25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21083 1 10 1 เด็กชาย กัมปนาท ตรีบุญเมือง ทะเบียนหรรษา
2 21084 1 10 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ หวังรุมกลาง ความงามทางคณิตศาสตร์
3 21085 1 10 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ แววโคกสูง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
4 21086 1 10 4 เด็กชาย คุณวุฒิ สำราญกลาง Gramma ฮาเฮ
5 21087 1 10 5 เด็กชาย จักพงษ์ พลอยนุช Gramma ฮาเฮ
6 21088 1 10 6 เด็กชาย จักรภัทร ขอเหี่ยวกลาง ศิลปะภาพยนตร์
7 21089 1 10 7 เด็กชาย ธนัญชัย ใจงูเหลือม กระบวนการทางคณิตศาสตร์
8 21091 1 10 9 เด็กชาย ธนารัตน์ สามนคร ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
9 21092 1 10 10 เด็กชาย นัฐนนท์ หยวกกลาง ศิลปะภาพยนตร์
10 21093 1 10 11 เด็กชาย นิรัตติ ชวนโพธิ์ ชวนคิดลิขิตอักษร
11 21094 1 10 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ใยสาลี ดินญี่ปุ่นปั้นจิ้ว
12 21095 1 10 13 เด็กชาย พงษ์ศิริ ท.ร่วมกลาง งานช่าง
13 21096 1 10 14 เด็กชาย พันธกานต์ ชัยกลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
14 21097 1 10 15 เด็กชาย พีรพล มุ่งครอบกลาง Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
15 21098 1 10 16 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทรงจอหอ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
16 21099 1 10 17 เด็กชาย วรกันต์ สวยกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
17 21100 1 10 18 เด็กชาย วีระวัฒน์ ปลั่งกลาง Crossword
18 21101 1 10 19 เด็กชาย สิทธิชัย กิจพิทักษ์ เล่านิทานคุณธรรม
19 21102 1 10 20 เด็กชาย สิทธินนท์ สนงูเหลือม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
20 21103 1 10 21 เด็กชาย อิทธิกร กิ่งนอก คิดเลขเร็ว
21 21104 1 10 22 เด็กหญิง กรรณิการ์ ราชเกิด เล่านิทานคุณธรรม
22 21105 1 10 23 เด็กหญิง กรวลัย แควกลาง ศิลปะภาพยนตร์
23 21106 1 10 24 เด็กหญิง จรรยพร มุ่งแถมกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
24 21107 1 10 25 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จิตต์กลาง ชวนคิดลิขิตอักษร
25 21108 1 10 26 เด็กหญิง เจนจิรา ด้วงกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
26 21109 1 10 27 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ คำสีแก้ว Crossword
27 21110 1 10 28 เด็กหญิง ชนะพลอย บุญศรี ประชาสัมพันธ์
28 21111 1 10 29 เด็กหญิง ชนาภา การบรรจง Gramma ฮาเฮ
29 21112 1 10 30 เด็กหญิง ชลิตา รักพรมราช Gramma ฮาเฮ
30 21113 1 10 31 เด็กหญิง โชติกา กัญญาคำ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
31 21114 1 10 32 เด็กหญิง โชติกาญ ชิดการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
32 21115 1 10 33 เด็กหญิง ธิญาดา อินทร์ตา เบเกอร์รี่
33 21116 1 10 34 เด็กหญิง นิลาวรรณ เหลียวกลาง Gramma ฮาเฮ
34 21117 1 10 35 เด็กหญิง บุรัสกร ขาวนวล Math Game and Math Art
35 21118 1 10 36 เด็กหญิง เบญญาภา บุรีทรัพย์ พยาบาล
36 21119 1 10 37 เด็กหญิง ปณิษฎา ทิพย์รมณ์ Gramma ฮาเฮ
37 21120 1 10 38 เด็กหญิง ปิยวรรณ แว่นจังหรีด อย.น้อย
38 21121 1 10 39 เด็กหญิง พัชริดา ตอบกลาง พยาบาล
39 21122 1 10 40 เด็กหญิง เมธาวี วงศ์เชียงยืน วิทย์คิดสนุก
40 21123 1 10 41 เด็กหญิง สุกันยา ทรวงโพธิ์ Gramma ฮาเฮ
41 21125 1 10 43 เด็กหญิง สุรคล ชะนากลาง Cover Dance
42 21126 1 10 44 เด็กหญิง เสาวณีย์ เฉลียวกลาง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)