ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19573 3 6 23 นางสาว ฆรัตนาภรณ์ พินิจใหม่
2 19578 3 6 28 นางสาว เบญจมาศ ปุยยัตติ
3 19582 3 6 32 เด็กหญิง ภัทรพร จงรวมกลาง
4 19586 3 6 36 เด็กหญิง สิริ ปัญญารัตนรักษ์
5 19646 3 8 9 เด็กชาย บูรพา ชำนาญกลาง
6 19647 3 8 10 เด็กชาย ปฏิภาณ ชาญกิจ