18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21898 1 14 1 เด็กชาย จรกฤตย์ จ่างโพธิ์ ศิลปะไทย
2 21899 1 14 2 เด็กชาย จิรโชติ อันพิมพ์ เครื่องบินพลังยาง
3 21900 1 14 3 เด็กชาย จิรายุ แคล้วภัย งานช่าง
4 21901 1 14 4 เด็กชาย เฉลิมชัย เกมกลาง Sudoku
5 21902 1 14 5 เด็กชาย ชัชวาลย์ แคล้วกลาง นักกฏหมายน้อย
6 21903 1 14 6 เด็กชาย ณัฐวัศ ชูชีพ สนุกคิด Is All Around
7 21904 1 14 7 เด็กชาย ดิศรณ์ มุ่งโตกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
8 21905 1 14 8 เด็กชาย ธนภัทร นาคผ่อง ธนาคารโรงเรียน
9 21906 1 14 9 เด็กชาย ธีรภัทร์ กัณหา Hand Writing
10 21907 1 14 10 เด็กชาย พงษ์พิษณุ เชาว์กลาง เวทคณิต
11 21908 1 14 11 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กระทุ่มกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
12 21909 1 14 12 เด็กชาย วรรณชัย ชนังกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
13 21910 1 14 13 เด็กชาย วริชกร รักชื่น Hand Writing
14 21911 1 14 14 เด็กชาย ศุภณัฐ สวยกลาง Sci-Art การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
15 21912 1 14 15 เด็กชาย สุรวิชญ์ นางหงษ์ งานช่าง
16 21913 1 14 16 เด็กชาย โสภณ แสนโสภา ศิลปะภาพยนตร์
17 21914 1 14 17 เด็กชาย อธิภัทร์ มุ่งภู่กลาง งานช่าง
18 21915 1 14 18 เด็กหญิง กานต์ธิดา ธูปกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
19 21916 1 14 19 เด็กหญิง กุลรัตน์ บุญประกอบ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
20 21917 1 14 20 เด็กหญิง จิราสิณี จิตพิมาย นาฏศิลป์ไทย
21 21918 1 14 21 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เมืองกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
22 21919 1 14 22 เด็กหญิง ณัชชา สิงห์ราชู เศรษฐกิจพอเพียง
23 21920 1 14 23 เด็กหญิง ณัฐฐาพร ติ๊ดหนู คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
24 21921 1 14 24 เด็กหญิง ณัฐธิดา กองทองหลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
25 21922 1 14 25 เด็กหญิง ธิดาพร หมายใยกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
26 21923 1 14 26 เด็กหญิง นันทิชา ฉัดพิมาย สนุกคิด Is All Around
27 21924 1 14 27 เด็กหญิง บุณยาพร สำเร็จงาน ศิลปะไทย
28 21925 1 14 28 เด็กหญิง พัชรี ปานกะทอน นาฏศิลป์ไทย
29 21926 1 14 29 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ คุ้มกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
30 21927 1 14 30 เด็กหญิง รัชนีพร พิศชม จับผ้า
31 21928 1 14 31 เด็กหญิง รุจิรดา ชื่นนาเสียว ดนตรีไทย
32 21929 1 14 32 เด็กหญิง วนัชพร สระกลาง ออกแบบดีไซน์
33 21930 1 14 33 เด็กหญิง วรัทยา สื่อกลาง ไหมพรมพาเพลิน
34 21931 1 14 34 เด็กหญิง ศรัญญา วิลามาศ สนุกคิด Is All Around
35 21932 1 14 35 เด็กหญิง ศรินทิพย์ บัวป้อม ดนตรีในสวน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)