27-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22124 1 1 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ หมายสอนกลาง Crossword ม.ต้น
2 22125 1 1 2 เด็กชาย ปฏิภาณ เรืองเจริญ Crossword ม.ต้น
3 22126 1 1 3 เด็กชาย พิชชานันท์ ชลอกลาง Crossword ม.ต้น
4 22127 1 1 4 เด็กหญิง กนกวรรณ แคล้วภัย ละครสั้น Skit
5 22128 1 1 5 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณรัตน์ Intensive Vocabulary
6 22129 1 1 6 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วิวัฒนาการ impromptu Speech
7 22130 1 1 7 เด็กหญิง กัญญาภัค พรหมทอง impromptu Speech
8 22131 1 1 8 เด็กหญิง กานต์พิชชา บ่อพิมาย ละครสั้น Skit
9 22132 1 1 9 เด็กหญิง ชุติมา โหน่งกระโทก ละครสั้น Skit
10 22133 1 1 10 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่ำมณี impromptu Speech
11 22134 1 1 11 เด็กหญิง ณพิชญา ของทิพย์ ละครสั้น Skit
12 22135 1 1 12 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา ด้อมกลาง ละครสั้น Skit
13 22136 1 1 13 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทันไธสง Intensive Vocabulary
14 22137 1 1 14 เด็กหญิง ดวงกมล ทับอักษร Intensive Vocabulary
15 22138 1 1 15 เด็กหญิง น้ำทิพย์ อธิราชเทวินทร์ ละครสั้น Skit
16 22140 1 1 16 เด็กหญิง พิชาพร สิทธิ Intensive Vocabulary
17 22141 1 1 17 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง หมายสมกลาง ละครสั้น Skit
18 22142 1 1 18 เด็กหญิง ภารดี สุขกลาง impromptu Speech
19 22143 1 1 19 เด็กหญิง ศุภกัญญาพร บรรจงปรุ ละครสั้น Skit
20 22144 1 1 20 เด็กหญิง สรัลดา จัดแก้วสำโรง impromptu Speech
21 22145 1 1 21 เด็กหญิง สีสุภา สีสูงเนิน impromptu Speech
22 22146 1 1 22 เด็กหญิง อนัญญา จันทร์เทพ Intensive Vocabulary
23 22147 1 1 23 เด็กหญิง อภิญญา ธนศักดิ์รุ่งเรือง Intensive Vocabulary
24 22148 1 1 24 เด็กหญิง ไอรินดา ชัว ละครสั้น Skit
25 22182 1 1 25 เด็กชาย วงศธร ขอจุลกลาง Crossword ม.ต้น
26 22183 1 1 26 เด็กหญิง ชนิกานต์ ปัญญา Intensive Vocabulary
27 22184 1 1 27 เด็กหญิง ฐิติพร ชั้นกลาง ละครสั้น Skit
28 22185 1 1 28 เด็กหญิง ณัฐมนวรรณ กระทุ่มกลาง Intensive Vocabulary
29 22186 1 1 29 เด็กหญิง ปภาวี บัวทอง ละครสั้น Skit
30 22187 1 1 30 เด็กหญิง ภัทราวดี จงเหนี่ยวกลาง ละครสั้น Skit
31 22188 1 1 31 เด็กหญิง วาริดา สำเนากลาง Intensive Vocabulary

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)