17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21933 1 15 1 เด็กชาย กรวิชญ์ พยัคจันทร์ สนุกคิด Is All Around
2 21934 1 15 2 เด็กชาย จักรภัทร ขอนบกลาง Crossword
3 21935 1 15 3 เด็กชาย จิรายุ ทับกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
4 21936 1 15 4 เด็กชาย ฉัตรชัย เหชัยภูมิ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
5 21937 1 15 5 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ธูปกลาง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
6 21938 1 15 6 เด็กชาย เตวิชย์ มุ่งย่อมกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
7 21939 1 15 7 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ประสิทธิเกตุ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
8 21940 1 15 8 เด็กชาย นิธิ ขอมีกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
9 21941 1 15 9 เด็กชาย ปรวิศณ์ เทพหอม ชวนคิดลิขิตอักษร
10 21942 1 15 10 เด็กชาย ปิยพงษ์ มั่นโพนทอง ไหมพรมพาเพลิน
11 21943 1 15 11 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ ถมวิลัน ไหมพรมพาเพลิน
12 21944 1 15 12 เด็กชาย พงษ์สิรี หมายเงา จับผ้า
13 21945 1 15 13 เด็กชาย พิทักษ์ ยศกลาง วงโยธวาทิต
14 21946 1 15 14 เด็กชาย วีรชาติ เจริญสุข ออกแบบเทคโนโลยี
15 21947 1 15 15 เด็กชาย สรวิชญ์ ปลูกกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
16 21948 1 15 16 เด็กชาย อัครเดช คีรีกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
17 21949 1 15 17 เด็กหญิง คีตภัทร ตันกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
18 21950 1 15 18 เด็กหญิง ชนากานต์ ดือขุนทด ดูหนังนั่งทำดอกไม้
19 21951 1 15 19 เด็กหญิง ณัฐธิดา หอมหนองจะบก คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
20 21952 1 15 20 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา เยื้องกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
21 21953 1 15 21 เด็กหญิง ธนวรรณ เรืองมะเริง คอมพิวเตอร์น่ารู้
22 21954 1 15 22 เด็กหญิง ธนิษฐา พ่อค้า สนุกกับการพับ
23 21955 1 15 23 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ศรีรักสัตย์ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
24 21956 1 15 24 เด็กหญิง นภัสสร สร้างไร่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
25 21957 1 15 25 เด็กหญิง นันทิกาณต์ ปี่กลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
26 21958 1 15 26 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แก้วกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
27 21959 1 15 27 เด็กหญิง ภัคจิรา เท่าเทียม เศรษฐกิจพอเพียง
28 21960 1 15 28 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เจือจันทึก สนุกคิด Is All Around
29 21961 1 15 29 เด็กหญิง มณีพันธุ์ แซ่ตัน ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
30 21962 1 15 30 เด็กหญิง รุจิรา มุ่งแฝงกลาง ศิลปะไทย
31 21963 1 15 31 เด็กหญิง ลลิตา มุ่งภู่กลาง จับผ้า
32 21964 1 15 32 เด็กหญิง ศุภนุช แย้มกลาง Time machine
33 21965 1 15 33 เด็กหญิง สิตานันท์ ดูแล เศรษฐกิจพอเพียง
34 21966 1 15 34 เด็กหญิง สุนิษา มุ่งเย็นกลาง ศิลปะไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)