18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21754 1 10 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ มุ่งยุทธกลาง กราฟิกสังคมศึกษา
2 21755 1 10 2 เด็กชาย จิรพัฒน์ น้อมกลาง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
3 21756 1 10 3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ปอกระโทก กราฟิกสังคมศึกษา
4 21757 1 10 4 เด็กชาย แทนคุณ เตียงพลกรัง กราฟิกสังคมศึกษา
5 21758 1 10 5 เด็กชาย ธนาธรณ์ พูลนาท คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
6 21759 1 10 6 เด็กชาย ปริพัฒน์ ช่อกลาง คณิตศาสตร์จากเส้นด้าย
7 21760 1 10 7 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปลั่งกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8 21761 1 10 8 เด็กชาย พชรพล เกษม เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
9 21762 1 10 9 เด็กชาย พาณิช เมืองลอง คิดเลขเร็ว
10 21763 1 10 10 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แสนสุข ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
11 21764 1 10 11 เด็กชาย ภูวดล สุวรรณัง นักกฏหมายน้อย
12 21765 1 10 12 เด็กชาย วัชรพล พิมพ์กลาง คิดเลขเร็ว
13 21766 1 10 13 เด็กชาย วิชญะ สงนอก เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
14 21767 1 10 14 เด็กชาย สาธิต คำนอก Art Craft
15 21768 1 10 15 เด็กชาย สิรภัทร เจ็ดกลาง คิดเลขเร็ว
16 21769 1 10 16 เด็กชาย อภิสร ประสานสุข คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
17 21770 1 10 17 เด็กชาย อรรถพร ชะโลกลาง กราฟิกสังคมศึกษา
18 21771 1 10 18 เด็กหญิง กมลชนก โพธิ์กลาง นักกฏหมายน้อย
19 21772 1 10 19 เด็กหญิง กมลวรรณ ธัมมะรงค์ ชวนคิดลิขิตอักษร
20 21773 1 10 20 เด็กหญิง จอมขวัญ เปลี่ยนกระโทก ภาษารัสเซียและอังกฤษเพื่อความสนุก
21 21774 1 10 21 เด็กหญิง จิดาภา คูนุภา พยาบาล
22 21775 1 10 22 เด็กหญิง จีรนันท์ สุวรรณสุข ไหมพรมพาเพลิน
23 21776 1 10 23 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สาธุชาติ จับผ้า
24 21777 1 10 24 เด็กหญิง ชุติมา นาบำรุง ไหมพรมพาเพลิน
25 21778 1 10 25 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ ศรีรักษา ไหมพรมพาเพลิน
26 21779 1 10 26 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นากลาง ไหมพรมพาเพลิน
27 21780 1 10 27 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตอโนนสูง ไหมพรมพาเพลิน
28 21781 1 10 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลั่นหมอ หมอนหลอด
29 21782 1 10 29 เด็กหญิง ทักษิณา ปลั่งกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
30 21783 1 10 30 เด็กหญิง นิรัชพร เจริญสุข ไหมพรมพาเพลิน
31 21784 1 10 31 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ แนบกลาง พยาบาล
32 21785 1 10 32 เด็กหญิง ภิตาวรรณ กลั่นเม้า ชวนคิดลิขิตอักษร
33 21786 1 10 33 เด็กหญิง รุ่งนภา จงห่อกลาง Sudoku
34 21787 1 10 34 เด็กหญิง วิชญาพร จีนกลาง ไหมพรมพาเพลิน
35 21788 1 10 35 เด็กหญิง วิภาวี ยศกลาง Sudoku
36 21789 1 10 36 เด็กหญิง สิรปรัชญ์ เลากลาง ไหมพรมพาเพลิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)