18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21861 1 13 1 เด็กชาย กมลทรรศน์ เกยกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
2 21862 1 13 2 เด็กชาย กันตพิชญ์ ประเสริฐการ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
3 21863 1 13 3 เด็กชาย ไกรวัฒน์ บุญกล้า ตะกร้อ
4 21864 1 13 4 เด็กชาย คมเพชร เพ็งกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
5 21865 1 13 5 เด็กชาย จิรพัฒน์ ชุ่มกลาง เวทคณิต
6 21866 1 13 6 เด็กชาย ณฐกร ชายกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
7 21867 1 13 7 เด็กชาย ทยากร เรืองเจริญ งานช่าง
8 21868 1 13 8 เด็กชาย ธนกร ฤทธิ์ไธสง ศิลปะภาพยนตร์
9 21869 1 13 9 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งเย็นกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
10 21870 1 13 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปราการไชย คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
11 21871 1 13 11 เด็กชาย ธีทัต เอกจำนงค์ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
12 21872 1 13 12 เด็กชาย นนทวัฒน์ จันทร์สุวรรณ คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
13 21873 1 13 13 เด็กชาย นพดล บังพิมาย ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
14 21874 1 13 14 เด็กชาย ปิยพัทธ์ กลิ่นกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
15 21875 1 13 15 เด็กชาย รัฐภูมิ หวังกำกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
16 21876 1 13 16 เด็กชาย วีรภัทร ผันกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
17 21877 1 13 17 เด็กชาย วีระศักดิ์ รวมกิ่ง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
18 21878 1 13 18 เด็กชาย อดิศร ยิ้มพุดซา เศรษฐกิจพอเพียง
19 21879 1 13 19 เด็กชาย อานนท์ ชลลอก คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
20 21880 1 13 20 เด็กหญิง กมลชนก ถ่อมกลาง ธนาคารโรงเรียน
21 21881 1 13 21 เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมทา พับเหรียญโปรยทาน
22 21882 1 13 22 เด็กหญิง จุฑามาศ คล้ายอ้น นาฏศิลป์ไทย
23 21883 1 13 23 เด็กหญิง ชุติมล ตรงด่านกลาง Cover Dance
24 21884 1 13 24 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เกียรตินอก Sudoku
25 21885 1 13 25 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ จีนกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
26 21886 1 13 26 เด็กหญิง บุษราคัม จำปาลา สนุกกับการพับ
27 21887 1 13 27 เด็กหญิง ปนัดดา สุขกำปัง จับผ้า
28 21888 1 13 28 เด็กหญิง ภัทรพรรณ บุญมา Sudoku
29 21889 1 13 29 เด็กหญิง ภัทรวดี ปลั่งกลาง พับเหรียญโปรยทาน
30 21890 1 13 30 เด็กหญิง ภารวี นุศิริหาร ธนาคารโรงเรียน
31 21891 1 13 31 เด็กหญิง ศศิกานต์ อบทองหลาง นาฏศิลป์ไทย
32 21892 1 13 32 เด็กหญิง ศศิธร รักด่านกลาง Sudoku
33 21893 1 13 33 เด็กหญิง ศิรินภา เรียบร้อย ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
34 21894 1 13 34 เด็กหญิง สิริกร ดอนจินดา อ่านคล่อง เขียนคล่อง
35 21895 1 13 35 เด็กหญิง สุธิดา ทานาแซง พับเหรียญโปรยทาน
36 21896 1 13 36 เด็กหญิง อริสา คงหา ธนาคารโรงเรียน
37 21897 1 13 37 เด็กหญิง อัจฉราพรรณ เที่ยวกลาง Cover Dance

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)