25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21214 1 13 1 เด็กชาย กฤษณพงค์ พุฒกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 21215 1 13 2 เด็กชาย จิราวัฒน์ โลสันเทียะ วิทย์คิดสนุก
3 21216 1 13 3 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ถ่ายสูงเนิน ภาษาอังกฤษแสนสนุก
4 21217 1 13 4 เด็กชาย ชยกร รังษีธนากร วิทย์คิดสนุก
5 21218 1 13 5 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ วินทะไชย วิทย์คิดสนุก
6 21219 1 13 6 เด็กชาย ณพลเดช แจ่มแจ้ง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 21220 1 13 7 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ลิ่มมั่น วิทย์คิดสนุก
8 21221 1 13 8 เด็กชาย ณัฐพล เปล่งวิชา ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
9 21222 1 13 9 เด็กชาย ธนกร เปรมกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10 21223 1 13 10 เด็กชาย ธนดล หินกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
11 21224 1 13 11 เด็กชาย ธนากร เนียมกลาง วิทย์คิดสนุก
12 21225 1 13 12 เด็กชาย ธนาศักดิ์ ตากิ่มนอก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
13 21226 1 13 13 เด็กชาย นครินทร์ หนุนกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
14 21227 1 13 14 เด็กชาย นวพล บีพิมาย วงโยธวาทิต
15 21228 1 13 15 เด็กชาย ปรเมศ จินดาภี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16 21229 1 13 16 เด็กชาย พิทวัส ยศสูงเนิน อ่านคล่อง เขียนคล่อง
17 21230 1 13 17 เด็กชาย ภูมิพงศ์ หวังชุมกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
18 21231 1 13 18 เด็กชาย ศุภชัย ถิ่นโคกสูง ชวนคิดลิขิตอักษร
19 21232 1 13 19 เด็กชาย สิรภัทร ศรีจันทร์ ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
20 21233 1 13 20 เด็กชาย เอกราช ปิ่นสันเทียะ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21 21234 1 13 21 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ขอจัดกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
22 21235 1 13 22 เด็กหญิง กัลยกร ปลั่งกลาง ฟุตซอลหญิง
23 21236 1 13 23 เด็กหญิง กุลวิสาข์ อยู่เสิง นาฏศิลป์ไทย
24 21237 1 13 24 เด็กหญิง จันทมณี เคียงสันเทียะ ฟุตซอลหญิง
25 21238 1 13 25 เด็กหญิง เชลซี แก็สคอยน์ ความงามทางคณิตศาสตร์
26 21239 1 13 26 เด็กหญิง ฐิตาภา กลางโคกกรวด เล่านิทานคุณธรรม
27 21240 1 13 27 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เช่นพิมาย ความงามทางคณิตศาสตร์
28 21241 1 13 28 เด็กหญิง ณัฐญาดา มุ่งกลาง สนุกคิด Is All Around
29 21242 1 13 29 เด็กหญิง นรมน หงษ์ทอง ฟุตซอลหญิง
30 21243 1 13 30 เด็กหญิง เบญวรรณ พรรณสาลี้ แอโรบิก
31 21244 1 13 31 เด็กหญิง พรนภัส เพชรสุข ความงามทางคณิตศาสตร์
32 21245 1 13 32 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เต้ากลาง ฟุตซอลหญิง
33 21246 1 13 33 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ พิมปรุ นาฏศิลป์ไทย
34 21247 1 13 34 เด็กหญิง ภูษิตา ตรีกลาง วงโยธวาทิต
35 21248 1 13 35 เด็กหญิง รัตนากร ซึมกลาง เล่านิทานคุณธรรม
36 21249 1 13 36 เด็กหญิง ศรินญา ปลาธิเก ความงามทางคณิตศาสตร์
37 21250 1 13 37 เด็กหญิง ศศิมนต์ ดอกกระทุ่ม ศิลปะภาพยนตร์
38 21251 1 13 38 เด็กหญิง ศิริมา ขอทองกลาง ศิลปะภาพยนตร์
39 21252 1 13 39 เด็กหญิง ศุภิสรา เจียกงูเหลือม แอโรบิก
40 21253 1 13 40 เด็กหญิง สไบทอง นามวงศ์ ฟุตซอลหญิง
41 21254 1 13 41 เด็กหญิง สร้อยทิพย์ ชั้นกลาง ภาษาจีนหรรษา
42 21255 1 13 42 เด็กหญิง สุวิมล มุ่งเขตร์กลาง วิทย์คิดสนุก
43 21256 1 13 43 เด็กหญิง อรปรียา กอพลูกลาง ทะเบียนหรรษา
44 21257 1 13 44 เด็กหญิง สโรชินี สุดรักษ์ เล่านิทานคุณธรรม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)