ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 20092 4 1 6 นางสาว อภิญญา ถาบุญเรือง
2 22704 4 3 29 นางสาว ชลิตา เกาะด่านกลาง
3 22707 4 3 32 นางสาว มณีรัตน์ คุณพาที
4 20695 4 4 30 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ
5 20139 4 5 5 นาย นัทธพงศ์ เติบกลาง
6 20205 4 5 7 นางสาว นัฐณิชา ปิตุทิพย์
7 20219 4 5 8 เด็กหญิง ศภัสรา ศรีพรหม
8 20657 4 5 27 นางสาว ธัญญรัตน์ พรมมา
9 20661 4 5 28 นางสาว ผกากรอง เนาว์กลาง
10 22720 4 5 36 นางสาว หนึ่งฤทัย มณีรัตน์
11 22772 4 5 37 นางสาว อมรพรรณ์ รัตนมณีกุล
12 20202 4 7 4 นางสาว ชัญญานุช แสนสุข
13 20580 4 14 30 นางสาว อรวี แปกลาง
14 21416 4 14 31 นางสาว มนัสนันท์ เพาะกลาง
15 19375 5 7 4 นางสาว สุพิชฌาย์ กลีบกลาง
16 19632 5 7 14 นางสาว วิภาสิริ ทาทอง
17 19901 5 7 26 นางสาว อินทิรา บัวบาลศรี
18 22058 5 7 32 นางสาว พัชลิดา ฉุนหมื่นไวย์
19 22060 5 7 34 นางสาว สุตาภัทร สาแดง