25-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22522 1 12 1 เด็กชาย กสิวัฒน์ แจ่มวรรณา โครงงานอาชีพ
2 22523 1 12 2 เด็กชาย กิตติชัญญา แปกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
3 22524 1 12 3 เด็กชาย ธนากร บุตรกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
4 22525 1 12 4 เด็กชาย ธราเทพ พันเดช ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
5 22526 1 12 5 เด็กชาย ธันวา ใยคำ Youtube
6 22527 1 12 6 เด็กชาย ปฎิมากร คูณกลาง โครงงานอาชีพ
7 22528 1 12 7 เด็กชาย ประดิพัทธ์ ตรีภพ ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
8 22529 1 12 8 เด็กชาย ปุณยวีร์ แก้วกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
9 22530 1 12 9 เด็กชาย พงศกร ซึมกลาง โครงงานอาชีพ
10 22531 1 12 10 เด็กชาย พงศธร วันพุธ E-Sport
11 22532 1 12 11 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ตรวจงูเหลือม ออกแบบเทคโนโลยี
12 22533 1 12 12 เด็กชาย ศรัณยู รัตนศฤงค์ หนังสือเล่มเล็ก
13 22534 1 12 13 เด็กชาย สหรัฐ จูงกลาง Youtube
14 22535 1 12 14 เด็กชาย สุชาติ มัวจะบก โครงงานอาชีพ
15 22536 1 12 15 เด็กชาย อภิวัฒน์ เกาะจอหอ ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
16 22537 1 12 16 เด็กชาย อลังกาล พุ่มจอหอ วงโยธวาทิต
17 22538 1 12 17 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ กฤษณ์กลาง แอนิเมชั่น
18 22539 1 12 18 เด็กหญิง กัญญารัตน์ กรีดกลาง มารยาทไทย
19 22540 1 12 19 เด็กหญิง ชนิสรา กางร่มกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
20 22541 1 12 20 เด็กหญิง ชนิสรา หมายอมกลาง ธนาคารโรงเรียน
21 22542 1 12 21 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ มุ่งเกี้ยวกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
22 22543 1 12 22 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สมานพงษ์ รักษ์วรรณคดี
23 22544 1 12 23 เด็กหญิง พัชรินทร์ แก้วนาเหนือ รักษ์วรรณคดี
24 22545 1 12 24 เด็กหญิง ภัทราพร เครือดี อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
25 22546 1 12 25 เด็กหญิง มนภร มั่นกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
26 22547 1 12 26 เด็กหญิง มนัสนันท์ เมฆาพันธุ์ พับเหรียญโยนทาน
27 22548 1 12 27 เด็กหญิง วรัญญาถรณ์ จงพึ่งกลาง อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
28 22549 1 12 28 เด็กหญิง วิรดา เขียนโคกกรวด เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
29 22550 1 12 29 เด็กหญิง สุพิชญา หงษา เปตอง
30 22551 1 12 30 เด็กหญิง โสริวัน จูงกลาง Sudoku
31 22552 1 12 31 เด็กหญิง อรัญธิญา ทิพย์สุวรรณ คำคม
32 22553 1 12 32 เด็กหญิง อักษราภัค จันทรพิมพ์ เล่านิทานคุณธรรม
33 22554 1 12 33 เด็กหญิง ฮุ้ยยู ลี คำคม
34 22771 1 12 34 เด็กหญิง สุพัตรา ดอนมอญ ละครญี่ปุ่น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)