25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20820 1 4 1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงมาลา วิทย์คิดสนุก
2 20821 1 4 2 เด็กชาย จิรเดช ชัยสาร วิทย์คิดสนุก
3 20822 1 4 3 เด็กชาย ชนะภัย สลักคำ วิทย์คิดสนุก
4 20823 1 4 4 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ เอมสวัสดิ์ Gramma ฮาเฮ
5 20824 1 4 5 เด็กชาย ทักษดนัย เผยกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
6 20825 1 4 6 เด็กชาย ธนกร ขาวหอมกลิ่น Crossword
7 20826 1 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายถมกลาง Crossword
8 20827 1 4 8 เด็กชาย นัธวัฒน์ เปียโคกสูง วิทย์คิดสนุก
9 20828 1 4 9 เด็กชาย บัณฑิต แหวนโคกสูง Crossword
10 20829 1 4 10 เด็กชาย พิชญทัศน์ ขวัญหมั่น Art Craft
11 20830 1 4 11 เด็กชาย พีรภัทร กระทุ่มกลาง วิทย์คิดสนุก
12 20831 1 4 12 เด็กชาย ภัทรดนัย หนุนกลาง ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
13 20832 1 4 13 เด็กชาย ภูธิป กาวะโล Crossword
14 20833 1 4 14 เด็กชาย ภูผา หวังกำกลาง Gramma ฮาเฮ
15 20834 1 4 15 เด็กชาย ภูริ ฤทธิ์ด่านกลาง Crossword
16 20835 1 4 16 เด็กชาย ศราวุฒิ คูณสาร เครื่องบินพลังยาง
17 20836 1 4 17 เด็กชาย ศราวุธ กงทัพ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
18 20837 1 4 18 เด็กชาย ศีรชัช มณีกลาง Crossword
19 20838 1 4 19 เด็กชาย สุรชัย คิดรอบ Crossword
20 20839 1 4 20 เด็กชาย อนุวัฒน์ ตอนกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
21 20840 1 4 21 เด็กชาย อัครพล กุนอก วิทย์คิดสนุก
22 20841 1 4 22 เด็กหญิง กรรณิกา มุ่งปั่นกลาง จัดถาดสวนแก้ว
23 20842 1 4 23 เด็กหญิง จิราภรณ์ ทับพุดซา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
24 20843 1 4 24 เด็กหญิง จิราวรรณ ซึมกลาง Crossword
25 20844 1 4 25 เด็กหญิง ณัชชา รวมกิ่ง จัดถาดสวนแก้ว
26 20845 1 4 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เพ็ชรกิ่ง จัดถาดสวนแก้ว
27 20846 1 4 27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วิไลกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
28 20847 1 4 28 เด็กหญิง ณัฐพร ชิดจันอัด คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
29 20848 1 4 29 เด็กหญิง ทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
30 20849 1 4 30 เด็กหญิง นันทกานต์ มลกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 20850 1 4 31 เด็กหญิง นิภาพร มลกลาง Crossword
32 20851 1 4 32 เด็กหญิง ปัณณธร สุวิทยศักดิ์ วงโยธวาทิต
33 20852 1 4 33 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปลั่งกลาง ดนตรีในสวน
34 20853 1 4 34 เด็กหญิง ปิณฑิรา แสงดำ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
35 20854 1 4 35 เด็กหญิง พรรณชนก พานทอง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
36 20855 1 4 36 เด็กหญิง ภคพร บุญทีฆ์ ศิลปะไทย
37 20856 1 4 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชิญกลาง ดินญี่ปุ่นปั้นจิ้ว
38 20857 1 4 38 เด็กหญิง รินรดา เพียรกลาง Crossword
39 20858 1 4 39 เด็กหญิง วรรณศิริ ดีนา Crossword
40 20859 1 4 40 เด็กหญิง วรัญญา เผือนกลาง จัดถาดสวนแก้ว
41 20860 1 4 41 เด็กหญิง วาทินี เลากลาง Crossword
42 20861 1 4 42 เด็กหญิง วิชญาดา ไม้กลาง จัดถาดสวนแก้ว
43 20862 1 4 43 เด็กหญิง สิริวิมล จีนนอก Crossword
44 20863 1 4 44 เด็กหญิง อรยา นิลกลาง ฟุตซอลหญิง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)