ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19549 3 6 2 เด็กชาย เจนภพ พุ่มจอหอ
2 19570 3 6 20 เด็กชาย อิสระพงษ์ นาคหมื่นไวย์
3 19886 3 13 22 เด็กหญิง ญาณิษา ยิ่งนอก
4 19891 3 13 26 เด็กหญิง นันทกา ชิดจันอัด
5 19897 3 13 32 เด็กหญิง ศิริวรรณ ขอทองกลาง