 1 5 40 เด็กหญิง วัศยา พลอยกลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
40 20903 1 5 41 เด็กหญิง สุนิสา ฤทธิ์ประสาท ฅ.คนสร้างภาพ
41 20904 1 5 42 เด็กหญิง สุพรรณษา ร่มเริง ความงามทางคณิตศาสตร์
42 20905 1 5 43 เด็กหญิง สุมิตตา กะฐินเทศ การ์ตูนญี่ปุ่น
43 20906 1 5 44 เด็กหญิง อารยา ภู่กลาง Crossword

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)