18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21533 1 4 1 เด็กชาย จักริน หนันแป ออกแบบเทคโนโลยี
2 21535 1 4 3 เด็กชาย ชลอภิชาติ บุตรสิม Crossword
3 21536 1 4 4 เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองกลาง Art Craft
4 21537 1 4 5 เด็กชาย ถิรศักดิ์ จีบโพธิ์ จับผ้า
5 21538 1 4 6 เด็กชาย ทิวากร งอนกลาง คณิตศาสตร์หรรษา
6 21539 1 4 7 เด็กชาย ธนกฤต เนียนกลาง Crossword
7 21540 1 4 8 เด็กชาย ธรรมธัช พุฒกลาง คณิตศาสตร์หรรษา
8 21541 1 4 9 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ผลเจริญ เวทคณิต
9 21542 1 4 10 เด็กชาย ธีรภัทร์ พานอิ่ม ออกแบบดีไซน์
10 21543 1 4 11 เด็กชาย นิติภูมิ วงษาปัดนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
11 21544 1 4 12 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ รอดกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
12 21545 1 4 13 เด็กชาย ภควัตร์ สมนา คณิตศาสตร์หรรษา
13 21546 1 4 14 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มุ่งก่อกลาง ศิลปะไทย
14 21547 1 4 15 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เพ็งกลาง คณิตศาสตร์หรรษา
15 21548 1 4 16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พิมพ์หอม กราฟิกสังคมศึกษา
16 21549 1 4 17 เด็กชาย สิรภพ สุขศรีนาค คณิตศาสตร์หรรษา
17 21550 1 4 18 เด็กชาย อณัฐพล ข่าวกระโทก ศิลปะไทย
18 21551 1 4 19 เด็กหญิง ขนิษฐา กอคูณกลาง Hand Writing
19 21552 1 4 20 เด็กหญิง จิตรลดา โจสันเทียะ วงโยธวาทิต
20 21553 1 4 21 เด็กหญิง ชญานิศ ชาฎา ออกแบบดีไซน์
21 21554 1 4 22 เด็กหญิง ชนาภา สวยกลาง ออกแบบดีไซน์
22 21555 1 4 23 เด็กหญิง ชาลิสา กาดกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
23 21556 1 4 24 เด็กหญิง ชุติมา สุภารี สื่อสารภาษาอังกฤษ
24 21557 1 4 25 เด็กหญิง ฐิติกานต์ จันทศร นักกฏหมายน้อย
25 21558 1 4 26 เด็กหญิง ณภัทรา กลิ่นหอม เบเกอร์รี่
26 21559 1 4 27 เด็กหญิง ณัฐชา ภาคีฑูต เบเกอร์รี่
27 21560 1 4 28 เด็กหญิง ธารใส จอมทรักษ์ Cover Dance
28 21561 1 4 29 เด็กหญิง ธารารัตน์ เจนด่านกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
29 21562 1 4 30 เด็กหญิง นันทพร ชูสลับ นาฏศิลป์ไทย
30 21563 1 4 31 เด็กหญิง ภัคธีมา จงคล้ายกลาง Art Craft
31 21564 1 4 32 เด็กหญิง วิไลวรรณ ถิ่นกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
32 21565 1 4 33 เด็กหญิง สุภัสรา ลาภสาร นักกฏหมายน้อย
33 21566 1 4 34 เด็กหญิง สุวิมล พิรักษา Time machine
34 21567 1 4 35 เด็กหญิง อรนุช พันศิริ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
35 21568 1 4 36 เด็กหญิง อารียา จักเฮียม Hand Writing
36 21569 1 4 37 เด็กหญิง อารียา ทักษิณคุณ Cover Dance

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)