17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21440 1 1 1 เด็กชาย จิรเดช กาญจน์สูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
2 21441 1 1 2 เด็กชาย โดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
3 21442 1 1 3 เด็กชาย เธียรวิชญ์ รักมิตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
4 21443 1 1 4 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ กลกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
5 21444 1 1 5 เด็กชาย รัฐนันท์ ปานกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
6 21445 1 1 6 เด็กหญิง ขวัญฤดี กล่ำกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
7 21446 1 1 7 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ฉัตรเงิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
8 21447 1 1 8 เด็กหญิง ชนกนิกานต์ แทนสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
9 21448 1 1 9 เด็กหญิง ฐิติยาพร ลิ้มกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
10 21449 1 1 10 เด็กหญิง ณัฎฐชา เขียวโพธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
11 21450 1 1 11 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ มานูญวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
12 21451 1 1 12 เด็กหญิง ณัฏฐา ชุ่มกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
13 21452 1 1 13 เด็กหญิง ทิพธิดา เยื่องกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
14 21453 1 1 14 เด็กหญิง ธนวรรณ โฉมงาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
15 21454 1 1 15 เด็กหญิง ธมนวรรณ แถมหอม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
16 21455 1 1 16 เด็กหญิง ธัญญาพร สุภาคมล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
17 21456 1 1 17 เด็กหญิง นีนา วอลเคิร์ท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
18 21457 1 1 18 เด็กหญิง พรทิวา เกตุวิเศษกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
19 21458 1 1 19 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สาริวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
20 21459 1 1 20 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สิงห์พล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
21 21460 1 1 21 เด็กหญิง รภัสรดา เรียวกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
22 21461 1 1 22 เด็กหญิง วรรณญาลักษณ์ ขอพรกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
23 21462 1 1 23 เด็กหญิง วรรณวริณ แขโคกกรวด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
24 21463 1 1 24 เด็กหญิง วรัชยา นามลี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
25 21464 1 1 25 เด็กหญิง ศิริกร ขันคู่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
26 21465 1 1 26 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ระติเดช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)
27 21466 1 1 27 เด็กหญิง อารดา มุ่งก่อกลาง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (IEP 1)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)