18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21790 1 11 1 เด็กชาย ชนธีร์ นามพันดุง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
2 21791 1 11 2 เด็กชาย ชนาธิป ลำขุนทด Crossword
3 21792 1 11 3 เด็กชาย ชนาธิป มีกำปัง ศิลปะไทย
4 21793 1 11 4 เด็กชาย ชัยชนะ ดีอ้น คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
5 21794 1 11 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สอดสน ชวนคิดลิขิตอักษร
6 21795 1 11 6 เด็กชาย ตรีเพชร ปานกะทอน อย.น้อย
7 21796 1 11 7 เด็กชาย ทักษดนย์ ชำนาญกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8 21797 1 11 8 เด็กชาย ธนวพัฒน์ สวยกลาง สนุกกับการพับ
9 21798 1 11 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจริญศรี ภาษาพาเพลิน
10 21799 1 11 10 เด็กชาย ภานุพงศ์ จาบกลาง ราชันลูกหนังขาสั้น
11 21800 1 11 11 เด็กชาย ยศกร ดุมกลาง หมอนหลอด
12 21801 1 11 12 เด็กชาย เศรษฐวัฒน์ คำแหงพล จับผ้า
13 21802 1 11 13 เด็กชาย สิรวิชญ์ เฒ่าอุดม เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
14 21803 1 11 14 เด็กชาย สุรพิชญ์ อริยสุระ วงโยธวาทิต
15 21804 1 11 15 เด็กชาย อภิวิชญ์ บุตรจันทร์ ชวนคิดลิขิตอักษร
16 21805 1 11 16 เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรพิมาย เวทคณิต
17 21806 1 11 17 เด็กชาย อาศิรพจน์ เล็กสิงห์โต เศรษฐกิจพอเพียง
18 21807 1 11 18 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มุ่งยุทธกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
19 21808 1 11 19 เด็กหญิง ชมัยพร นกสามเมือง Crossword
20 21809 1 11 20 เด็กหญิง ญาดา ขอถือกลาง ออกแบบดีไซน์
21 21810 1 11 21 เด็กหญิง ธนกาญจน์ โพธิ์จักร์ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
22 21811 1 11 22 เด็กหญิง นรีกานต์ พิศนอก วงโยธวาทิต
23 21812 1 11 23 เด็กหญิง ปนัดดา ขอชูกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
24 21813 1 11 24 เด็กหญิง ปาริฉัตร เปรี่ยมหมื่นไวย์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน
25 21814 1 11 25 เด็กหญิง พรชนก แก้วกุย จิตอาสาพัฒนาชุมชน
26 21815 1 11 26 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดั้งขุนทด อ่านคล่อง เขียนคล่อง
27 21816 1 11 27 เด็กหญิง พิราวรรณ สิงไทยสง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
28 21817 1 11 28 เด็กหญิง รัตฏวัล กลางจันทรา อ่านคล่อง เขียนคล่อง
29 21818 1 11 29 เด็กหญิง รัตนพร แสงฉาย Cover Dance
30 21819 1 11 30 เด็กหญิง สิรารมย์ ศรีรักสัตย์ Isci
31 21820 1 11 31 เด็กหญิง สิรินยา พิมพ์ทอง ไหมพรมพาเพลิน
32 21821 1 11 32 เด็กหญิง สุกัญญา เกิดกลาง Isci
33 21822 1 11 33 เด็กหญิง สุนันทา นาดีด่านกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
34 21823 1 11 34 เด็กหญิง อัญญาณี มณีกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)