18-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22589 1 14 1 เด็กชาย คณาธิป อิ่มกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
2 22590 1 14 2 เด็กชาย คณิศร อินนอก หนังสือเล่มเล็ก
3 22591 1 14 3 เด็กชาย ชนม์สวัสดิ์ นันกลาง สภานักเรียน
4 22592 1 14 4 เด็กชาย เดชาวัต เอ้สูงเนิน หมอนหลอด
5 22593 1 14 5 เด็กชาย ทักษ์ธนันชัย ม่านกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
6 22594 1 14 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ พลอยกลาง หมากฮอส
7 22595 1 14 7 เด็กชาย ธีรธาดา ฤทธิ์กลาง ฟุตซอล
8 22596 1 14 8 เด็กชาย นรพงศ์พันธ์ ศิริวงศ์ เกมสร้างสรรค์
9 22597 1 14 9 เด็กชาย ปรีชา ชื่นวรรณูปถัมภ์ ภาษาพาสาร
10 22598 1 14 10 เด็กชาย พงศ์พญา หมายขีดกลาง สภานักเรียน
11 22599 1 14 11 เด็กชาย พรเทพ บัวฉิ่ง สภานักเรียน
12 22600 1 14 12 เด็กชาย รุ่งตะวัน มุ่งโตกลาง Youtube
13 22601 1 14 13 เด็กชาย วรสรณ์ กองทองหลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
14 22602 1 14 14 เด็กชาย วัฒน์ศร ปลั่งประเสริฐ Youtube
15 22603 1 14 15 เด็กชาย ศุภกฤต ศิริกลิ่น สภานักเรียน
16 22604 1 14 16 เด็กชาย สิริวัฒน์ ละครศรี ธนาคารโรงเรียน
17 22605 1 14 17 เด็กชาย อินทัช สุภาพปัญญา สภานักเรียน
18 22606 1 14 18 เด็กหญิง กมลวรรณ คำยอด สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
19 22607 1 14 19 เด็กหญิง เกวลิน หุ้นกลาง ไหมพรมหลายไจ
20 22608 1 14 20 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทุมกระโทก สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
21 22609 1 14 21 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พยุงกลาง สวนถาด สวนแก้ว
22 22610 1 14 22 เด็กหญิง ธนัชพร มุ่งใหญ่กลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
23 22611 1 14 23 เด็กหญิง นลินนิภา เพ็งกลาง โครงงานอาชีพ
24 22612 1 14 24 เด็กหญิง นิตยา เมืองกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
25 22613 1 14 25 เด็กหญิง ประนิชา ใจหลัก สวนถาด สวนแก้ว
26 22614 1 14 26 เด็กหญิง ปรัชญา ยศกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
27 22615 1 14 27 เด็กหญิง รุ่งเรือง ด้วงกลาง โครงงานอาชีพ
28 22616 1 14 28 เด็กหญิง วนัชพร ชุ่มวิจิตร สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
29 22617 1 14 29 เด็กหญิง สโรชา ดุนกลาง Math Bingo
30 22618 1 14 30 เด็กหญิง สุปรีดา มีมานะ หนังสือเล่มเล็ก
31 22619 1 14 31 เด็กหญิง สุพรรณษา มณีสิงห์ ไหมพรมหลายไจ
32 22620 1 14 32 เด็กหญิง สุวนันท์ ทับทอง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
33 22621 1 14 33 เด็กหญิง อริสรา เมืองวงศ์ โครงงานอาชีพ
34 22622 1 14 34 เด็กหญิง อินทิรา เคยพุทรา หมอนหลอด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)